Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Споразумението Китай-ЕС – Пример за успешно сътрудничество

Споразумението Китай-ЕС – Пример за успешно сътрудничество

Споразумението Китай-ЕС – Пример за успешно сътрудничество

То ще доведе до растеж на световната икономика

В годината на 45-годишния юбилей от установяването на дип­ломатически отношения между Китай и ЕС, лидерите на Китай и Европа обявиха официално, че преговорите за историчес­кото инвес­тиционно споразумение между тях са прик­лючили, в рам­ките на пред­видения срок.

Така, благодарение на кон­с­т­рук­тив­ната си политика в продъл­жилите седем години преговори между Китай и страните-членки на ЕС, в след­ващите месеци можем да очак­ваме под­пис­ването на дъл­гоочак­вания исторически документ. Инвес­тицион­ното споразумение ще бъде от взаим­ноиз­годна полза, както за Китай, така и за Европа а и за цялата световна икономика.

Желанието на Китай за справед­ливи и балан­сирани отношения между КНР и ЕС се вижда ясно в много от проведените и продъл­жаващи в страната реформи, които са насочени към отварянето на Под­небес­ната към света. Това се под­чер­тава неед­нок­ратно и в раз­лични изказ­вания на пред­седателя Си Дзин­пин, като се отк­роява и в новогодиш­ното му привет­с­т­вие в навечерието на 2021 г.: „Благодарение на рефор­мите и отварянето си към света, Китай извърши истин­ско чудо. В бъдеще ще продъл­жим да раз­ширяваме отварянето, да задъл­бочаваме рефор­мите и пишем нови страници в историята на нашето въз­раж­дане.”

От своя страна, източ­ници от Европейс­ката комисия споделят пред светов­ните медии, че „резул­татът от преговорите за инвес­тицион­ното споразумение е най-амбициозният резул­тат, който Китай някога е договарял с трета дър­жава“.

Предис­торията

Инвес­тицион­ното споразумение между Китай и страните от ЕС е в процес на договаряне от почти седем години, и по всяка вероят­ност ще е необ­ходима най-малко година, докато то влезе в сила, тъй като то трябва да бъде одоб­рено и от Европейс­кия пар­ламент. Но самият факт за пос­тигането на прин­ципно съг­ласие по тек­с­товете от документа, нед­вус­мис­лено показва, че страните са силно заин­тересовани от скорош­ното му под­пис­ване и влизане в сила.

Прин­цип­ното прик­люч­ване на преговорите по Инвес­тицион­ното споразумение между Китай и Европа се случи ден преди края на 2020, когато китайс­кият президент Си Дзин­пин проведе видео-среща с ръководителите на няколко страни-членки на ЕС, сред които гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел, френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон, пред­седателите на Европейс­кия съвет Шарл Мишел и на Европейс­ката комисия Урсула фон дер Лайен. По време на онлайн срещата, лидерите на Китай и Европа обявиха официално, че преговорите за инвес­тицион­ното споразумение между тях са прик­лючили в пред­видения срок.

Още по време на историчес­кия Пети пленум на ЦК на ККП, който се проведе в Пекин в края на м. октом­ври 2020 г., и който по значението на обсъдените проб­леми и взетите решения се нарежда сред най-важните форуми на китайс­ката ККП през пос­лед­ните десетилетия, бяха отк­роени няколко акцента. Сред тях като едно от най-важните бе Китай да се отвори към вън­ш­ния свят и да се пос­тигне нова ера във взаим­ноиз­год­ното сът­руд­ничес­тво.

Китай следва да се придържа към политика на осъз­наване на отвореността към вън­ш­ния свят, насър­чавайки меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво, раз­читайки на предим­с­т­вата на огром­ния пазар на страната за пос­тигане на взаимни ползи. Необ­ходимо е да се изг­ради нова сис­тема на отворена икономика от още по-високо ниво, да се повиши цялос­тно рав­нище на отвореност на страната към вън­ш­ния свят, да се насърчи либерализацията и опрос­тяването на тър­говията и инвес­тициите” , заяви в словото си при отк­риването на Петия пленум Пред­седателят Си Дзин­пин. И тази политика вече е в дейс­т­вие. Един от най-ярките резул­тати е пос­тигането на прин­цип­ното съг­ласие между Китай и ЕС във връзка с Инвес­тицион­ното споразумение в пос­лед­ния ден на 2020.

Пътят нап­ред не е само за нас, а за всички, тъй като светът е едно семейс­тво. След година на неимоверни труд­ности и изпитания, ние раз­бираме по-дълбоко от всякога значението на общ­ността на споделена съдба за цялото човечес­тво. Раз­говарях многок­ратно с нови и стари приятели от други страни, учас­т­вах в онлайн срещи и най-честата тема бе един­с­т­вото в общата борба срещу пан­демията. Хората от целия свят трябва да си подадат ръце, за да се справим по-бързо със заразата и превър­нем Земята в по-хубав дом” – тези думи на китайс­кият президент Си Дзин­пин в новогодиш­ното му слово, са още едно доказател­с­тво за иск­реното желание на Китай за балан­сирани взаимоиз­годни отношения със страните-членки на ЕС.

