Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Продължават опитите на Запада за глобално превъзходство

Продължават опитите на Запада за глобално превъзходство

Кон­с­тан­тин Косачов, пред­седател на Комитета

по вън­шна политика на Съвета на федерацията

Когато се оценяват резул­татите от всяка година, твър­дението, че изтек­лата е продъл­жила традициите на пред­ход­ната се превърна в устой­чиво клише. По отношение на 2020 г. обаче тази фор­мула може да бъде изпол­з­вана само ограничено — тол­кова уникална стана тя за цялото човечес­тво, проваляйки и отлагайки много планове, проекти, мероп­риятия, включително и тол­кова мащабни като Олим­пиадата.

2020 г.: Било е и по-лошо

Без съм­нение, пан­демията от коронавируса стана ключов фак­тор, оказал влияние върху политиката, икономиката, демог­рафията, спорта, кул­турата, върху тем­повете на раз­витие както на национал­ните, така и на глобал­ните рав­нища, без да прави изк­лючения за никого, без да дели дър­жавите на богати и бедни, на демок­ратични, или не много, на лидери и аут­сай­дери. Зап­лахата се запазва, краят на пан­демията все още не се вижда, въп­реки прог­реса в раз­работ­ването на вак­сини, в което Русия демон­с­т­рира своето уверено световно лидер­с­тво, дава определени надежди.

Явно преувеличен изг­лежда изводът на американ­с­кото списание Time, което определя 2020 г. като най-лошата в историята на човечес­т­вото. Нашата цивилизация е поз­навала много по-тежки времена. Затова за нас е тол­кова важен отбелязаният през отминалата година юбилей на Великата победа като напом­няне, че ръкот­вор­ните зап­лахи за обитателите на Земята понякога са много по-страшни от естес­т­вените. Ако срещу вируса в крайна сметка могат да се намерят сред­с­тва с дос­татъчно висока степен на защита, то срещу опитите на отделни дър­жави или алианси да пос­тиг­нат глобално превъз­ход­с­тво, изпол­з­вайки сила, засега вак­сини не са отк­рити.

Москва-Вашингтон: пропастта се задъл­бочава

През 2020 г. не само се запази, но и нарасна сан­к­цион­ният, инфор­мацион­ният, дип­ломатичес­кият и пр. натиск на Запада срещу Русия, което на прак­тика напълно замени традицион­ната дип­ломация. Раз­бира се, основен източ­ник и вдъх­новител на този под­ход стана Вашин­г­тон, където се наложи устой­чив двупар­тиен антируски кон­сен­сус в Кон­г­реса, оказал решаващо влияние върху линията на президента Доналд Тръмп в рус­кото нап­рав­ление.

Той загуби много усилия и време, за да се оправ­дае от обвиненията в сим­патии към Русия, въвеж­дайки нови сан­к­ции срещу нашата страна и наз­начавайки все по-нови и нови яст­реби на отговорни пос­тове. Това не му помогна лично, но отп­рати двус­т­ран­ните отношения в тол­кова дъл­бока пропаст, откъдето зав­ръщането на поне неут­рално рав­нище ще струва години, а може би и десетилетия, и то само при съот­вет­ната воля, при това и от двете страни. По раз­бираеми причини сега, след победата на Джо Бай­дън на президен­т­с­ките избори в САЩ, в това отношение нещата не стоят по най-добрия начин.

Бих казал, че не всичко се свежда към пер­соните — това е причината, поради която не бих смет­нал изборите за нов стопанин на Белия дом за най-важното събитие на 2020 г., поне от руска гледна точка. Проб­лемът има сис­темен харак­тер, но тази сис­тем­ност се зак­лючава не в някакъв “ревизионизъм“ на Русия или в ней­ното поведение, за което обичат да говорят в САЩ, обос­новавайки минимум десет­годиш­ната твърда линия по отношение на Мос­ква. Коренът на проб­лемите е в промените в американ­с­кото вън­ш­нополитическо самосъз­нание. Ако дори в периода на студената война прин­ципно се под­дър­жаха диалогът и стратегичес­кото рав­новесие с един­с­т­вената дър­жава, способна да унищожи Америка, и това беше гаран­ция за взаимна сигур­ност, то сега идея фикс стана осигуряването на абсолютно превъз­ход­с­тво над всеки потен­циален против­ник.

Европа:

провалът на диалога

Ако в отношенията между САЩ и Русия 2020 г. не донесе изненади, както не се очак­ват и през 2021-а, то за вът­реш­ноев­ропейс­ките реал­ности миналата година стана, бих казал, сък­рушителна. Под вът­реш­ноев­ропейски естес­т­вено раз­бирам не взаимоот­ношенията вътре в ЕС, който по навик се именува “Европа“, а цяла Европа — от Лисабон до Урал и Кав­каз. Такова падане на взаим­ното доверие, такъв провал в диалога, и което е още по-лошо — в двус­т­ран­ната заин­тересуваност от него, не е имало от времената на “фул­тън­с­ката“ реч на Чър­чил. И, което е много прис­кър­бно: начело на новия “кръс­тоносен поход“ срещу Русия този път зас­тана именно Гер­мания, която нав­ремето, благодарение на смелата политика на Вили Брандт и реализирането на големия газоп­роводен проект, успя да пос­тигне раз­вед­ряване в отношенията между Изтока и Запада, въп­реки твър­дото противодейс­т­вие на Вашин­г­тон.

