Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пекин смекчава условията за влизане на европейци в Китай

Пекин смекчава условията за влизане на европейци в Китай

Китай смекчи условията за влизане в страната за граж­дани на 36 европейски дър­жави, улес­нявайки издаването на визи на хора с раз­решение за пос­тоянно пребиваване, но принудени заради пан­демията да останат в чуж­бина през пос­лед­ните четири месеца, предаде АФП. Пекин зат­вори границите в края на март.

Редица китайски посол­с­тва в Европа помес­тиха вчера на сай­товете си съоб­щения, че чуж­денци с валидни раз­решения за пребиваване могат да кан­дидат­с­т­ват за без­п­латни визи. Става дума нап­ример за граж­дани на Гер­мания, Бел­гия, Испания, Фран­ция, Италия, Полша, Великоб­ритания и Швей­цария. От края на март насам някои чуж­денци — като дип­ломати, някои категории биз­нес­мени, тех­нически специалисти и преподаватели — можеха да влизат в Китай, но само с писмо от мес­т­ните власти и срещу зап­лащане.

Остава в сила раз­пореж­дането всички прис­тигащи от чуж­бина да прекарат 14-дневна каран­тина в Китай. През пос­лед­ните месеци се повиши и цената на самолет­ните билети, напомня АФП. Пан­демията изг­лежда отново се засилва в Европа, но Китай на прак­тика е спрял епидемията на своя територия. От средата на май по официални данни там няма починали от Ковид-19, при все че се появяват нови огнища. До момента в Китай са регис­т­рирани 85 000 случая на заразяване и 4634 починали вслед­с­т­вие на коронавируса, допълва аген­цията.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...