Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Бил Гейтс: Пандемията спря напредъка в борбата с бедността и неравенствата

Бил Гейтс: Пандемията спря напредъка в борбата с бедността и неравенствата

Бил Гейтс: Пандемията спря напредъка в борбата с бедността и неравенствата

Заради 3-ма болни Китай карантинира цяло градче край границата с Мианма

Пан­демията от коронавирус спря нап­редъка в бор­бата с бед­ността и болес­тите от пос­лед­ните 20 години, посочи съос­нователят на Майк­рософт (Microsoft) Бил Гейтс, цитиран от ДПА.

Според док­лад на фон­дация “Бил и Мелинда Гейтс“ светът е отс­тъпил по почти всички показатели в усилията си да пос­тигне Целите на ООН за устой­чиво раз­витие за борба с бед­ността и намаляване на неравен­с­т­вото.

Край­ната бед­ност се е увеличила със 7 процента заради епидемията, установява док­ладът. Обх­ватът на вак­синациите, кос­вен показател за фун­к­ционирането на здрав­ните сис­теми, се е сринал до нива, как­вито не са наб­людавани от 90-те години на миналия век, “връщайки света назад с около 25 години за 25 сед­мици“, предуп­реж­дават екс­пер­тите на фон­дацията.

Дан­ните сочат, че икономичес­ките пос­ледици на пан­демията отново засил­ват неравен­с­т­вата, като особено тежко са засег­нати жените, расовите и етнически мал­цин­с­т­вени общ­ности, както и хората, живеещи в крайна бед­ност.

В док­лада, на който Бил и Мелинда Гейтс са съав­тори всяка година от 2017-а, те призовават за световно сът­руд­ничес­тво по раз­работ­ването на диаг­нос­тика, вак­сини и лечение, бързо произ­вод­с­тво на тес­тове и дози, справед­ливо раз­п­ределение на тес­тове, вак­сини и медикаменти, основаващо се на нуж­дата, а не на платежос­пособ­ността.

Китай каран­тинира градче край границата с Мианма и започна да тес­тва всич­ките му жители след отк­риването на трима заразени с новия вирус.

Страната, където коронавирусът се появи в края на миналата година, от няколко месеца е овладяла епидемията на своя територия. Регис­т­рират се само по няколко новозаразени на ден, като почти всички те са завър­нали се от чуж­бина китайци, които биват пос­тавяни под каран­тина на прис­тигане.

Каран­тинираният град е Жуйли, в югозапад­ната провин­ция Юнан, с население от 210 000 жители. Той е важна тран­зитна точка между Китай и Мианма. Всички мес­тни жители трябва да си стоят вкъщи и ще бъдат тес­т­вани.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топанск…

Прочети още:

Loading...