Днеш­ните декори са много сходни: отново газоп­ровод, отново натиск от страна на Вашин­г­тон, но този път лицата на власт в Гер­мания изобщо не са онези от края на 70-те години. При това самият Бер­лин се оказа под мощ­ния натиск не само от страна на Вашин­г­тон, но и от гер­ман­с­ката и европейс­ката общес­т­веност във връзка с мащаб­ните антируски кам­пании, в раз­дух­ването на които самият той учас­т­ваше активно.

Западът: “мегафон­ната дип­ломация“ в дейс­т­вие

Трябва да приз­наем обаче, че у Европа не се намериха соб­с­т­вени дип­ломатически инс­т­рументи за решаване на същес­т­вуващите проб­леми. 2020 г. беше годината на провала на европейс­ката дип­ломация, която в арсенала си на източ­ното нап­рав­ление не намери нищо друго, освен сан­к­ции. При това най-голямото унижение за нея дойде не от Изток, а оттатък океана, докол­кото Вашин­г­тон реши вместо европей­ците кой с кого да сът­руд­ничи в енер­гий­ната област и въведе сан­к­ции срещу ком­пании от Стария свят.

Европей­ците бяха във­лечени в кон­ф­рон­тацията срещу Русия без особена съп­ротива от тяхна страна, след това същото се пов­тори и с Китай. Като цяло Западът се превърна в озлобен световен полюс, раз­говарящ с окол­ния свят с езика на нотациите, сан­к­циите и интер­вен­циите, но претен­диращ на правото не само да говори от името на светов­ната общ­ност, но и да съди, и да наказва по соб­с­т­вен избор.

Нарас­т­ващата агресив­ност на запад­ния полюс, все по-честото обръщане към нечис­топ­лът­ните сред­с­тва, към силата на “мегафон­ната дип­ломация“ е свидетел­с­тво не за неговата сила, а за неговата слабост, за загуба на инициативата и лидер­с­ките способ­ности, които му осигуряваха влияние върху светов­ните процеси. Именно затова за Запада стана прин­ципно прев­ръщането на пос­т­съвет­с­кото прос­т­ран­с­тво в един вид поле на битка за цен­ности. Той остро се нуж­дае от победи, от успех по аналогия с края на 80-те-началото на 90-те, когато в САЩ и в Европа цареше еуфория от победата в студената война, както виж­даха ситуацията и тогава, и сега.

Именно затова събитията в Украйна, в Грузия, в Беларус, в Мол­дова, в Армения все по-често се трак­туват не просто като противопос­тавяне на демок­ратич­ните сили над авторитар­ните, а като тър­жес­тво на прозапад­ната ориен­тация над прорус­ката. Отчасти това се оказа тол­кова неочак­вано за Русия, която не раз­г­леж­даше ситуацията по този начин — нашият под­ход беше напълно праг­матичен и неут­рален: сът­руд­ничес­т­вото е изгодно за всички, рус­кият пазар в много отношения е по-привлекателен от претоварения и твърдо рег­ламен­тирания пазар на Европейс­кия съюз, ненамесата във вът­реш­ните процеси е норма и т.н. Нашите съседи обаче неп­рекъс­нато биват пос­тавяни пред избора: или вие гръмко и демон­с­т­ративно преминавате на страната на Запада, или вие нямате бъдеще, а всякакви неп­розападни политици ще бъдат активно третирани, обвинявани в коруп­ция, във фал­шифициране на избори и т.н.

Активът на Русия: вак­сината, юбилеят

от победата,

мирът в Карабах

Очевидно тези процеси ще нарас­т­ват и през 2021 г., но през 2020 г. Русия може да си запише като несъм­нен актив пос­тигането на най-важните договорености за Нагорни Карабах, където беше започ­нала истин­ска война. Несъм­нено, за Русия беше важно да демон­с­т­рира своята способ­ност да бъде арбитър на пос­т­съвет­с­кото прос­т­ран­с­тво, без да дава пред­почитания на нито една от приятел­с­ките ни страни. Важ­ното обаче е друго: това е вероятно пър­вият реален случай за пос­лед­ните години, когато изк­лючително с дип­ломатически сред­с­тва беше спряно кръвоп­ролитие. Да, въп­росът не може да се смята за напълно решен и може да се раз­съж­дава за ролята и намеренията на трети страни в този кон­ф­ликт и в процесите около нашите граници като цяло. От очак­вания от мнозина голям проб­лем за Русия обаче се получи голям дип­ломатически триумф за нея.

Трите най-важни теми от 2020 г. — вак­сината, юбилеят на победата и мирът за Карабах — работиха за ней­ния авторитет в света в тази крайно сложна година. И, което е важно — в това в една или в друга степен учас­т­ваха много хора, като започ­нем от президента на страната и неговата активна дип­ломация, и завър­шим с всеки един от нас, който даде своя принос в противодейс­т­вието на естес­т­вените и изкус­т­вените зап­лахи, който защити паметта за победата над нацизма и истината за историята, които и през изтек­лата година отново станаха обект на нападки и фал­шификации.

(Със сък­ращения, заг­лавието е на редак­цията)

Воен­нос­лужещ от рус­ката армия се вак­синира със “Спут­ник V“

Пан­демията не поп­речи на рус­наците да отбележат подобаващо Деня на победата

Краят на вой­ната в Нагорни Карабах с пос­ред­ничес­т­вото на Русия стана пър­вият реален случай за пос­лед­ните години, когато изк­лючително с дип­ломатически сред­с­тва беше спряно кръвоп­ролитие

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...