Светът трябва да се противопостави на САЩ, призова ирански министър

Светът трябва да се противопостави на САЩ, призова ирански министър

Руското външно министерство критикува Вашингтон за санкциите срещу Техеран

Светов­ната общ­ност трябва да се противопос­тави на изпол­з­ването на сан­к­ции от страна на САЩ, за да наложат волята си, или и други страни може да очак­ват да им се случи същото, заяви иран­с­кият вън­шен минис­тър Мохамад Джавад Зариф, цитиран от Рой­терс.

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп планира да издаде указ, поз­воляващ му да налага американ­ски сан­к­ции на всеки, който наруши оръжей­ното ембарго срещу Иран, което се очаква да изтече през октом­ври.

Същев­ременно американ­с­кият дър­жавен сек­ретар Майк Пом­пейо заяви, че сан­к­циите на ООН срещу Иран отново са в сила. Това би означавало, че оръжей­ното ембарго няма да изтече през октом­ври.

“Като правило, американ­ците тор­мозят и налагат сан­к­ции“, заяви Зариф пред иран­с­ката телевизия часове преди нас­тъп­ването на момента, когато според САЩ сан­к­циите на ООН отново са влезли в сила. “Светов­ната общ­ност трябва да реши как да се държи спрямо тор­моза“, добави той.

Рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво раз­к­ритикува еднос­т­ран­ното обявяване от САЩ на задейс­т­ването отново на сан­к­циите на ООН срещу Иран. Ведом­с­т­вото под­черта, че твър­денията на Вашин­г­тон са лишени от законова основа.

“Незакон­ните инициативи и дейс­т­вия на САЩ не могат по дефиниция да имат законови меж­дународни пос­лед­с­т­вия за другите страни“, се казва в изяв­ление на вън­ш­ното минис­тер­с­тво на Русия.

Русия, която е ключов съюз­ник на Иран, обвини Вашин­г­тон, че прави шоу, и увери, че американ­с­ките изяв­ления не отговарят на дейс­т­вител­ността.

Мос­ква обвини още САЩ, че се опит­ват да “накарат целия свят да носи очила за вир­туална реал­ност“ и да приеме тях­ната гледна точка за нещата.

Поведението на Вашин­г­тон нанася “голям удар по авторитета на Съвета за сигур­ност на ООН“ и показва отк­рито “пренеб­режение към неговите решения“, се допълва в изяв­лението.