Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Европа и САЩ се готвят за гладни бунтове

Европа и САЩ се готвят за гладни бунтове

Европа и САЩ се готвят за гладни бунтове

На милиони хора, зат­ворени в домовете си заради каран­тината, им свър­ш­ват парите и тър­пението. Недос­тигът на храни, предиз­викан от нарушаването на снаб­дител­ните вериги, е в със­тояние да предиз­вика масови бун­тове дори в богатите страни

Игрите на Глада

“Пан­демията от COVID-19 оказва огромно влияние върху живота на милиони хора. Неефек­тив­ните политически решения ще предиз­викат продовол­с­т­вена криза и това ще доведе до мащабна хуманитарна катас­т­рофа“, предwп­рeж­дава генерал­ният дирек­тор на Продовол­с­т­вената и сел­с­кос­топан­ска организация при ООН (FAO) Цюй Донгю.

FAO призовава към “глобално коор­диниране и пос­ледователни дейс­т­вия“, които да минимизират нарушенията при дос­тав­ките. И най-важното — според Цюй Цонгю са недопус­тими ограниченията върху екс­порта на продовол­с­т­вия.

Тревогите са оправ­дани. Виет­нам, който е в пър­вата тройка на износителите на ориз, прек­рати екс­порта му. Казах­с­тан наложи заб­рана на износа на пшенично брашно, елда и плодове, включително лук, мор­кови и кар­тофи. Русия не продава зад граница елда и ориз, а Беларус — елда, лук и чесън.

Западни екс­перти с ужас обсъж­дат какво ще стане, ако Русия — най-големият в света износител на пшеница, прек­рати дос­тав­ките на зърно. Нес­лучайно пшеницата на Чикаг­с­ката стокова борса пос­къпна с 11% за две сед­мици.

“Ние сме на ръба на оцеляването“

Заради зат­варянето на границите категорично не дос­тига нек­валифицирана работна ръка, как­вато пред­с­тав­ляват трудовите миг­ранти. Няма кой да прибира рекол­тата във фер­мите, не осанаха работ­ници в кланиците и месоком­бинатите, проб­лемни вече стават и товар­ните превози.

За да избегне колапса в сел­с­кото стопан­с­тво, Евросъюзът, въп­реки риска от засил­ване на епидемията, раз­реши влизането на “критично важни работ­ници“, включително сезонни работ­ници за събиране на рекол­тата и водачи на теж­котоварни камиони.

Това обаче няма да помогне на населението, което няма пари. Преди дни запад­ните медии раз­п­рос­т­раниха видео от социал­ните мрежи, в което жител на италиан­с­кия град Палермо раз­казва, че след три сед­мици каран­тина неговото семейс­тво е останало дори без цент, а дъщеря му — “както и много други деца в града“ — с пос­ледно късче хляб.

“Хората стоят зат­ворени вече 1520 дена и те са на ръба. Тепърва ще съжалявате за това, ще има революция“, предуп­реди той.

Кметът на Палермо Леолука Орландо призна пред жур­налисти, че рис­кът от масови без­редици в Южна Италия е много голям, понеже от недовол­с­т­вото на граж­даните се опит­ват да се въз­пол­з­ват криминални струк­тури, стремящи се да “дес­табилизират сис­темата“.

“Кол­кото повече време минава, тол­кова по-малко ресурси остават. Дори и мал­ките спес­тявания на хората привър­ш­ват. Скоро ще въз­ник­нат социално-икономически труд­ности“, казва Орландо.

Италиан­с­кият минис­тър з южните региони Джузепе Провен­цано също отбеляза засил­ването на социал­ното нап­режение и опас­ността от раз­мирици в бед­ните региони на страната.

“Страхувам се, че тревогите на голяма част от населението за здравето, доходите и бъдещето им скоро ще се превър­нат в гняв и ненавист“, заявил той в интервю за La Repubblica.

Както съоб­щава изданието, в Палермо и Неапол на полицията вече се е наложило да вземе под охрана супер­мар­кетите след няколко инцидента с мародер­с­тво. В социал­ните мрежи са засечени уговорки между криминални елементи за нападение над определени магазини.

Въп­рос на време

Американ­ски екс­перти са уверени, че САЩ скоро ще тръг­нат по “италиан­с­кия сценарий“. За това способ­с­т­ват минимум трифак­тора. Пеър­вият е финан­сов. За две сед­мици броят на новоподадените заяв­ления за помощи при без­работица е нарас­нал до 10 милиона. Според екс­пер­тите през април този брой ще нарасне още 34 пъти.

В същото време, според проуч­ване на аналитич­ната ком­пания GOBankingRates, през декем­ври 69% от американ­ците са имали спес­тени по-малко от 1000 долара, като при това 45% от рес­пон­ден­тите приз­нават, че нямат никакви спес­тявания и живеат от зап­лата до зап­лата.

Както съоб­щава DailyMail, само в Лос Анджелис броят на клиен­тите във веригата без­п­латни столови за без­домни Skid Row е нарас­нал тройно. “Благот­ворител­ните организации са зат­рупани с молби за помощ, а тех­ните финан­сови ресурси пресъх­ват“, отбелязва изданието.

Така че скоро милиони американци ще трябва да тър­сят нови начини да изх­ранят себе си и семейс­т­вата си. И не винаги тези способи ще бъдат законни.

Вторият фак­тор — дефицит на продукти. Американ­с­ките магаини за храни така и не въз­с­тановиха запасите си след мар­тен­с­кото безумно пазаруване. И въп­росът не е само в безум­ците, които изкупуваха тоалетна хар­тия със стотици рула.

Обик­новено около 36% от американ­ците се хранят извън дома — в кафета, закус­вални, рес­торанти. Но заради каран­тината вече всички си гот­вят у дома и съот­ветно пазаруват продукти от супер­мар­кетите. А американ­с­ката тър­гов­ска сис­тема не е раз­четена за такива покупки.

Нак­рая, епидемията наруши работата на много дър­жавни служби, включително правоох­ранител­ните. Стотици полицаи в Ню Йорк, Дет­ройт, Лос Анджелис и други градове заболяха от COVID-19. За да избег­нат нови заразени, мес­т­ните власти ограничават поводите за изп­ращане на полицейски пат­рули.

Така нап­ример в Син­синати полицай няма да прис­тигне при случай на ухап­ване на човек от куче, измама по телефона, пов­реж­дане на имущес­тво. Без внимание остават и съоб­щения за домашно насилие или кражби, “ако няма въз­мож­ност за незабавно задър­жане на прес­тъп­ника“. Не е за учуд­ване, че магазините и рес­торан­тите из цялата страна са със заковани с дъски вит­рини заради опас­ността от неканени гости.

Що се отнася до обик­новените американци, те се гот­вят за самозащита. Най-популарните тър­сения в Google за изминалия месец са “къде да купя пат­рони“ и “как да прибодия пат­рони онлайн“.

По данни на ФБР продаж­бите на огнес­т­релно оръжие в САЩ през март са нарас­нали с 33%. Американ­ците са закупили с 91,1% повече пис­толети в срав­нение с година по-рано, а пушки и вин­товки — със 73,6% повече. А новият бес­т­селър е книгата на Кет Елис “Ръковод­с­тво за преживяване в пан­демията от COVID-19“, значителна част от която е пос­ветена на това “как да се под­гот­вим за въз­можни нападения над нашия дом и да защитим нашата соб­с­т­веност“.

“Това е само въп­рос на време — кога масовата каран­тина ще доведе до граж­дан­ски без­редици и насилие“, уверена е американ­с­ката жур­налис­тка и писателка Дейзи Лютър.

“Хора, които подозират, че може би имате храна, ще се появят пред вратата ви. Отначало те ще молят, а после ще започ­нат да искат. И не само от вас, а и от мес­т­ния биз­нес. След това ще дой­дат краж­бите и насилието и тогава хората ще зас­танат с оръжието си в защита на домовете и пред­п­риятията си. А в крайна сметка граж­дан­ска война, военно положение и тоталитаризъм — това, което никога не сме виж­дали в нашата страна“, пред­рича Дейзи Лютър.

РИА Новости

Превод и редак­ция: Епицентър.БГ

 

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...