ЕС търси общ подход при отварянето на границите

ЕС търси общ подход при отварянето на границите

Търси се приемлив вариант да бъде „спесено” туристическото лято

Страните членки на ЕС трябва да се споразумеят за съв­мес­тен под­ход за отваряне на границите, да въз­с­тановят свободата на пътуване в Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво и да определят кои страни извън Европа трябва да считат за безопасни за пътуване до и от тях. Това каза минис­тър­ката на вън­ш­ните работи, за ЕСи сът­руд­ничес­т­вото на Испания Аранча Гон­салес Лая, предаде АП.

Възоб­новяването на тран­с­г­ранич­ните пътувания трябва да се реши съв­мес­тно, дори ако страните в ЕС отменят каран­тин­ните мерки на раз­лични дати, под­черта тя. Трябва да започ­нем да работим с европейс­ките пар­т­ньори, за да вър­нем свободата на движение в Европа, заяви тя, добавяйки, че иска европейско определение за това кои страни могат да се считат за безопасни. Лая отбеляза, че Испания гори от нетър­пение да пос­рещне туристи, за да под­к­репи отрасъла, който осигурява 12 на сто от брут­ния й вът­решен продукт, но въз­намерява да го нап­рави, като осигури здрава, устой­чива и безопасна среда.

В същото време Италия нас­тоява за коор­динирано въз­с­тановяване на пътуванията в Европа от 15 юни, който може да се превърне в “Денят с главно “Д““ за туризма. Това каза минис­търът на вън­ш­ните работи и меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво на Италия Луи­джи Ди Майо. Гер­мания се стреми да отвори на 15 юни, ние работим с Авс­т­рия и други страни за тази дата, добави Ди Майо. Думите му са в съз­вучие с френско-германския призив за въз­можно най-бързо отваряне на границите, който беше заявен от пред­седателя на Национал­ното съб­рание на Фран­ция Ришар Феран и от гер­ман­с­кия му колега Вол­ф­ганг Шойбле.

На италиан­с­кия фронт Луджи Ди Майо се надява да стимулира прис­тигането на туристи чрез еднакви указания за турис­тите във всички региони. Ако няма такива, турис­тът няма да знае как да се прид­вижва от един в друг регион, отбеляза той. Трябва да спасим това, което можем да спасим от лятото, за да помог­нем на пред­п­риемачите ни, добави италиан­с­кият вън­шен минис­тър. На теория прид­виж­ването от един в друг регион на Италия ще бъде свободно от 3 юни. Край­ното решение обаче се очаква в края на тази сед­мица, тъй като правител­с­т­вото продъл­жава да е обез­покоено от ситуацията в север­ните региони Лом­бар­дия и Пиемонт. В двете области в понедел­ник бяха регис­т­рирани 2/3 от новите случаи на заразени с Ковид-19.

Вът­реш­ните граници на ЕС ще се отварят пос­тепенно и с обща коор­динация между европейс­ките страни, заяви минис­търът по въп­росите на Европа и вън­ш­ните работи на Фран­ция Жан-Ив Льо Дриан. Ситуацията с пан­демията в европейс­ките страни е съвър­шено раз­лична, раз­п­рос­т­ранението на вируса върви с раз­лични тем­пове, заяви той. Някои страни като Фран­ция, Италия и Испания силно пос­т­радаха, а други като Пор­тугалия и бал­тийс­ките страни бяха засег­нати в по-малка степен, поясни той. Пос­тепенно и с европейска коор­динация ще отваряме вът­реш­ното прос­т­ран­с­тво на ЕС. Що се отнася до вън­ш­ните граници, очевидно е, че те ще бъдат зат­ворени и след 15 юни, добави Льо Дриан.