Лондон ще инвестира над 700 млн. лири в гранична инфраструктура

Великоб­ритания ще израз­ходва 705 млн. лири (почти 890 млн. долара) за подоб­ряване на гранич­ната си инф­рас­т­рук­тура в кон­тек­ста на наб­лижаващия Брек­зит. Това се казва в раз­п­рос­т­ранено вчера съоб­щение на британ­с­кото правител­с­тво, предаде ТАСС.

На 1 януари 2021 г. преход­ният период с ЕС прик­лючва и Великоб­ритания ще напусне един­ния пазар и мит­ничес­кия съюз, независимо какво споразумение ще пос­тигне с ЕС за тър­гов­с­ките отношения в бъдеще, се казва в комюникето. Правител­с­т­вото уточ­нява, че 470 млн. лири от тази сума (593,3 млн. долара) ще отидат за изг­раж­дане на нови обекти от гранич­ната инф­рас­т­рук­тура в британ­с­ките прис­танища, а 235 млн. лири (296,6 млн. долара) — за инвес­тиции в раз­работ­ката на нов соф­туер, под­готовка и осигуряване на работни места за 500 нови граничари. “Сънди таймс“ пише, че тези раз­ходи се пред­виж­дат с оглед въз­мож­ността да не се стигне до сделка с ЕС. Така от 1 януари ще трябва да се провеж­дат мит­нически и гранични проверки на границата между Великоб­ритания и ЕС, как­вито не бяха необ­ходими през 47-те години, докато крал­с­т­вото членуваше в общ­ността.