Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай и САЩ се нуждаят от сътрудничество, а не от съревнование

Китай и САЩ се нуждаят от сътрудничество, а не от съревнование

Джо Бай­дън положи клетва и пое поста президент на САЩ, а демок­ратич­ната пар­тия взе в ръце правото на кон­т­рол в Камарата на пред­с­тавителите и Сената. За Вашин­г­тон започна нов политически цикъл. Меж­дународ­ната общ­ност пред­вижда, че във вън­ш­ната политика на САЩ спрямо Китай ще има голяма промяна и до някаква степен ще се върне към многос­т­ран­ността.

След встъп­ването в длъж­ност Джо Бай­дън под­писа редица админис­т­ративни укази, включително за връщането на САЩ в СЗО, което е напълно обратно на политиката на предиш­ния президент. Ръководителят на кан­ц­лер­с­ката служба Хелге Браун каза в интервю за Дойче Веле, че това е добър знак, „тъй като СЗО е изк­лючително важна организация“.

Как ще взаимодейс­т­ват Китай и САЩ след връщането на САЩ в СЗО? Това е въп­рос, който е във фокус на вниманието. Неот­давна френ­с­кият жур­налист Пиер Хаски засне докумен­тален филм със заг­лавие „Китай и САЩ: Кой кон­т­ролира СЗО?“, в който се казва, че СЗО се е превър­нала в бойно поле за Китай и САЩ. Заради влиянието на Китай, Организацията не се е справила ефек­тивно с пан­демията.

Според Хаски СЗО е под кон­т­рола на Китай заради лип­сата на дос­татъчно финанси. Това твър­дение не отговаря на фак­тите. Преоб­ладаващото мнозин­с­тво от сред­с­т­вата на СЗО са от дарения на раз­лич­ните страни, а най-големият дарител е САЩ. Съг­ласно тази логика СЗО би тряб­вало да бъде под кон­т­рола на САЩ.

Китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин многок­ратно отк­рито заявява, че след като китайс­ката вак­сина срещу COVID-19 е готова, тя ще бъде предос­тавена и на други дър­жави като общес­т­вен продукт, дос­тъпен за всички. В момента Китай дейс­тва съг­ласно поетия ангажимент. Това е реално дейс­т­вие в под­к­репа на СЗО.

Сега е критичен момент за глобал­ната борба с пан­демията и актив­ното учас­тие на най-голямата раз­вита и най-голямата раз­виваща се дър­жави в сът­руд­ничес­т­вото е от изк­лючително важно значение. В този момент не е под­ходящо двете членки на СЗО да водят сърев­нование.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие