Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Новият френски премиер ще търси решения за кризата в икономиката

Новият френски премиер ще търси решения за кризата в икономиката

55-годишният Жан Кастекс, висш бюрократ и провинциален кмет, е напълно непознат за широката общественост

Новият министър-председател на Фран­ция Жан Кас­текс се очаква да пред­с­тави едно ново правител­с­тво, чиято задача е да помогне на икономиката да се справи с най-тежката криза в страната след Втората световна война, пише Епицен­тър.

Икономиката на Фран­ция е потънала в историческа рецесия след коронавирус­ната криза, докато пар­тията на Мак­рон се опитва да се измъкне от загубата на мес­т­ните избори в края на миналия месец.

55-годишният Кас­текс бе наз­начен от Еманюел Мак­рон на мяс­тото на Едуар Филип, след като президен­тът търси нов старт на пос­лед­ните две години от ман­дата си преди президен­т­с­ките избори през 2022 г. Кас­текс – висш бюрок­рат и провин­циален кмет, почти напълно непоз­нат за фран­цузите преди наз­начаването му в петък, ще се стреми да нап­редне бързо и решително, за да убеди скеп­тиците, че е правил­ният избор за поста.

Мак­рон написа в Tуитър, че е необ­ходим „нов път“, като посочи приоритетите на новото правител­с­тво: „съживяване на икономиката, продъл­жаване на промените в сис­темата на нашата социална защита и окол­ната среда, въз­с­тановяване на справед­лив репуб­ликан­ски ред и защита на европейс­кия суверенитет“. Анализатори твър­дят, че като наз­начава фигура с по-ниска популяр­ност от тази на Филип – чиято популяр­ност над­х­върля тази на Мак­рон, президен­тът цели да хване здраво юздите на властта и да укрепи позициите на управ­лението си преди 2022 г.

Да смениш министър-председателя никога не е нез­начителна операция, пише в редак­ционна статия в. “Монд“. Президен­тът на репуб­ликата може да реши да го нап­рави по някоя от след­ните причини: пър­воначал­ният му избор е бил лош; отношенията му с премиера са се влошили; между президента и премиера е въз­ник­нала кон­курен­ция; политичес­ката линия трябва да се промени и е необ­ходим под­ходящ човек, който да стане сим­вол на промяната. Нито една от тези причини не може да бъде основателно посочена във връзка с остав­ката на 3 юли на премиера Едуар Филип и пос­лед­ващото наз­начаване на премиер­с­кия пост на Жан Кас­текс, който ръководеше раз­х­лаб­ването на каран­тин­ните мерки срещу коронавируса и който е непоз­нат на широката общес­т­веност, посочва изданието. Едуар Филип, със своята пред­паз­ливост и дидак­тичен под­ход по време на здрав­ната криза, определено стана по-популярен от президента, на когото служеше, като след време това можеше да се превърне в проб­лем, пише “Монд“.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...