Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пекин: Санкциите на САЩ са напразни и обречени на провал

Пекин: Санкциите на САЩ са напразни и обречени на провал

Пекин: Санкциите на САЩ са напразни и обречени на провал

Законът за националната сигурност на Хонконг е основата за сигурността на района и гарантира неговата дългосрочна стабилност

На 7 август, САЩ обявиха сан­к­ции срещу върху много лидери и служители на аген­ции на китайс­кото правител­с­тво в Хон­конг, което е отк­рито намес­ване в делата на Хон­конг и вът­реш­ните работи на Китай под пред­лог на „свободата и демок­рацията“ и явно потъп­к­ване на меж­дународ­ното право и основ­ните норми в меж­дународ­ните отношения. Законът за национал­ната сигур­ност на Хон­конг се привет­с­тва широко от хон­кон­г­с­кия народ, а опитите на САЩ за нарушаване на политиката „една дър­жава, две сис­теми“ и въз­п­репят­с­т­ване на китайс­кото раз­витие са очевидно злонамерени.

След влизането в сила на Закона за национал­ната сигур­ност на Хон­конг, някои американ­ски политици зап­лашиха да сан­к­ционират китайски официални служители. Неот­давна САЩ наложиха сан­к­ции на управителя на специал­ния админис­т­ративен район Хон­конг Кари Лам, която комен­тира, че „няма активи в САЩ и не въз­намерява да посещава страната“.

Законът за национал­ната сигур­ност на Хон­конг е основата за сигур­ността на района и гаран­тира неговата дъл­гос­рочна стабил­ност. Милиони граж­дани на Хон­конг са се под­писали доб­роволно в под­к­репа на Закона, което показва неговата дъл­бока социална основа. Това е и общоп­риз­нато от меж­дународ­ната общ­ност. Припом­няме, че на 44-то заседание на Съвета на ООН по правата на човека, над 70 дър­жави изразиха своята под­к­репа за Закона за национал­ната сигур­ност на Хон­конг и призоваха съот­вет­ните страни да спрат да изпол­з­ват въп­росите за Хон­конг, за да се намес­ват във вът­реш­ните работи на Китай. Това отразява общия глас и справед­ливата позиция на меж­дународ­ната общ­ност.

От пуб­ликуването на така наречения „Закон за автономията в Хон­г­конг“ до сан­к­циите срещу ръководителите на Хон­конг, дейс­т­вията на САЩ няма нищо общо с „демок­рацията“ и „свободата“, а са именно нарушаване и потъп­к­ване на „демок­рацията“ и „свободата“ на хон­кон­г­с­ките граж­дани. Тези сан­к­ции са нап­разни и обречени на провал.

Вашин­г­тон няма морал­ното право да говори за чисто кибер­п­рос­т­ран­с­тво

На 5 август дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Майк Пом­пео обяви план за „чисто кибер­п­рос­т­ран­с­тво“, позовавайки се отново на национал­ната сигур­ност. Планът цели премах­ване на влиянието на китайски ком­пании върху американ­с­кото кибер­п­рос­т­ран­с­тво във всички негови аспекти. Ден по-късно, на 6 август, президен­тът Доналд Тръмп под­писа изпъл­нителни заповеди за блокиране на дос­тъпа в страната на китайс­ките приложения WeChat и TikTok. Пом­пео и неговите съмиш­леници се опит­ват да изт­лас­кат Китай от инфор­мацион­ния свят и пос­тиг­нат пълно прекъс­ване на връз­ките с него.

Макар американ­ски политици да твър­дят, че китайс­ките инфор­мационни тех­нологии зас­т­рашават американ­с­ката национална сигур­ност, те не показ­ват никакви доказател­с­тва. Сегаш­ният план за „чисто кибер­п­рос­т­ран­с­тво“ е всъщ­ност форма на политическа реп­ресия, тъй като тех­нологиите и продук­тите на китайски ком­пании са се доказали като надеж­дни и сигурни.

САЩ обвиняват Пекин и се оплак­ват от китайски хакер­ски атаки, но с дейс­т­вията те се показ­ват като най-голямата зап­лаха за безопас­ността на кибер­п­рос­т­ран­с­т­вото. През 2013 г. бе раз­к­рито как Вашин­г­тон е под­с­луш­вал в продъл­жение на 10 години телефон­ните обаж­дания на гер­ман­с­кия кан­ц­лер, а през 2018 г. започ­наха хакер­ска атака срещу Русия, в резул­тат на която сай­тът на рус­ката телег­рафна аген­ция ТАСС изпит­ваше проб­леми в продъл­жение на няколко дни.

За да под­дър­жат монопола на САЩ в областта на високите тех­нологии Пом­пео и неговите съмиш­леници показ­ват пълно незачитане на прин­ципите за свободна тър­говия и кон­курен­ция, а с дейс­т­вията си зас­т­рашават глобал­ната индус­т­риална верига и съз­дават пречки пред тех­нологич­ния прог­рес и икономичес­кото раз­витие.

