Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) САЩ загубиха лидерската си роля

САЩ загубиха лидерската си роля

САЩ загубиха лидерската си роля

Сергей Лавров направи анализ на събитията през 2020 година

Рус­кият вън­шен минис­тър даде голяма прес­кон­ферен­ция в Мос­ква, в която нап­рави прег­лед на най-значимите събития през изминалата 2020 година, както и на резул­татите от дейс­т­вията на рус­ката дип­ломация, съобщи ТАСС. Сред засег­натите теми бяха бор­бата с пан­демията и съз­даването на вак­сина, отношенията със САЩ след встъп­ването в длъж­ност на Джо Бай­дън.

Русия е обез­покоена от дейс­т­вията на САЩ и тех­ните съюз­ници, насочени към под­копаване на меж­дународ­ната сигур­ност. Според Лав­ров извън рам­ките и ком­петен­циите на ООН те съз­дават “изк­лючителни механизми и групи на т.нар. съмиш­леници“, които се опит­ват да нат­рап­ват решенията си на всички учас­т­ници в меж­дународ­ните отношения. “Описание на подобна кон­цеп­ция се съдържа в пуб­лич­ните изяв­ления на вън­ш­ните минис­три на Гер­мания и Фран­ция, в които отк­рито личи, че става дума за опит ЕС и всички негови дейс­т­вия в областта на законот­вор­чес­т­вото да бъдат пред­с­тавени за идеал във вън­ш­ната политика. На установяването на кон­к­ретни правила Евросъюзът гледа като на свое изк­лючително право и смята, че всички останали са длъжни да ги след­ват“, заяви Лав­ров.

Рус­кият вън­шен минис­тър вижда в това проява на страх от кон­курен­ция у запад­ните политици и осъз­наване на факта, че вече не могат да дик­туват на света своите правила, както това е било в продъл­жение на пет века. “Историята не стои на място. Трябва да се съоб­разяват със страните, които сега имат вече много по-голяма тежест на светов­ната арена, искат да запазят своята цивилизационна иден­тич­ност и не виж­дат на Запад идеал за своите общес­тва. Тър­пимостта към многооб­разието е още една черта, която Западът много бързо губи“, добави минис­търът.

Той напомни за готов­ността на Русия да работи “мак­симално кон­с­т­рук­тивно“ в меж­дународен план. “Убедени сме, че трябва да се спрем да джав­каме един на друг, да сед­нем на масата на преговорите и да обсъдим всички взаимни претен­ции. Ние винаги сме готови за тези стъпки, за решаване на всички въп­роси по пътя на диалога. Но смятаме под своето дос­тойн­с­тво да чукаме на вратата, която Западът държи под катинар“, отбеляза Лав­ров.

Ръководителят на рус­ката дип­ломация отдели особено внимание на бъдещето на руско-американските отношения и на онова, което може да се очаква от новата американ­ска админис­т­рация. За новия екип в Белия дом вече има доста инфор­мация. “Това ни дава въз­мож­ност да си пред­с­тавим каква политика ще водят “новите стари“ членове на вън­ш­нополитичес­ката бригада на президента — още повече, че те самите не крият замис­лите и плановете си. Очевидно е, че кур­сът към доминиране на САЩ и нат­рап­ване на тех­ния начин на живот, без да се отчитат традициите на другите народи, ще продължи. Сдър­жането на Русия и Китай без съм­нение също ще продължи. Те вече раз­съж­дават какво да нап­равят, така че Русия и Китай да не се обединят до такава степен, че да станат по-силни от САЩ. Звучат пред­ложения “да се разиг­рае кар­тата“ на противопос­тавяне на двете страни. Всичко това отдавна присъс­тва в американ­с­ката политика. Но ние нямаме никакви илюзии. Ние сме реалисти. Казано нак­ратко, не очак­ваме никакви промени. Просто методите на налагане на “американ­с­кото лидер­с­тво“ ще бъдат малко по-различни“, прог­нозира минис­търът.

Той под­черта, че съв­мес­т­ните учения на Русия и Китай целят повишаването на бой­ната готов­ност на армиите на двете страни и не са насочени срещу трета страна, включително и Япония. Нап­ротив, плановете на САЩ да раз­положат сис­теми на ПРО и ракети със среден и малък радиус на дейс­т­вие на територията на Япония и Южна Корея са пряка зап­лаха срещу Мос­ква и Пекин.

Лав­ров добави, че все още не е съв­сем ясно как ще се прояви новият специален пред­с­тавител на президента по кон­т­рола над въоръженията, но изказ­ванията на досегаш­ния — Мар­шал Билин­г­сли, бяха издър­жани в отк­ровен и агресивен антируски стил. “В прав текст той бе заявил, че в никакъв случай новата админис­т­рация не трябва да се хваща на рус­ката въдица и да се обявява за недопус­тимост на ядрена война. Това не е кап­риз на Билин­г­сли, или на който и да е друг американ­ски политик, смятащ, че за САЩ би било неп­рием­ливо да се под­пишат под недопус­тимост на ядрена война“, каза рус­кият минис­тър.

Същев­ременно Мос­ква раз­чита, че Бай­дън като опитен политик ще сфор­мира професионален, а не “пропаган­дис­тки“ екип, с който двете страни биха могли да работят по въп­росите на кон­т­рола над въоръженията. Вис­шият руски дип­ломат отбеляза още, че в Мос­ква чуват намеренията на новата админис­т­рация да прераз­г­леда приетите от Доналд Тръмп решения за излизането на САЩ от редица меж­дународни споразумения и организации — такива като Светов­ната здравна организация, ЮНЕСКО и Съвета на ООН по правата на човека.

Лав­ров бе помолен да комен­тира реп­ресив­ните мерки, които спечелилите изборите демок­рати пред­п­риеха срещу сим­патизан­тите на Тръмп, които са около половината от гласувалите граж­дани. “Ще се надяваме, че американ­с­кото общес­тво няма да поз­воли на враж­дуващите помежду си елити да изпол­з­ват явна цен­зура, нарушавайки грубо кон­с­титуцията и меж­дународ­ните задъл­жения на страната.

Това е проб­лем на американ­с­кото общес­тво и ако то не се справи с него, ние не можем да нап­равим нищо. В такъв случай обаче всички трябва да са готови за пос­лед­с­т­вията от подобен провал на американ­с­ката дър­жава. Те ще бъдат много сериозни за целия свят. Мисля, че всички раз­бират това. Нес­лучайно в Европа вече се под­гот­вят документи на ЕС, които да под­гот­вят плат­фор­мата за началото на диалог вед­нага след встъп­ването в длъж­ност на Джо Бай­дън, в процеса на който да се пред­видят всички въз­можни сценарии на раз­витие на събитията“, обясни Лав­ров.

По повод решението на големите — фак­тически упраж­няващи монопол, IT-корпорации да блокират дос­тъпа до социал­ните мрежи на дейс­т­ващия президент Тръмп и на стотици негови съмиш­леници, рус­кият вън­шен минис­тър отбеляза, че дър­жавите са длъжни да отговарят за дейс­т­вията на ком­паниите и да гаран­тират, че дейс­т­вията им няма да излизат извън прав­ното поле и ще бъдат в съот­вет­с­т­вие със законодател­с­т­вото. “Да се твърди, че Google, Facebook, YouTube и прочее ком­пании нямат никакви задъл­жения, защото били час­тни, е смешно и звучи детин­ски“, каза той и напомни, че Мос­ква многок­ратно е призовавала Запада към широк и кон­с­т­рук­тивен диалог в рам­ките на ООН по въп­росите на кибер­сигур­ността.

По повод на предиз­викател­с­т­вото, пред което пан­демията от коронавирус изп­рави света, Лав­ров под­черта, че Русия, която първа в света съз­даде антивирусна вак­сина, от самото начало на бед­с­т­вието е готова за сът­руд­ничес­тво. Той отбеляза, че рус­ките пред­ложения срещат широк отк­лик в много страни. Мос­ква вече има споразумения и продъл­жава преговорите на тази тема със здрав­ните инс­титуции в дър­жави от Азия, Африка, Латин­ска Америка и Близ­кия изток. Пер­с­пек­тивите за руско-германско и руско-европейско сът­руд­ничес­тво за произ­вод­с­тво и усъвър­шен­с­т­ване на вак­сините бяха обсъдени неот­давна от Владимир Путин и Ангела Мер­кел. Минис­търът обърна внимание, че на този фон САЩ и повечето им съюз­ници от НАТО се опит­ват да изпол­з­ват пан­демията като инс­т­румент за оказ­ване на натиск върху други страни. “Западът не се отзова дори на призива на ООН по време на пан­демията да бъдат прек­ратени “еднос­т­ран­ните нелегитимни сан­к­ции, които засягат дос­тав­ките на медикаменти, продовол­с­т­вия и оборуд­ване, необ­ходимо в бор­бата с коронавируса“.

Не останаха без внимание и събитията в Украйна. Лав­ров заяви, че неонацис­тите в тази пос­т­съвет­ска репуб­лика не само организират редовни факелни шес­т­вия, но и оказ­ват реално влияние върху политиката на управ­ляващите. Заедно с Вашин­г­тон Киев редовно гласува против резолюциите на ООН за недопус­тимост на героизацията на нацизма и други форми на дис­к­риминация и ксенофобия. Според него глав­ната причина за липса на прог­рес в регулирането на кон­ф­ликта в Дон­бас е, че Париж и Бер­лин, които заедно с Мос­ква са гаранти за изпъл­нението на Мин­с­ките споразумения, не могат, или не желаят да накарат Киев да изпълни поетите ангажименти.

Особено минис­търът под­черта отк­ровените изяв­ления на пред­с­тавители на украин­с­кия политически елит, включително и на президента Владимир Зелен­ски, че споразуменията не били задъл­жителни и те са нужни на Украйна само като инс­т­румент за налагане на сан­к­ции срещу Русия. “Затова за мен сега е важно да раз­бера какво си мис­лят нем­ците и фран­цузите. В отговор на нашите многоб­ройни призиви, включително и на мои писма, да вразумят киев­с­ките пред­с­тавители на преговорите за Дон­бас, те просто — както се казва, “се пок­риват“ и не дават никакви обяс­нения.

Сер­гей Лав­ров нап­рави обс­тоен анализ на ситуацията в Нагорни Карабах и успеш­ното изпъл­нение на пос­тиг­натото между Русия, Азер­байджан и Армения примирие, както и на задачите, с които се справят рус­ките мирот­ворци в региона по нор­мализиране на мир­ния живот на населението.

Сер­гей Лав­ров по време на със­тоялата се тази сед­мица голяма прес­кон­ферен­ция

Страницата под­готви

Страницата под­готви Свет­лана Михова

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие