В Германия приеха стратегията за равенство между половете

В Германия приеха стратегията за равенство между половете

Ще се намалява разликата в трудовите възнаграждения на жените и мъжете

Гер­ман­с­кото правител­с­тво одобри планираната стратегия, която цели да насърчи усилията за пос­тигане на равен­с­тво между мъжете и жените във всички бъдещи законодателни и правител­с­т­вени прог­рами, предаде ДПА.

Споразумението е пър­вият случай, в който правител­с­т­вото се ангажира с меж­дуведом­с­т­вена стратегия за подоб­ряване на равен­с­т­вото между половете — въп­рос, с който преди се занимаваше минис­тер­с­т­вото на жените.

“Това е пър­вата стратегия за равен­с­т­вото между половете в историята на Гер­мания, съг­ласувана и одоб­рена от всички минис­тер­с­тва“, заяви минис­тър­ката по въп­росите на семейс­т­вото, въз­рас­т­ните хора, жените и младежта Фран­циска Гифай.

Стратегията пред­вижда жените да заемат повече ръководни пос­тове, да им се съдейс­тва да съв­мес­тяват семей­ните и служеб­ните си задъл­жения и да се насърчи справед­ливото и по-равномерно раз­п­ределяне между двата пола на ангажимен­тите, свър­зани с полагането на грижи.

Сред набелязаните цели е и намаляване на раз­ликата в трудовите въз­наг­раж­дения на жените и мъжете, и по-значителното присъс­т­вие на жени както в ком­паниите, така и в политиката.

Гифай отбеляза, че в тези области пред­с­тои още много работа и че стратегията е отп­равна точка, която ще пос­лужи за основа, на която да стъпят бъдещите правител­с­тва.

Приемането на стратегията стана факт ден след като ръковод­с­т­вото на Хрис­тиян­демок­ратичес­кия съюз (ХДС) на кан­ц­лер­ката Ангела Мер­кел одобри пред­ложение до 2025 г. делът на жените във фор­мацията да дос­тигне 50 процента.

Споразумението за пред­ложена обвър­з­ваща квота на жените беше пос­тиг­нато от пар­тий­ната комисия по струк­тур­ните въп­роси късно ден по-рано след 11 часа преговори. Пред­ложението е било прието с голямо мнозин­с­тво.