Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай се стреми към справедливо разпределение на ваксините срещу COVID-19

Китай се стреми към справедливо разпределение на ваксините срещу COVID-19

През пос­лед­ните няколко дни учас­тието на Китай в Проекта за прилагане на вак­сините срещу новия коронавирус“ (COVAX) прив­лече вниманието на светов­ните медии и бе високо оценено от меж­дународ­ната общ­ност. Китайски официални лица многок­ратно под­чер­таваха през пос­лед­ните дни, че целта на този ход е да се насърчи справед­ливото раз­п­ределение на вак­сините в световен мащаб, да се гаран­тира получаването на вак­сини от раз­виващите се страни и в същото време да се призоват по-способните страни да се присъединят и под­к­репят COVAX.

Въз­мутително е, че след избух­ването на пан­демията, един­с­т­вената световна супер­сила не само се оттегли от СЗО, но и отказа да се включи в COVAX. Поредицата от еднос­т­ранни дейс­т­вия на САЩ сериозно под­копаха глобал­ното антиепидемично сът­руд­ничес­тво и бяха силно осъдени от меж­дународ­ната общ­ност.

Пред­седателят на Европейс­ката комисия Урсула фон дер Лайен излезе със статия, в която привет­с­тва присъединяването на Китай към COVAX. Тя посочи, че мул­тилатерализ­мът е ключът към пос­тигане на глобал­ната цел за дос­тъп на вак­сините за всички. Бър­кли, главен изпъл­нителен дирек­тор на Глобал­ния алианс за вак­сини и имунизация, посочи, че учас­тието на Китай в COVAX е от голямо значение за справед­ливото раз­п­ределение на вак­сините между страните, особено за предос­тавянето им на изос­таналите дър­жави. Рой­терс комен­тира, че Китай с прак­тически дейс­т­вия прид­вижва нап­ред светов­ния проект за вак­сините.

В този критичен момент отговор­нос­тите и дейс­т­вията на Китай не само внесоха стимул в глобал­ното сът­руд­ничес­тво в бор­бата с пан­демията, но доказ­ват, че Китай не е зап­лаха, а въз­мож­ност за останалите дър­жави, и че страната не е техен съпер­ник, а пар­т­ньор.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...