Си Дзинпин: Китай ще върви по пътя на мирното, отворено и основано на сътрудничеството развитие

Си Дзинпин: Китай ще върви по пътя на мирното, отворено и основано на сътрудничеството развитие

Никоя страна няма право да решава сама съдбата на света, заяви китайският лидер пред ООН

На 21 сеп­тем­ври в Ню Йорк се проведе юбилейна сесия на Общото съб­рание на ООН, пос­ветена на 75-та годиш­нина от съз­даването на светов­ната организация.

Китайс­кия пред­седател Си Дзин­пин се включи в нея с видео пос­лание, в което посочи, че ООН трябва да олицет­ворява идеята за справед­ливост. По думите му, раз­лич­ните дър­жави, независимо дали са малки или големи, трябва да се отнасят с уважение една към друга. Никоя страна няма право да кон­т­ролира сама меж­дународ­ните отношения, да решава съд­бата на оставалите или да монополизира предим­с­т­вата от раз­витие, стремейки се към глобална доминация. Еднос­т­ран­ният под­ход в меж­дународ­ните отношения няма бъдеще, те трябва да се основават на съв­мес­т­ното обсъж­дане, изг­раж­дане и споделяне. Страните трябва да защитават заедно глобал­ната сигур­ност, да споделят резул­татите от раз­витието и управ­ляват съд­бата на света, каза Си Дзин­пин.

Раз­виващите се дър­жави трябва да имат по-широко пред­с­тавител­с­тво и право на глас в ООН, така че организацията да отразява по-балансирано и справед­ливо интересите и волята на мнозин­с­т­вото страни в света, добави китайс­кият лидер.

Китай е най-голямата раз­виваща се страна в света и нашият път за раз­витие е мирен, отворен, основан на сът­руд­ничес­т­вото и общата полза“, под­черта китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин в речта си на провелата се вчера юбилейна сесия на Общото съб­рание на ООН, пос­ветена на 75-та годиш­нина от съз­даването на светов­ната организация.

Той изтъкна, че Китай никога няма да се стреми към доминация и териториална екс­пан­зия, няма да съз­дава зони на влияние и няма намерение да води горещи или студени войни с когото и да било. Пекин ще продължи да раз­решава раз­личията и кон­ф­лик­тите си с други страни по пътя на диалога и раз­бирател­с­т­вото.

Страните са тясно свър­зани и човечес­т­вото споделя обща съдба. Никоя дър­жава не може да се въз­пол­зва от бед­с­т­вията в останалите народи или да изв­лича ползи от въл­ненията в тях. Ако една дър­жава гледа безучас­тно страданията на останалите, рано или късно самата тя ще бъде зас­т­рашена. Трябва да изг­радим съз­нанието за общ­ност на споделена съдба, да отх­вър­лим играта с нулев резул­тат, да се придър­жаме към кон­цеп­цията за голямо семейс­тво и сът­руд­ничес­тво за изгода на всички, да изос­тавим идеологичес­ките спорове, да не попадаме в капана на кон­ф­лик­тите между цивилизациите и да уважаваме изб­раните от раз­лич­ните дър­жави път и модел за раз­витие, заяви китайс­кият пред­сед­тел Си Дзин­пин в речта си на общия дебат на 75-то общо съб­рание на ООН.

Си Дзин­пин под­черта, че в лицето на общата тен­ден­ция на икономичес­ката глобализация, избяг­ването на проб­лемите или съп­ротивата срещу тен­ден­циите са в противоречие с историчес­ките закономер­ности. Светът не може да се изолира или раз­цепва. Ние не можем да избег­нем предиз­викател­с­т­вата от икономичес­ката глобализация и трябва да се справим с ключовите въп­роси като раз­ликата между бедни и богати и раз­ликата в раз­витието на страните.

Си Дзин­пин посочи също, че Китай няма да се зат­вори за вън­ш­ния свят. Страната ще фор­мира пос­тепенно нов двуцик­личен модел за раз­витие, основан на вът­реш­ното пот­реб­ление като основа и същев­ремен­ното стимулиране на връз­ките с чуж­дите пазари. Това, според пред­седателя, ще добави нова енер­гия за въз­с­тановяването на светов­ната икономика.

Преди 75 години Китай даде исторически принос за победата във Втората световна война и под­к­репи съз­даването на ООН. И до днес страната учас­тва активно в меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво за справяне с пос­ледиците от пан­демията и дава своя принос за глобал­ната здравна безопас­ност, под­черта пред­седателят Си Дзин­пин на провелата се обща дис­кусия в рам­ките на ежегод­ната сесия на Общото съб­рание на ООН. Той посочи, че Китай ще продължи да споделя опита си в бор­бата срещу COVID-19, ще оказва под­к­репа и помощ на нуж­даещите се дър­жави при снаб­дяване с антиепидемични материали и ще учас­тва в светов­ните проуч­вания за произ­хода и раз­п­рос­т­ранението на вируса. Си Дзин­пин заяви също, че страната вече раз­полага с вак­сини, които са в трета фаза на клинични тес­тове и когато бъдат пус­нати за широка упот­реба ще станат глобални общес­т­вени продукти и ще бъдат предос­тавяни приоритетно на раз­виващите се дър­жави.

Освен това, Китай ще осигури финан­сиране на стой­ност 2 милиарда долара в рам­ките на 2 години, които ще се изпол­з­ват за засил­ване на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво в сел­с­кото стопан­с­тво, бор­бата с бед­ността, образованието, за каузите на жените и децата и климатич­ните промени. Това, по думите на Си Дзин­пин, ще бъде китайс­кият принос за рес­тар­тирането и раз­витието на икономиките в останалите страни по света.

В речта си пред юбилейна сесия на Общото съб­рание на ООН, пос­ветена на 75-та годиш­нина от съз­даването на светов­ната организация, китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин отп­рави няколко въп­роса: „Каква ООН иска светът? Каква ще бъде ролята на ООН след пан­демията?“

Той също така даде и своя отговор, според който светов­ната организация трябва „да защитава справед­ливостта, стрик­т­ното придър­жане към меж­дународ­ното право, да насър­чава сът­руд­ничес­т­вото и бъде по-фокусирана“. Отчитайки нас­тоящите тен­ден­ции, китайс­кият лидер изрази кон­сен­суса сред по-голямата част от меж­дународ­ната общ­ност и очерта необ­ходимата насока за раз­витието на ООН след пан­демията, като в същото време демон­с­т­рира увереност и надежда на фона на глобал­ната несигур­ност.

На форума на върха Си Дзин­пин за пореден път пот­върди китайс­ката позиция в защита на същес­т­вуващия глобален ред, в чийто цен­тър стои ООН, и основан на меж­дународ­ното право. Той под­черта също, че Китай ще продължи да се придържа твърдо към многос­т­ран­ния под­ход в отношенията си с останалите дър­жави.

Китайс­кият пред­седател изрази увереност, че и другите страни ще работят заедно с Пекин за засил­ване ролята на ООН в светов­ните процеси и изг­раж­дането на общ­ност на споделена съдба.