Температурите в света ще продължат да се повишават още поне 5 години

Температурите в света ще продължат да се повишават още поне 5 години

Тем­пературите в света ще продъл­жат да се повишават през след­ващите 5 години и това показва какво огромно предиз­викател­с­тво ще е да бъде спазен ангажимен­тът от Париж­кото споразумение глобал­ното затоп­ляне да бъде ограничено под 2 градуса, обяви Светов­ната метеорологична организация (СМО), цитирана от АФП.

Според новите прог­нози през периода 20202024 г. почти всички региони, с изк­лючение на някои в Южния океан, ще са с по-високи тем­ператури от отчетените напос­ледък.

Валежите ще са повече в по-големите геог­раф­ски ширини и в Сахел, но север­ните и източни части на Южна Америка ще са по-сухи. Вет­ровете над Север­ния Атлан­тически океан може да са по-силни, което ще предиз­вика повече бури в Западна Европа.

Заради човеш­ката дей­ност планетата вече е с 1 градус по-топла от предин­дус­т­риал­ния период, което увеличава климатич­ните катас­т­рофи. Предиш­ният 5-годишен период е най-топлият, регис­т­риран досега.

Сред­ната глобална тем­пература ще продължи да е най-малко с 1 градус по-висока до 2024 г, прог­нозира СМО.