В условията на глобализация опитите на Майк Пом­пео да въз­п­репят­с­тва китайско раз­витие в областта на инфор­мацион­ните тех­нологии са обречени на провал. Освен това Пекин вече е водещ в 5G тех­нологиите, а три от 10-те най-големи телекомуникационни ком­пании в света са китайски.

Много хора в САЩ и по целия свят критикуват и изразяват недоверие в поведението на групата американ­ски политици, начело с Пом­пео. Както посочва професор Джеймс Рай от Калифор­нийс­кия универ­ситет пред­ложеният от Пом­пео план за „чисто кибер­п­рос­т­ран­с­тво“ е в раз­рез с меж­дународ­ните прин­ципи и прак­тики, върху които е основана СТО, и той в крайна сметка ще отс­лаби кон­курен­тос­пособ­ността на самите Съединени щати.

Обвиненията срещу Китай за COVID-19 са изтър­кани

Изп­равени пред раз­рас­т­ваща се епидемия и натиск, заради пред­с­тоящите през ноем­ври президен­т­ски избори, хора от кръга на Тръмп продъл­жават да тиражират вер­сията за китайс­кия произ­ход на COVID-19. Пос­лед­ният подобен пример бе съвет­никът на президента по тър­гов­с­ките въп­роси Питър Наваро, който в интервю за телевизия CNN за пореден път изпол­зва определението „китайс­кия вирус“ и дори водещият го прекъсна със забележка да спре да го упот­ребява.

Пос­лед­ните резул­тати от изс­лед­ванията на COVID-19 показ­ват категорично, че той не произ­хожда от ухан­ска лаборатория, както и че пър­вата му поява не е в Китай. Така нап­ример, той бе отк­рит в отпадъчни води в Испания месеци преди да избухне епидемията в Ухан.

В пос­ледно време в някои американ­ски щати има нова вълна на епидемията. БВП на страната през второто тримесечие спадна с 32,9% и на фона на своите неус­пехи да се справи със ситуацията Вашин­г­тон се опитва да измести вниманието на общес­т­вото към Пекин.

Според професорът от Хар­вар­д­с­кия универ­ситет Езра Фай­вел Фогел, зак­лей­мяването на Китай като „враг“ обаче не е в интерес на САЩ. Бив­шият тър­гов­ски пред­с­тавител на страната Робърт Зелик също посочи, че инициаторите на новата „Студена война“ на прак­тика се отказ­ват от пол­зите, което Вашин­г­тон реализира в сът­руд­ничес­т­вото си с Китай.

Този под­ход – на говорене на неис­тини и антагонизиране – ще има опасни пос­ледици. Според Китай един­с­т­веният път за раз­бирател­с­тво е в САЩ да се откажат от кон­ф­рон­тацията и да се вър­нат към диалога и сът­руд­ничес­т­вото.

САЩ съз­дават рис­кове за въз­с­тановяването на глобал­ната икономика

Макар Федерал­ният резерв на САЩ да обеща, че ще пред­п­риеме оптимални мерки за стимулиране на икономиката на фона на раз­рас­т­ваща се епидемия от COVID-19, тя търпи сериозен спад. През юли индек­сът на щат­с­кия долар отбелязва най-големия спад за пос­лед­ните 10 години, а за второто тримесечие сривът на БВП е бил 32,9%, рекор­дно висок от 1974 г. насам, когато този показател започва да се отчита.

Защо епидемията оказа тол­кова голямо влияние върху американ­с­ката икономика?

Според някои анализатори, ключово в нас­тоящата ситуация се оказва политизирането на ситуацията и опитите на американ­с­ките политици да изв­лекат дивиденти от здрав­ната криза, дори с цената на човешки животи и пос­тавяне на съд­бата на страната на карта. Лошото справяне с епидемията ще има дъл­гос­рочни негативни ефекти върху икономиката на САЩ, смята професорът от Хар­вард Стивън Уолт.

По-лошото обаче е, че решенията на американ­с­кото правител­с­тво ще имат пос­лед­с­т­вия не само за страната, но за целия свят.

В под­хода си към епидемията САЩ се отк­лониха от отговор­ността, която имат като голяма дър­жава, и пречат на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво за овладяване на болестта. Свидетел­с­тво за това е, нап­ример, решението им за излязат от СЗО в ключов за справяне с пан­демията момент.

САЩ съз­дават рис­кове за въз­с­тановяването на глобал­ната икономика, тъй като тях­ната заема 1/4 от нея. Епидемията нанесе сериозен удар на рес­торан­тьор­с­т­вото, туризма и други сфери, доведе до нарас­т­ване на без­работицата, което на свой ред причини рязък спад на пот­реб­лението и вноса. Тези фак­тори обек­тивно намаляват връз­ките на американ­с­ката икономика със светов­ната и оказ­ват негативно влияние върху светов­ното икономическо въз­с­тановяване. Като един­с­т­вената супер­дър­жава репутацията и ръковод­ната роля на САЩ в света никога не са били на тол­кова ниско ниво. И всичко това се дължи на ароган­т­ната политика „Америка на първо място“, хегемонизма и грижата един­с­т­вено за соб­с­т­вените интереси.

От Радио „Китай”

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...