Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Властите в Ню Йорк забраниха сватба с 10 000 поканени гости

Властите в Ню Йорк забраниха сватба с 10 000 поканени гости

Властите в Ню Йорк забраниха сватба с 10 000 поканени гости

Десетки хиляди ултраортодоксални ученици се върнаха в религиозни начални училища в Израел

Влас­тите в американ­с­кия щат Ню Йорк заб­раниха провеж­дането на сват­бена церемония, след като раз­б­рали, че може да присъс­т­ват над 10 000 поканени, в нарушение на мер­ките за борба срещу коронавируса, обяви в събота губер­наторът Андрю Куомо, предаде АФП.

Шериф­с­т­вото в окръг Рок­ланд е инфор­мирало влас­тите за огромна сватба, пред­видена за днес в Уилям­с­бърг, в част от окръга, където епидемията не се е раз­п­рос­т­ранила. Уведомиха ни, че ще се със­тои. Нап­равихме проуч­ване и установихме, че инфор­мацията изг­лежда отговаря на истината. Ставаше дума за голяма планирана сватба, която щеше да наруши правилата за събирания на хора, обясни губер­натор Куомо на прес­кон­ферен­ция. “Вижте, можете да се ожените, но не може да каните хиляди хора на сват­бата си. Ще имате същия резул­тат в края на деня. Освен това излиза по-евтино“, пошегува се губер­наторът.

Според мес­тни медии, сват­бата е на ортодок­сални евреи — общ­ност, която нас­коро протес­тира в Ню Йорк срещу въведените на място ограничения за борба с новата вълна на коронавируса. Случаите на коронавирус отново нарас­т­ват в Ню Йорк и в пред­г­радията му, особено в квар­тали, където живеят множес­тво ортодок­сални евреи, а някои от тях обвиняват влас­тите в зак­лей­мяване. Миналата сед­мица Куомо нареди зат­варянето на несъщес­т­вения биз­нес до края на месеца и ограничи посещаването на места за пок­лонение в тези квар­тали на 10 души. Училищата също зат­вориха врати. Губер­наторът каза, че тези мерки вече дават резул­тати.

През пролетта Ню Йорк беше епицен­тър на пан­демията в САЩ с над 23 800 починали в града, преди да успее да овладее ситуацията с цената на строги ограничения. Куомо обяви също, че от 23 октом­ври киносалоните в райони, където положител­ните проби за коронавирус са под 2 %, ще бъдат отворени отново, но с мак­симален капацитет от 25 на сто, което прави по 50 души на прожек­ция.

Стотици хиляди деца под 6-годишна въз­раст се вър­наха вчера в дет­с­ките градини в Израел, с началото на пър­вата фаза от отмяната на национал­ната каран­тина заради коронавируса, въведена на 18 сеп­тем­ври. Недел­ният ден е начало на работ­ната и на училищ­ната сед­мица в еврейс­ката дър­жава. Всички деца от 6-годишна въз­раст нагоре трябва да продъл­жат да учат дис­тан­ционно от домовете си докато е в сила пър­вата фаза от правител­с­т­вената стратегия за изход от каран­тината. Въп­реки това, десетки хиляди улт­раор­тодок­сални ученици се вър­наха вчера в религиозни начални училища, след като изявен равин нареди тези учебни заведения да бъдат отворени отново в нарушение на раз­поредените от правител­с­т­вото ограничения. Равин Хаим Каниев­ски се противопос­тави на правител­с­т­вените нареж­дания и по време на пър­вата каран­тина през март, като остави улт­раор­тодок­сал­ните училища отворени. Тогава той твър­деше, че коронавирусът може да бъде победен като се избяг­ват раз­п­рос­т­раняването на клюки и неточ­ното предаване на инфор­мация и като се пос­тавят нуж­дите на другите над соб­с­т­вените.

92-годишният учен, който беше болен от коронавируса, но продължи да работи от дома си в улт­раор­тодок­сал­ното пред­г­радие на Тел Авив Бней Брак, по-късно коренно промени позицията си и раз­пореди, че всеки, който не следва пред­писанията на здрав­ното минис­тер­с­тво за COVID-19, се прев­ръща в човек, който иска да извърши убийс­тво

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...