Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Истината по някои въпроси, свързани със Синдзян

Истината по някои въпроси, свързани със Синдзян

Изхож­дайки от свои политически цели, в пос­ледно време някои политици и медии на Запад се опит­ват всячески да вкарат във фокуса на общес­т­веното внимание въп­роси, свър­зани с китайски Син­д­зян. За да им отговори, правител­с­т­вото на Синдзян-уйгурския автономен район проведе на 11 януари т. г. в Пекин прес­кон­ферен­ция, на която пред­с­тави реал­ната, основана на факти, ситуация.     

Китайс­кото правител­с­тво придава голямо значение на общес­т­вената безопас­ност, стабил­ността и устой­чивото икономическо раз­витие на Син­д­зян, и реализира редица мерки за защита на правата, интересите и повишаване доходите на неговите жители. През изминалите четири години цялос­т­ната ситуация в Син­д­зян е била стабилна и не е регис­т­риран нито един терорис­тичен акт. Броят на криминал­ните случаи, случаите пред­с­тав­ляващи зап­лаха и нарушаващи общес­т­вения ред е намалял значително, и това превърна Син­д­зян в притегателен цен­тър за туристи от страната и чуж­бина. През 2018 и 2019 г. районът е бил посетен съот­ветно от 150 и 213 милиона туристи, което пред­с­тав­лява годишен ръст от 40,09% и 41,96%. За периода 20142019 г. БВП на Син­д­зян се е увеличил от 919,59 милиарда до 1,35 трилиона юана, със сред­ногодишен темп на рас­теж от 7,2%. Раз­полагаемият доход на глава от населението при град­с­ките жители се е повишил от 23 200 до 34 700 юана, отбеляз­вайки номинален ръст от 8,6%, а този на сел­с­ките жители – от 8724 до 13 100 юана, с номинален ръст от 8,9%. Над 3 милиона души са се избавили от бед­ността.             

Раз­витието и нап­редъкът на Син­д­зян печелят приз­нание от меж­дународ­ната общ­ност. От 2008 г. досега над 1200 официални лица, сред които чужди дип­ломати, пред­с­тавители на ООН и Организацията за ислям­ско сът­руд­ничес­тво, високопос­тавени служители на меж­дународ­ните организации в Женева, пред­с­тавители на граж­дан­ски, религиозни организации и медии, са посетили Син­д­зян, споделяли са своите впечат­ления от раз­витието и промените в района, пред­с­тавяйки и инфор­мирайки обек­тивно и справед­ливо останалия свят. През март 2019 г. съветът на минис­т­рите към Организацията за ислям­ско сът­руд­ничес­тво прие резолюция, с която се изразява одоб­рение към китайс­кото правител­с­тво за неговите огромни усилия за мюсюл­ман­с­кото население в Син­д­зян.          

1. Изп­ращане на уйгур­ски работ­ници на принудителен труд в други части на Китай и наб­людение от страна на мес­т­ните власти в Син­д­зян 

Приетите и прилаганите от китайс­кото правител­с­тво Закон за труда, Наредба за гаран­тиране на труда в Синдзян-уйгурския автономен район и други законови актове и мерки защитават правото на труд на всички жители на района, заб­раняват категорично принудител­ния труд, изпол­з­ването на зап­лахи и незакон­ното ограничаване на лич­ната свобода, пред­виж­дат стрик­тна превен­ция и наказания за дей­ности, свър­зани с принудителен труд. В съот­вет­с­т­вие със Закона за труда и Закона за трудовите договори, всички работници-мигранти от раз­лич­ните етнически групи в Син­д­зян могат да се трудят, избирайки свободно вида професия и къде да я упраж­няват, имат свобода на прид­виж­ване, така че проб­лемът за „принудител­ния труд“ не същес­т­вува.         

На прес­кон­ферен­цията Мамат­реим Нар­сир­дин от околия Акто заяви, че е приел пред­ложение за работа в провин­ция Джъд­зян, заради по-високите доходи и по-добрите условия, също както и други чуж­денци в провин­цията. Там той е работил и живял по начин, който му харесва, окуражил е свои род­нини и приятели също да отидат да се трудят в Джъд­зян без да бъде дър­жан под наб­людение или принуж­даван да работи. Саяли Мех­метимин от околия Каракаш, която работи в сферата на услугите, също посочи: „Работим на други места, не защото ни принуж­дават, както твър­дят някои. Ние печелим пари, придобиваме умения, променяме живота си със соб­с­т­вени усилия. Нужна ли е принуда за това?“    

Тех­ният житейски опит е същият, както на китайци, европейци и хора от други места, които отиват да работят в чуж­бина, в стремежа да отк­рият своето щас­тие. Изпол­з­ването на кон­цеп­цията за човеш­ките права за изкус­т­веното съз­даване на проб­лема за „принудител­ния труд“, което води след себе си ограничаване износа на продукти, произ­веж­дани от хората от всички етноси в Син­д­зян, и налагане на мерки, спиращи раз­витието на мес­т­ните пред­п­риятия и съз­даващи препят­с­т­вия пред цялос­т­ния нап­редък в района, не пред­с­тав­лява ли лишаване на жителите там от основ­ното им право на труд и стремеж към по-добър живот? 

