Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб31102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия предлага общ път към мирен и сигурен свят

Русия предлага общ път към мирен и сигурен свят

Русия предлага общ път към мирен и сигурен свят

Слово на Владимир Путин по случай юбилейната сесия на Общото събрание на ООН

През тази година светов­ната общ­ност отбелязва два — без преувеличение, исторически юбилея: 75-годишнината от края на Втората световна война и съз­даването на Организацията на обединените нации. Невъз­можно е да се под­цени значението на тези винаги свър­зани помежду си събития. През 1945 година бе раз­г­ромен нациз­мът, сък­рушена беше идеологията на агресията и ненавистта, а опитът и духът на съюз­ничес­т­вото, осъз­наването на грамад­ната цена, зап­латена за мира и общата победа, поз­волиха да бъде изг­раден след­воен­ният световен ред. Негов несъм­нен фун­дамент стана Уставът на ООН, който до днес остава главен източ­ник на меж­дународ­ното право.

Убеден съм, че сегаш­ният юбилей ни задъл­жава да си припом­ним фик­сираните в Устава на ООН неп­реходни прин­ципи на меж­дудър­жав­ното общуване. Бащите основатели на светов­ната организация са ги фор­мулирали пределно ясно и нед­вус­мис­лено. А именно: равен­с­тво на суверенни дър­жави, ненамеса в тех­ните вът­решни работи, право на народите сами да определят своята съдба, отказ от зап­лахи и от упот­реба на сила, политическо регулиране на споровете.

Пог­леж­дайки към отминалите десетилетия, може да кажем, че независимо от труд­нос­тите на периода на студената война, на кар­динал­ните геополитически сът­ресения, при сегаш­ните слож­ности в светов­ната политика ООН дос­тойно изпъл­нява своята главна мисия — да опазва мира, да съдейс­тва за устой­чивото раз­витие на народите, да помага в преодоляването на локал­ните кризи.

Колосал­ният потен­циал и опит на ООН е нужен и служи за добра основа, за да се върви нап­ред. Като всяка друга меж­дународна организация или регионална струк­тура, ООН не бива да закос­тенява. В своето раз­витие тя трябва да отразява динамиката на XXI век, пос­ледователно да се адап­тира към реал­нос­тите на съв­ремен­ния свят, а той става все по-сложен, многополюсен и многомерен.

Раз­бира се, промените оказ­ват влияние на глав­ния орган на ООН — Съвета за сигур­ност, на дис­кусията около рефор­мирането на организацията. Смятаме, че Съветът за сигур­ност трябва напълно да отчита интересите на всички страни, цялото многооб­разие на тех­ните позиции, да се опира на прин­ципа на широк кон­сен­сус между дър­жавите. Същев­ременно обаче трябва да бъде ключово звено в сис­темата на глобал­ното управ­ление, което не може да стане, без да се запази правото на вето на пос­тоян­ните членове.

Това право на петте ядрени дър­жави победители във Втората световна война до днес отразява реал­ния военно-политически баланс. Глав­ното е, че този абсолютно необ­ходим и уникален инс­т­румент, който не допуска еднос­т­ранни дейс­т­вия, които биха могли да доведат до преки военни сблъсъци между най-силните дър­жави, дава въз­мож­ност да се търси ком­п­ромис, или като минимум да се избег­нат решения, категорично неп­рием­ливи за останалите, да се дейс­тва в рам­ките на меж­дународ­ното право, а не в опас­ната зона на произ­вола и нелегитим­ността. Както показва дип­ломатичес­ката прак­тика, този инс­т­румент работи, за раз­лика от печал­ния опит на довоен­ната Лига на нациите с ней­ните без­к­райни раз­говори и дек­ларации без механизми за реални дейс­т­вия, без право на дър­жавите и народите, попад­нали в беда, да получат помощ и защита.

Заб­равянето на уроците на историята е недал­новидно и крайно безот­говорно — така, както и политизираните опити, основаващи се не на факти, а на догадки, произ­волно да се тъл­куват причините, ходът и резул­татите от Втората световна война, да се преиначават решенията на кон­ферен­циите на съюз­ниците и на Нюр­н­бер­г­с­кия трибунал. Това е не е само низост и прес­тъп­ление пред паметта на бор­ците срещу нацизма. Това е пряк раз­рушителен удар по самите основи на след­воен­ната световна сис­тема, което е особено опасно в условията, при които глобал­ната стабил­ност е под­ложена на сериозни изпитания, когато сис­темата за кон­т­рол над въоръженията дег­радира, регионал­ните кон­ф­ликти не стих­ват, а зап­лахите от страна на тероризма, организираната прес­тъп­ност и нар­кот­рафика се засил­ват.

Ние всички се сблъс­кахме и с прин­ципно ново предиз­викател­с­тво — пан­демията на короновируса. Заразата пряко засегна милиони хора, отне живота на стотици хиляди. Каран­тина, зат­варяне на граници, многоб­ройни тежки проб­леми за граж­даните на всички дър­жави — това е реал­ността на днеш­ния ден. Особено тежко е това за хората от по-възрастното поколение, които поради принудител­ните ограничения със сед­мици и дори с месеци не могат да прегър­нат децата и внуците си.

На екс­пер­тите ще са нужни още месеци, за да могат напълно да оценят мащабите на свър­зания с епидемията социално-икономически шок и неговите пос­ледици. Отсега обаче е очевидно, че въз­с­тановяването на глобал­ната икономика ще продължи много дълго. При това изп­роб­ваните по-рано антик­ризисни мерки не винаги ще работят. Необ­ходими ще бъдат нови нес­тан­дар­тни решения. До тях може да се стигне само ако работим заедно. Това е най-важната задача и за ООН, и за Г-20, и за другите меж­дународни организации, на които заради пан­демията също не им е лесно и имат нужда от прин­ципно нови хоризонти и мащаби на раз­витие.

Именно идеята за качес­т­вен интег­рационен рас­теж е заложена в рус­ката инициатива за фор­миране на Голямо евразийско пар­т­ньор­с­тво с учас­тието на всички без изк­лючение евразийски и азиат­ски страни. Тя е дъл­боко праг­матична и днес е особено актуална. Освен това искам да прив­лека вниманието към рус­кото пред­ложение за въвеж­дане на т. нар. зелени коридори, свободни от тър­гов­ски войни и сан­к­ции преди всичко за стоки от първа необ­ходимост, продовол­с­т­вия, лекар­с­тва, сред­с­тва за индивидуална защита, нужни за бор­бата с пан­демията. Прочис­т­ването, освобож­даването на светов­ната тър­говия от бариери, заб­рани, ограничения, нелегитимни сан­к­ции би могло да стане под­к­репа за въз­с­тановяването на глобал­ния рас­теж и намаляване на без­работицата.

По оценка на екс­пер­тите пъл­ното или час­тич­ното намаляване на заетостта в света през второто тримесечие на тази година се рав­нява на загубата на 400 млн. работни места. Трябва да се нап­рави всичко, за да не може без­работицата да продължи дълго, за да се вър­нат хората на работа, да могат да осигуряват семейс­т­вата си и да не се окажат без пер­с­пек­тива в клещите на бед­ността. Това наис­тина е много остър глобален социален проб­лем. Затова мисията на политиката сега е да се прокар­ват пътища за тър­говията, за съв­мес­тни проекти и чес­тна кон­курен­ция, а не да се връз­ват ръцете на биз­неса и на деловата инициатива.

Въп­росите на кибер­сигур­ността, на изпол­з­ването на циф­ровите тех­нологии също зас­лужават най-сериозно обсъж­дане в ООН. Важно е да се чуят и раз­берат опасенията на хората — до каква степен в новата епоха тех­ните права ще бъдат защитени: правото на час­тен живот, соб­с­т­веност и сигур­ност. Трябва да се научим да изпол­з­ваме новите тех­нологии за благото на човечес­т­вото, да намерим баланса между стимулите за раз­витие на изкус­т­вения интелект и оправ­даните ограничителни мерки, със съв­мес­тни усилия да стиг­нем до съг­ласие в сферата на регулирането, което би изк­лючило потен­циал­ните зап­лахи не само от военна, но и от гледна точка на традициите, правото и морала в човеш­кото общуване.

Както в икономиката, така и в здравеопаз­ването днес прег­радите пред пар­т­ньор­с­т­вото трябва да бъдат премах­нати. Нашата страна продъл­жава активно да учас­тва в глобал­ната борба срещу COVID-19, да оказва помощ на най-пострадалите страни. Правим това с отчитане на коор­диниращата роля на влизащата в струк­турата на ООН Световна здравна организация (СЗО). Трябва да укреп­ваме потен­циала на СЗО. Нат­рупаният научен опит, произ­вод­с­т­вен потен­циал и клиничен опит на рус­ките лекари поз­волиха оперативно да бъде раз­работена сис­тема от тес­тове и медицин­ски препарати за отк­риване и лечение, а след това да бъде регис­т­рирана пър­вата в света вак­сина “Спут­ник– V“. Ние сме напълно отк­рити и готови за пар­т­ньор­с­тво. Пред­лагаме в близко бъдеще да бъде свикана онлайн-конференция на високо рав­нище с учас­тието на страни, заин­тересовани от сът­руд­ничес­тво по съз­даване на вак­сини срещу короновируса.

