Новото правителство на Естония за пръв ще се ръководи от жена

Новото правителство на Естония за пръв ще се ръководи от жена

Новото двупар­тийно коалиционно правител­с­тво на Естония встъпи в длъж­ност, предаде АП.

За първи път премиер на бал­тийс­ката страна, която си върна независимостта през 1991 г., е жена.

Това е 43-годишната адвокатка Кая Калас, която е била европейски депутат.

Ръководената от Калас дес­ноцен­т­рис­тка Пар­тия на рефор­мите и Цен­т­рис­т­ката пар­тия на Естония, двете най-големи политически пар­тии в страната, се споразумяха в неделя да със­тавят правител­с­тво, след като този месец предиш­ният кабинет на премиера Юри Ратас се раз­падна след коруп­ционен скан­дал.

Всяка от двете пар­тии има по 7 минис­тер­с­тва, отделно от премиер­с­кия пост на Калас. Правител­с­т­вото раз­полага с дос­татъчно голямо мнозин­с­тво в 101-членния пар­ламент.

Две от ключовите минис­тер­с­тва също се оглавяват от жени. Минис­търка на финан­сите е Кейт Пентус-Розиманус, а на вън­ш­ните работи — бив­шата пос­ланичка в Чехия Ева-Мария Лиимец.