Путин предлага ваксина срещу вируса безплатно за служителите на ООН

Путин предлага ваксина срещу вируса безплатно за служителите на ООН

Рус­кият президент Владимир Путин пред­ложи страната му да предос­тави без­п­латно на служителите на ООН раз­работената от нея вак­сина срещу новия коронавирус, предаде Асошией­тед прес.

Путин отп­рави офер­тата в речта, която произ­несе чрез видеокон­ферен­тна връзка по време на общополитичес­ките дебати в рам­ките на 75-ата годишна сесия на Общото съб­рание на светов­ната организация.

“Всеки от нас може да се изп­рави пред този опасен вирус. Вирусът не пощади пер­сонала на ООН, ней­ната цен­т­рала и регионални струк­тури“, каза рус­кият президент.

Все още няма дос­татъчно изс­лед­вания, които да пот­вър­ж­дават ефек­тив­ността на вак­сината “Спут­ник V”, и това предиз­вика без­покойс­тва, че тя засега не е готова за масова упот­реба, както и слухове за потен­циални странични ефекти.

Путин заяви, че офер­тата му е в отговор на молба от лидери на други страни.

“Благодарим на президента Путин за неговото щедро пред­ложение, което ще бъде проучено от нашите медицин­ски служби“, каза Стефан Дюжарик, говорителят на генерал­ния сек­ретар на ООН Антониу Гутериш.

Необ­ходимо е да се свалят прег­радите пред пар­т­ньор­с­т­вото в медицината, а светов­ната тър­говия да бъде раз­чис­тена от нелегитимни сан­к­ции и бариери. Това би могло силно да спомогне за въз­с­тановяване на глобал­ния рас­теж и намаляване на без­работицата, комен­тират руски медии.