Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна упот­реба FFP2 (с фил­търна мем­б­рана и по-добро прилеп­ване и изолация около носа), които стават задъл­жителни за хората над 14-годишна въз­раст в тран­с­порта, магазините, в обекти за услуги и лекар­с­ките кабинети, предаде АФП.

Отсега нататък трябва да се носят по-филтриращи маски, които блокират 94 процента от аерозолите в автобуси, трам­ваи, влакове и в мет­рото. Мяр­ката се прилага също в супер­мар­кетите и в обекти за предос­тавяне на услуги, като автосер­визи и лекар­ски кабинети. Преподавателите, работещите в складове и тези на дър­жавна служба, които са в кон­такт с хора, трябва също да съб­людават това на работ­ното си място, освен ако не спаз­ват дис­тан­ция от 2 м. Бремен­ните жени и хората, които имат медицин­ски противопоказания, са изк­лючени от изис­к­ването, както и пер­соналът, който е съг­ласен да си прави редовни тес­тове за коронавирус.

Въп­реки въведената след Коледа и продъл­жаваща поне до 8 фев­руари трета каран­тина, броят на заразените почти не спада в тази алпийска дър­жава с 8,9 млн. население. Новозаразените на дневна база са около 130 на 100 000 жители. Целта на правител­с­т­вото е това число да не над­вишава 50.

Училищата, музеите, спор­т­ните зали, киносалоните и магазините, които не продават стоки от първа необ­ходимост, в момента са зат­ворени, а хората са призовани да ограничат мак­симално кон­так­тите си.

Правител­с­т­вото на Израел реши да зат­вори от 26 януари летище „Бен Гурион“ като мярка срещу раз­п­рос­т­ранението на коронавируса, съобщи дър­жав­ното радио „Кан“, цитирано от БГНЕС. Чуж­дес­т­ран­ните авиоком­пании няма да могат да изпъл­няват полети до Израел до 31 януари. „Ще изп­реварим целия свят. Нито една страна не нап­рави това, което ще нап­равим ние – да запечатаме хер­метически дър­жавата“, заяви министър-председателят Бенямин Нетаняху.

Раз­решават се само полетите, пренасящи товари, тези на самолетите за гасене на пожари, както и за спешна помощ. От правител­с­т­вото предуп­редиха, че по-късно ще обявят ограниченията и за национал­ните авиоп­ревоз­вачи. Граж­даните на Израел ще имат право да напус­кат страната само при определени причини като лечение в чуж­бина, съдебни дела, семейни пог­ребения или емиг­рация. На 19 януари правител­с­т­вото на Израел единодушно удължи срока на пъл­ната каран­тина с още две сед­мици. До края на януари граж­даните на страната нямат право да напус­кат своите населени места и да се събират в групи повече от пет човека на зак­рито и повече от 10 на отк­рито.

Заб­ранено е отдалечаването на повече от 1 км от мес­тожител­с­т­вото без уважителна причина, както и посещенията в домовете на чужди хора. Зат­ворени са всички увеселителни заведения, а рес­торан­тите и кафетата пред­лагат само храна и напитки за вкъщи.