Великобритания обяви най-големия си военен бюджет след Студената война

Великобритания обяви най-големия си военен бюджет след Студената война

Скокът няма да бъде за сметка на международнаните помощи

Великоб­ритания обеща да сложи край на “епохата на оттег­лянето“, като обяви най-голямата си военна инвес­тиция след края на Студената война, предаде Рой­терс.

Съоб­щението е нап­равено в момент, когато страната се стреми да определи своята роля на светов­ната сцена след излизането си от ЕС и въп­реки кризата с коронавируса, която нанася тежък удар върху икономиката.

Премиерът Борис Джон­сън иска Великоб­ритания да играе водеща роля в една нова епоха на световно сът­руд­ничес­тво и свободна тър­говия, под­к­репяна от модерен военен и кибер­нетичен потен­циал.

Той заяви, че увеличаването на раз­ходите за отб­раната отразява нуж­дата от модер­низиране на воен­ния потен­циал, включително с планове за ново кос­мическо коман­д­ване и аген­ция за изкус­т­вен интелект.

Джон­сън е под­гот­вил пред пар­ламента реч, в която да пред­с­тави пър­вите зак­лючения от най-големия прег­лед на вън­ш­ната политика и отб­раната от 30 години. Той ще обяви допъл­нителни 16,5 млрд. британ­ски лири за армията през след­ващите 4 години. Сега годиш­ният бюджет за отб­рана е малко под 42 млрд.

“Взех това решение, защото отб­раната на страната трябва да е на първо място“, каза Джон­сън. “Меж­дународ­ната ситуация е по-опасна и по-конкурентна, откол­кото във всеки един момент след Студената война, и Великоб­ритания трябва да бъде вярна на своята история и да зас­тава редом до своите съюз­ници. За да пос­тиг­нем това, е необ­ходимо да модер­низираме нашия потен­циал“, заяви той.

Правител­с­т­вото каза, че увеличаването на воен­ните раз­ходи ще зат­върди позициите на Великоб­ритания като страната, която отделя най-много пари за отб­рана в Европа и заема второ място по този показател в НАТО, и ще поз­воли по-големи инвес­тиции в кибер­нетич­ната и кос­мичес­ката област.

Лон­дон не увеличава воен­ния си бюджет за сметка на меж­дународ­ната помощ, заяви воен­ният минис­тър Бен Уолъс, след като се появиха инфор­мации, че бюджетът за чуж­дес­т­ранна помощ може да бъде намален с милиарди лири.