Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) По-честите пътувания на големи разстояния от дома ни правят по-щастливи от другите

По-честите пътувания на големи разстояния от дома ни правят по-щастливи от другите

По-честите пътувания на големи разстояния от дома ни правят по-щастливи от другите

Хората, които нямат тър­пение да пътуват след края на пан­демията, вече имат и научна под­к­репа за стремежите си, писа елек­т­рон­ното издание “МедикалЕк­с­п­рес“.

Изс­лед­ване на специалист от универ­ситета на щата Вашин­г­тон, пуб­ликувано в списание “Турис­тически анализи“, сочи, че хората, които пътуват редовно, са по-щастливи от хората, които изобщо не пътуват.

Бамбу Чън, преподавател в училището по турис­тически мени­дж­мънт в универ­ситета провел изс­лед­ване, за да установи защо някои хора пътуват по-често от други и дали пътуванията и опитът като туристи влияе върху щас­тието и благосъс­тоянието.

Резул­татите от изс­лед­ването му сочат, че хората, които обръщат повече внимание на турис­тическа инфор­мация и често обсъж­дат плановете си за пътуване с приятели, по-често и редовно ходят на вакан­ции от хората, които не мис­лят пос­тоянно за след­ващото си пътешес­т­вие.

“Работата, семей­ният живот и приятелите имат най-значима роля в общото описание на благосъс­тоянието, но опитът от пътешес­т­вията има малък, но значим ефект върху самооцен­ката за удов­лет­вореност от живота“, казва Чън. “Това илюс­т­рира значението на това да можеш да се откъс­неш от рутината и да опиташ нови неща“, каза той.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...