Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия изпрати пет самолета с помощ за Ливан

Русия изпрати пет самолета с помощ за Ливан

Русия изпрати пет самолета с помощ за Ливан

Мощен взрив разтърси Бейрут, уби стотици, рани хиляди, разруши половината град

В сряда Владимир Путин изп­рати съболез­нователна телег­рама до лидерите и народа на Ливан за многоб­рой­ните жер­тви след­с­т­вие на зловещия взрив във втор­ник вечерта в района на прис­танището в столицата на страната. Само броени часове след това по поръчение на рус­кия президент в Бей­рут кац­наха три самолета на Минис­тер­с­т­вото на извън­ред­ните ситуации на Русия със спасители, лекьари, медицин­ски материали и оборуд­ване. Дос­тавена е и аеромобилна бол­ница, която вед­нага започна да приема ранени. В чет­вър­тък се очак­ваха още два товарни самолета. Общо в Ливан прис­тиг­наха около 150 руски специалисти, за да окажат помощ на пос­т­радалото в страш­ната беда население.

Сред тях са и епидемиолози, готови да изс­лед­ват няколко стотин души на денонощие за зараза от коронавирус. В Ливан ситуацията с раз­п­рос­т­ранението на COVID-19 и без това е тежка, а в условията на тех­нокатас­т­рофа и горещини има висок риск тя допъл­нително да се усложни. В оказ­ването на помощ се включиха десетки страни от целия свят.

Страш­ният взрив в Бей­рут отне живота на над 150 души, пос­т­радали са над 4000, но стотици остават без­с­ледно изчез­нали в мор­с­ките води и под раз­валините на раз­рушените сгради. В атмос­ферата има изх­вър­лени отровни газове. Затова броят на загиналите ще нарас­тва. Огромна част от града изг­лежда като след бом­бар­дировка. Без пок­рив са останали над 300 хиляди души. В огромен периметър не са останали незасег­нати сгради. Пос­т­радали са много чужди посол­с­тва и официални дър­жавни инс­титуции. За силата на екс­п­лозията говори и фак­тът, че фасадата на тър­гов­ски цен­тър, намиращ се на 2 км от епицен­търа, е напълно раз­рушена. Дори в кипър­с­ката столица Никозия екс­п­лозията е била усетена като земет­ресение.

Бол­ниците в Бей­рут са препъл­нени. Много от тях са сериозно пов­редени от взрива. “Изп­равени сме пред истин­ска катас­т­рофа и ни е нужно време, за да оценим степента на щетите, заяви ливан­с­кият здравен минис­тър Хамад Хасан. Според премиера на страната най-вероятно са се взривили 2750 тона амониева селитра или амониев нит­рат — взривоопасно вещес­тво, което се изпол­зва за произ­вод­с­тво на торове и бомби. Огром­ните запаси от амониева селитра са били съх­ранявани в складово помещение на прис­танището от 2014 години, без да се спаз­ват мер­ките за кон­т­рол и безопас­ност. Според една от вер­сиите в момента на взрива в склада са се водили ремон­тни работи с оксижен, което е причинило детонацията на опас­ния товар. Ужасно е да се помисли как в течение на шест години стотици хора са минавали всеки ден пок­рай “бурето с барут“, раз­хож­дайки се из нощен Бей­рут и посещавайки магазините около прис­танището.

Инф­рас­т­рук­турата на прис­танището е напълно унищожена — преди екс­п­лозията то е приемало годишно 3000 плавателни съда, на 16 кея е имало товаро-разтоварителни площадки, както и воен­номор­ска база на ливан­с­ките ВМС. Сега градът го зап­лашва и продовол­с­т­вена криза заради раз­рушените прис­танищни складове с хранителни стоки и невъз­мож­ността там да акос­тират кораби.

Кметът на Бей­рут Маруан Абуд сравни екс­п­лозията с американ­с­ките атомни бомби, хвър­лени над япон­с­ките градове Хирошима и Накасаки през 1945 г. По думите му е пос­т­радал над половината град. Йор­дан­с­ката сеиз­мологична обсер­ватория съобщи, че взривът на прис­танището в Бей­рут е бил равен по сила на земет­ресение с маг­нитуд 4,5.

Официални пред­с­тавители на всички страни, включително и Израел, с който Ливан е във враж­дебни отношения, отх­вър­лиха вероят­ността за терорис­тичен акт. Един­с­т­вен Доналд Тръмп заяви, че негови генерали са му казали, че става дума за атака. Скоро обаче, това твър­дение бе отречено от Пен­тагона.

Правител­с­т­вото на Ливан вед­нага започна след­с­т­вени дейс­т­вия и обеща, че винов­ниците за трагедията ще бъдат строго наказани. Под домашен арест са взети служещи в админис­т­рацията на прис­танището, които са отговаряли за охраната и сигур­ността на обекта. Те ще останат под арест до установяването на отговор­ността на кон­к­ретни длъж­нос­тни лица. Дирек­торът на прис­танището и шефът на мит­ничес­ката служба са заявили, че много пъти са нас­тоявали за изнасянето на опас­ния товар от складовете, но мол­бите им са останали без отговор.

В Бей­рут е въведено извън­редно положение за две сед­мици, а в цялата страна трид­невен траур.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...