Какво следва

Непос­ред­с­т­вено след прик­люч­ването на преговорите по пос­лед­ните тек­с­тове, някои високопос­тавени пред­с­тавители на ЕК прог­нозираха, че политическо споразумение е въз­можно преди края на годината. Това не се случи, но идващите месеци дават надежда и шанс за официал­ното му под­пис­ване.

Споразумението има за цел да раз­шири и подобри дос­тъпът на европейски ком­пании до китайс­кия пазар – от една страна, и от друга – на китайски стоки и ком­пании до всяка от страните-членки на ЕС. Ще се раз­ширят и въз­мож­нос­тите за инвес­тиции. Така, след под­пис­ване на Инвес­тицион­ното споразумение ще се отк­рият нови въз­мож­ности за биз­нес във втората по големина икономика в света.

В съв­мес­тно изяв­ление на Европейс­кия съвет и Европейс­ката комисия се посочва: “Нас­тоящото споразумение е от голямо икономическо значение и също така обвър­зва страните в инвес­тиционна връзка, основана на цен­ности и на прин­ципите на устой­чиво раз­витие. След като влезе в сила, Споразумението ще помогне за балан­сиране на тър­гов­с­ките и инвес­тиционни отношения между ЕС и Китай.”

В новогодиш­ната си реч китайс­кият пос­ланик в ЕС Джан Мин казва по повод прик­лючилите ден по-рано преговори чрез видео-разговорите между Си Дзин­пин и пред­с­тавителите на ЕС и ЕК: „Прик­люч­ването на преговорите за Инвес­тицион­ното споразумение между страните-членки на ЕС и Китай е от изк­лючително важно значение за раз­витието на европейско-китайските отношения , но освен това под­пис­ването на това Споразумение ще доведе и до рас­теж на светов­ната икономика.”

А казаното от пред­седателя Си Дзин­пин в новогодиш­ното му пос­лание пот­вър­ж­дава нед­вус­мис­лено решимостта на Китай да раз­вива своята икономика и меж­дународни отношения в кон­тек­ста на новия етап от цивилизацион­ното раз­витие: „Отношенията между Китай и ЕС са изп­равени пред важни въз­мож­ности. Обединението дава сила, а отделянето я отс­лабва”

Ето и мнението на Дирек­торът за Китай във Федерацията на гер­ман­с­ките индус­т­рии Йоахим Ланг пред светов­ните медии, след прик­люч­ване на онлайн-разговорите: „По-добрите кон­курен­тни условия в дър­жавно кон­т­ролираната икономика на Китай са от голяма полза за гер­ман­с­ките, европейс­ките и китайс­ките ком­пании“.

По време на видео-срещата пред­седателят Си Дзин­пин е под­чер­тал, че 2020 година е била специална за Китай, за Европа, а също и за света. Заради пан­демията от коронавируса и промените в света, неяс­нотите се увеличават. И точно в този кон­текст, Китай и Европа заедно могат да преодолеят труд­нос­тите и да пос­тиг­нат пол­зот­ворни резул­тати в отношенията между страните. Същев­ременно Си Дзин­пин е изразил надежда, че Европа ще под­к­репя свобод­ната тър­говия и мул­тилитерализма, а също така ще се пос­тарае да съз­даде отк­рита, недис­к­риминационна и справед­лива бизнес-среда. От своя страна Китай ще продължи да полага усилия за изг­раж­дането на нова струк­тура за раз­витието и ще предос­тавя все повече въз­мож­ности за пазара, а също така и ще съз­дава условия за все по-голямо прос­т­ран­с­тво за сът­руд­ничес­тво.

Пред­седателя на Европейс­ката комисия Урсула фон ден Лайен обяви след раз­говорите, че „Европейс­кият съюз и Китай са пос­тиг­нали прин­ципно съг­ласие относно Всеоб­х­ват­ното споразумение за инвес­тиции между Пекин и един­ния блок”. В речта си тя апелира за взаим­ноиз­годни икономически отношения между Китай и страните-членки, като под­чер­тава, че „утреш­ният свят, след коронавируса, се нуж­дае от тези отношения, за да бъде силен . Тя счита също така, че сдел­ката ще донесе “по-балансирана тър­говия“ и повече “биз­нес въз­мож­ности за всички“.

Споразумението отк­рива нова страница в отношенията между Китай и ЕС. На прак­тика това е изк­лючително голям успех на китайс­ката дип­ломация. И тук можем да отк­роим два акцента: първо — раз­бирането, изразявано некол­кок­ратно от китайс­кия президент Си Дзин­пин — че „всички сме в една лодка” и второ – че през 21 век, светът не може да се раз­вива под знака на моноцен­т­рализма или под дик­тата на една или друга дър­жава. Това споразумение е пример за пос­тигането на балан­сирано сът­руд­ничес­тво в интерес на раз­лич­ните страни и региони.

Ивета Балев­ска

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...