Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай бележи икономически успехи въпреки пандемията

Китай бележи икономически успехи въпреки пандемията

Китай бележи икономически успехи въпреки пандемията

8, 1% ръст на икономиката на КНР прогнозира Международният валутен фонд

Вчера във Вашин­г­тон Меж­дународ­ният валутен фонд пред­с­тави пос­лед­ния си док­лад с прог­нози за светов­ната икономика, в който се пред­вижда, че БВП на Китай през 2021 г. ще се увеличи с 8,1%.

Според прог­нозите на МВФ, светов­ната икономика ще отбележи ръст от 5,5% през 2021 г. и 4,2% през 2022г.

Пазарът на труда в Китай е успял да се запази стабилен през 2020 г., с общо добавените 11,9 милиона работни места в градовете, над­вишавайки планираната цел от 9 милиона, стана ясно от данни, пуб­ликувани от Минис­тер­с­т­вото на човеш­ките ресурси и социал­ното осигуряване.

Нивото на без­работица в град­с­ките райони е спад­нало до 5,2% през декем­ври, след като дос­тигна историчес­ките 6,2% през фев­руари миналата година.

За да смекчи негатив­ния ефект от пан­демията, Минис­тер­с­т­вото пред­с­тави 28 нови политики през 2020 г., включително намаляване на определени осигурителни вноски на ком­паниите работодатели с 1,54 трилиона юана (238 милиарда долара).

Китайс­кото правител­с­тво също така положи много усилия и вложи огромни ресурси в насър­чаването на пред­п­риемачес­т­вото и иновацията, включително повишаване на кредит­ния лимит за пред­п­риемачи и отмяна на редица админис­т­ративни такси.

Въп­реки това, пазарът на труда все още е изп­равен пред несигурно бъдеще, заради спорадич­ните случаи на COVID-19 и нес­табил­ната вън­ш­нотър­гов­ска среда.

Шест други града в Китай се присъединиха към групата на успелите да пос­тиг­нат БВП в раз­мер на 1 трилион юана през 2020 г., съоб­щават мес­т­ните власти.

Град Хъфей, столицата на източ­ната провин­ция Анхуей, съобщи, че БВП за миналата година се рав­нява на близо 1,0046 трилиона юана (около 155 милиарда долара), което е годишен ръст от 4,3%.

Същия ден влас­тите на град Дзинан в провин­ция Шан­дун инфор­мираха, че тех­ният БВП се е повишил с 4,9% на годишна база до близо 1,0141 трилиона юана.

По-рано градовете Нан­тун, Цюен­джоу, Фуджоу и Сиан док­лад­ваха, че тех­ният БВП е над­вишил 1 трилиона юана през 2020 г., с което общият брой на преминалите тази граница става 23 до момента. Осем от тях се намират в района на дел­тата на река Яндзъ, включително Шан­хай, провин­ции Дзянсу, Джъд­зян и Анхуей.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие