Няма нови случаи на Ковид-19 в Ухан

Няма нови случаи на Ковид-19 в Ухан

Коронавирусната криза в Италия не е приключила, предупреди президентът Матарела

След тес­т­ването на повечето от 11-те милиона жители на китайс­кия град Ухан не са били отк­рити нови случаи с Ковид-19, като са били регис­т­рирани 300 носители на вируса без сим­п­томи на заболяването. Това съоб­щиха вчера влас­тите в града, откъдето се раз­п­рос­т­рани пан­демията, предаде Рой­терс.

Поради опасенията от втора вълна на инфек­ции мес­т­ните власти пред­п­риеха амбициозна прог­рама за тес­т­ване. Според соб­щението в хода на кам­панията не са били отк­рити нови случаи с рес­пиратор­ното заболяване, причинено от новия коронавирус. Влас­тите твър­дят, че установените 300 асим­п­томатични носители на вируса не раз­п­рос­т­раняват заразата, защото нямало следи от вируса по техни лични вещи като маски, четки за зъби или телефони, нито по докос­нати от тях дръжки на врати или бутони в асан­сьори.

В Китай не се отчитат като пот­вър­дени случаи т.нар. асим­томатични носители, тоест хора, които са заразени с вируса, но не проявяват сим­п­томи.

Коронавирус­ната криза в Италия не е прик­лючила, предуп­реди вчера президен­тът Сер­джо Матарела в слово по случай национал­ния праз­ник и привет­с­тва един­с­т­вото на страната в бор­бата с пан­демията. Близо 33 500 души са починали в страната за три месеца от Ковид-19, но болестта изг­лежда вече е овладяна и чес­т­ванията по повод вчераш­ния Ден на провъз­г­ласяването на репуб­ликата протичат еднов­ременно с “чув­с­тво за несигур­ност и основания за надежда“, заяви Матарела. “Кризата не е прик­лючила; инс­титуциите, както и граж­даните, ще се сблъс­к­ват и занап­ред с пос­ледиците и трав­мите от нея“, предуп­реди той.

“В тази извън­редна ситуация Италия показа най-доброто от себе си“, изтъкна Матарела.

Президен­тът заяви, че “се гор­дее“ със своята страна, и привет­с­тва “морал­ното един­с­тво“ на италиан­ците в бор­бата с вируса, този “невидим враг“. Този дух на един­с­тво ще стане “двигател на въз­с­тановяването“, увери дър­жав­ният глава, изпъл­няващ почетни фун­к­ции, но и гарант на национал­ната сигур­ност. Мнозина политици привет­с­т­ваха неговата реч.

Като сим­вол на това “рес­тар­тиране“ италиан­с­кото самолетно звено за въз­душна акробатика “Фрече Триколори“ прелетя вчера сут­ринта над Рим изпис­вайки цветовете на национал­ното знаме, след като обиколи в началото на сед­мицата ред градове от италиан­с­кия Север, най-силно пос­т­радал от болестта. Така групата изп­рати до региона “пос­лание на надежда и солидар­ност“.

Италия пос­тепенно излиза от каран­тината. Отново са отворени магазините, кафетата, терасите на рес­торан­тите, също и повечето турис­тически обекти. В сряда влас­тите ще отворят пак и границите на страната, а италиан­ците ще могат свободно да се движат в пределите й.

По пос­ледни данни през изтек­лото денонощие коронавирусът е взел 60 жер­тви в Италия, а здрав­ните власти са отк­рили 178 нови болни. Това е най-малкият денонощен ръст на заразените от 26 фев­руари досега.