Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Радио „Китай”: Политиката за заетостта в Синдзян помага за ликвидирането на бедността в района

Радио „Китай”: Политиката за заетостта в Синдзян помага за ликвидирането на бедността в района

Радио „Китай”: Политиката за заетостта в Синдзян помага за ликвидирането на бедността в района

Неот­давна американ­ски депутати пред­ложиха проект за закон, който да не допуска налагането на принудителен труд на уйгурите. Според тях цен­т­ровете за професионално обучение в Синдзян-уйгурския автономен район и раз­лични ком­пании в страната са се обединили в „сис­тема за принудителен труд“. Но според официал­ните медии в Китай страната пос­тавя на първо място правото на същес­т­вуване и раз­витие на народа. През пос­лед­ните години в Син­д­зян благодарение на политиката за лик­видиране на бед­ността са съз­дадени нови работни места и жиз­неният стан­дарт се е повишил. В резул­тат на това хората са по-щастливи и човеш­ките им права са гаран­тирани.

Екип от Инс­титута за изс­лед­ване на човеш­ките права към Югозапад­ния универ­ситет за политически науки и право проведе анкета, резул­татите от която показаха, че обвиненията срещу китайс­ката политика в Син­д­зян са неос­нователни. Китайс­ката политика за заетостта в Син­д­зян отговаря на изис­к­ванията на ООН и на меж­дународ­ните норми. Тя е изиг­рала важна роля в премах­ването на бед­ността в района, посоч­ват учените.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...