Готови сме да споделяме нашия опит и да взаимодейс­т­ваме с всички дър­жави и меж­дународни струк­тури, включително и да дос­тавяме в други страни рус­ката вак­сина с доказана надеж­д­ност, сигур­ност и ефек­тив­ност. Русия е убедена: сега трябва да се изпол­з­ват всички мощ­ности на фар­мацев­тич­ната индус­т­рия, за да може в близка пер­с­пек­тива на граж­даните на всички дър­жави да бъде осигурен свободен дос­тъп до вак­синация. Пер­соналът на ООН също бе засег­нат от коронавируса. Русия е готова да му окаже нуж­ната квалифицирана помощ. Пред­лагаме да предос­тавим без­п­латно нашата вак­сина за доб­роволно вак­синиране на сът­руд­ниците на ООН. Такива обръщения към нас вече има и ние няма да останем безучас­тни.

Русия ще положи всички усилия, за да съдейс­тва за мир­ното, политичес­кото и дип­ломатичес­кото регулиране на регионални кризи и кон­ф­ликти, за осигуряване на стратегическа стабил­ност. Независимо от споровете, раз­ног­ласията и дори недоверието, ние нас­той­чиво пред­лагаме кон­с­т­рук­тивни обединяващи инициативи в сферата на кон­т­рола над въоръженията, за укреп­ване на дейс­т­ващите договори, включително в сферата на заб­раната на химичес­кото, биологич­ното и ток­сич­ното оръжие.

Пър­вос­тепенен въп­рос, който трябва да бъде решен оперативно, е продъл­жаването на договора между Русия и САЩ за стратегичес­ките нападателни оръжия, а той изтича през фев­руари 2021 година. Раз­читаме и на взаимна сдър­жаност в раз­полагането на нови ракетни сис­теми. Още миналата година Русия обяви мораториум върху раз­полагането в Европа и други региони на наземни ракети със среден и малък радиус, докато от това се въз­дър­жат и САЩ. За съжаление, засега не виж­даме реак­ции на нашето пред­ложение от страна нито на американ­с­ките пар­т­ньори, нито на тех­ните съюз­ници.

Допус­кам, че подобни нас­рещни стъпки по кон­к­ретни въп­роси биха съз­дали добра основа за началото на сериозен и дъл­бок раз­говор по цялата съв­куп­ност от фак­тори, влияещи на стратегичес­ката стабил­ност. Негова цел може да стане полагането на начало на ком­п­лекси споразумения за фор­миране на здрави основи за архитек­турата на меж­дународ­ната сигур­ност, като еднов­ременно се отчита и нат­рупаният в тази сфера опит, и се имат пред­вид не само съв­ремен­ните, но и бъдещите военно-политически и тех­нологични реал­ности. В тази връзка Русия пред­лага под­пис­ването на юридически задъл­жителни споразумения между всички водещи кос­мически дър­жави, които да заб­раняват раз­полагането на оръжия в Кос­моса и упот­ребата на сила срещу кос­мически обекти.

Добре раз­бираме, че въп­росите на сигур­ността и всички други проб­леми, обсъж­дани на юбилей­ната сесия на Общото съб­рание на ООН, изис­к­ват кон­солидация на усилията на базата на онези цен­ности, които ни обединяват, на общата ни памет за уроците на историята, за духа на съюз­ничес­т­вото, когато членовете на антихит­лерис­т­ката коалиция в името на победата и мира за всички народи на планетата можаха да зас­танат над раз­ног­ласията си и идеологичес­ките си пред­почитания. В сегаш­ните сложни условия всички страни трябва да проявят политическа воля, мъд­рост и дал­новид­ност. Водеща роля се пада на пос­тоян­ните членки на Съвета за сигур­ност, които вече 75 години носят особена отговор­ност за меж­дународ­ния мир и сигур­ност.

Русия осъз­нава тази отговор­ност и пред­лага да се свика среща на високо рав­нище на страните от “голямата петорка“. Целта е да се пот­вър­дят ключовите прин­ципи на поведение в меж­дународ­ните отношения, да се набележат пътища за ефек­тивно решаване на най-острите проб­леми на съв­ремен­ността. Радос­тно е, че нашите пар­т­ньори под­к­репиха инициативата. Надяваме се да организираме такава среща, вед­нага щом епидемиологич­ната обс­тановка поз­воли. Във взаимос­вър­зания, взаимозависимия свят, във водовър­тежа на събитията трябва да работим заедно, като се опираме на фик­сираните в Устава на ООН прин­ципи на меж­дународ­ното право. Само така ще можем да изпъл­ним високата мисия на ООН да осигурим дос­тоен живот на сегаш­ното и бъдещите поколения.

(С малки сък­ращения)

България

Икономика

Loading...

Култура

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галери…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Хегемонът в италиан­с­ката Серия „А“ Ювен­тус загуби у дома от Бар­селона с 0:2 в дер­бито от втория кръг на група G на Шам­пион­с­ката лига. Да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Админис­т­ратив­ният съд във Велико Тър­ново реши Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция да отговори на запит­ването на адв. Сева Памукч…

Прочети още:

Loading...