Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Иран увеличава количеството на обогатен уран

Иран увеличава количеството на обогатен уран

Иран­с­кият пар­ламент прие вчера законоп­роект, който се очаква да задължи правител­с­т­вото да увеличи степента на обогатяване на уран в страната. Това съобщи телевизион­ната и радиоком­пания ИРИБ, предаде ТАСС. Тек­с­тът ще задължи правител­с­т­вото да осигури годишно произ­вод­с­т­вото поне на 120 кг уран, обогатен до 20 на сто чис­тота.

За проекта гласуваха 248 от общо 290 депутати. За да влезе в сила законът, той трябва да бъде одоб­рен от Съвета на пазителите на кон­с­титуцията. В неделя пар­ламен­тът реши да ускори гледането на документа заради извър­шеното в петък убийс­тво на ядрения физик Мох­сен Фах­ризаде, който ръководеше изс­ледовател­ски цен­тър към иран­с­кото минис­тер­с­тво на отб­раната.

Законът задъл­жава влас­тите до една година да пус­нат в ход по хиляда цен­т­рофуги допъл­нително в ядрените обекти в Натанз и Фордо. Законът пред­вижда също незабавно да бъде под­новен проек­тът за рекон­с­т­рук­ция на ядрения реак­тор в Арак, същес­т­вувал преди под­пис­ването на т. нар. ядрена сделка. В рам­ките й Техеран пое ангажимент да преус­т­рои реак­тора с тежка вода в Арак за ядрени изс­лед­вания с мирни цели. Иран раз­руши и ядрото на този реак­тор. Съв­мес­т­ният меж­дународен план за дейс­т­вия по атом­ната прог­рама на страната поз­волява Иран да обогатява уран до не повече от 3,67 на сто в течение на 15 г.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие