Състоя се вторият тур на изборите за парламент в 3-милионна Литва

Състоя се вторият тур на изборите за парламент в 3-милионна Литва

Най-вероятният следващ премиер е бившата Финансова министърка Ингрида Шимоните

Литов­ците гласуваха в неделя на втори тур на пар­ламен­тар­ните избори, на които дяс­ноцен­т­рис­т­ката опозиция очаква да пос­тигне победа в момент, когато без­работицата и дъл­гът рушат популяр­ността на правител­с­т­вото, съобщи Рой­терс.

Бал­тийс­ката дър­жава с население под 3 млн. души се справя относително добре с кризата с коронавируса, въп­реки че напос­ледък броят на заразените се увеличи, както и на други места в Европа.

Премиерът Саулюс Сквер­нелис обаче е критикуван, че не успя да съз­даде работни места и да спре увеличаването на дълга.

Опозицион­ният Съюз “Отечес­тво“ — Литов­ски хрис­тиян­демок­рати, чиито корени са в антисъвет­с­кото движение за независимост от 80-те води в пропор­ционал­ния вот от пър­вия тур с 24,8 процента.

Управ­ляващият Литов­ски съюз на селяните и зелените получи 17,5 на сто.

Според смесената избирателна сис­тема, 71 депутати в 141-местния Сейм се избират в едноман­датни райони по мажоритарна сис­тема в 2 тура, а 70 — пропор­ционално по пар­тийни списъци в един тур.

На първи тур бяха изб­рани само трима депутати по мажоритар­ната сис­тема и на вчераш­ния втори тур имаше гласуване в 68 окръга с по двама кан­дидати.

Като мярка за безопас­ност в условията на пан­демията за пръв път в историята се осигурява въз­мож­ност избирателите да гласуват от автомобилите си.

В избор­ните сек­ции са задъл­жителни мас­ките и спаз­ването на физическа дис­тан­ция.

Най-вероятно е след­ващ премиер да е бив­шата минис­търка на финан­сите Инг­рида Шимоните. Тя обеща да модер­низира икономиката, като нап­рави така, че страната да премине от сегаш­ния модел, залагащ на евтината работна ръка, към произ­вод­с­тво с по-висока добавена стой­ност.