2. „Принудителен труд“ в син­д­зян­с­кият памукобер(като гроз­добер в Бъл­гария)

Нас­коро, жур­налисти от излизащия на анг­лийски вес­т­ник Global Times проведоха проуч­вания и интер­вюта на терен в Син­д­зян, показ­вайки истината с огромно количес­тво инфор­мация и реални случаи. През предишни години, в сезона за прибиране на памука много работници-мигранти от провин­циите Хънан и Сучуан са пътували до Син­д­зян, селяни от всички етноси в района също са учас­т­вали в събирането на рекол­тата. Всичко това e ставало на доб­роволна основа, тъй като хората са успявали да припечелят до 10 000 юана в рам­ките само на месец. В пос­лед­ните години, с раз­витието на тех­нологиите брането на памук в Син­д­зян пос­тепенно се механизира в голяма степен. Дори в раз­гара на прибирането му, за това не е нужна голяма човешка сила. Нап­ример, от 2015 г. насам по-голямата част от памука в Баянгол-монголския автономен окръг се събира с помощта на машини.     

3. „Принудителен труд“ и „идейно въз­питание“ в учебно-тренировъчни цен­т­рове 

Учебно-тренировъчните цен­т­рове в Син­д­зян са образователни заведения, чиято цел е пос­тигане на дерадикализация, и са по същес­тво същите като изп­равител­ната сис­тема на САЩ (Community Corrections), британ­с­кият проект за тран­с­фор­мация и оттег­ляне от терорис­тична дей­ност (Desistance and Disengagement Programme) и френ­с­ките цен­т­рове за дерадикализация (centres de déradicalisation). Всички те са полезен опит и активни усилия за превен­ция на тероризма и дерадикализация, и отговарят на прин­ципите и духа на серията антитерорис­тични резолюции, като Глобал­ната стратегия на ООН за борба с тероризма.   

4. Твър­дения на живеещи в чуж­бина уйгури за изчез­ването на техни род­нини, „задър­жането“ им в Син­д­зян и „кон­цен­т­рационни лагери“

Някои уйгури, живеещи в чуж­бина, твър­дят, че техни род­нини и приятели са „задър­жани“ в „кон­цен­т­рационни лагери“. На прес­кон­ферен­ции по този повод обаче, китайс­ката страна е дек­ларирала ясно, че в Син­д­зян не същес­т­вуват подобни неща като „кон­цен­т­рационни лагери“, а комен­тарите на тези хора не отговарят на истината, като в под­к­репа са показ­вани видеа и други доказател­с­тва. От тях става ясно, че някои жители на Син­д­зян, извър­шили убийс­тва, изнасил­вания, нар­кот­рафик, грабежи и други прес­тъп­ления биват осъж­дани съг­ласно закона, а други са просто фал­шиви новини, мотивирани от лични цели, тъй като хората, за които се отнасят, работят и водят нор­мален живот.

5. „Принудителен кон­т­рол на раж­даемостта“

В неот­дав­нашен док­лад на Адриан Ценц, старши изс­ледовател по въп­росите на Китай към базираната във Вашин­г­тон Фон­дация „Жер­тви на комунизма“, се твърди без да са пред­с­тавени никакви сериозни доказател­с­тва, че през 2018 г. 80% от вът­реш­номаточ­ните противозачатъчни уст­ройс­тва в Китай са били изпол­з­вани в Син­д­зян. От една страна, на официал­ния сайт на Светов­ната здравна организация се посочва, че „вът­реш­номаточ­ните противозачатъчни уст­ройс­тва са безопасен, ефек­тивен и обратим метод за дъл­гос­рочно пред­паз­ване от бремен­ност“. От друга, в годиш­ника за здравна статис­тика за 2019 г. на Национал­ната комисия по здравеопаз­ване на Китай, се посочва, че пред­ход­ната година в Син­д­зян са изпол­з­вани 328 475 вът­реш­номаточни противозачатъчни уст­ройс­тва, включително от жени с хан­ска национал­ност, като те заемат 8,7% от всич­ките 3 744 318 нови уст­ройс­тва, приложени в цялата страна.

В док­лада си Адриан Ценц посочва също, че китайс­ките власти провеж­дат задъл­жителен кон­т­рол на раж­даемостта сред уйгур­с­ките жени, които вече имат едно дете, но не се привежда нито едно доказател­с­тво в под­к­репа на това твър­дение. Всъщ­ност, през 2017 г. Китай внесе промени в „Рег­ламента за населението и семей­ното планиране в Син­д­зян“, според които районът прилага политика на единно семейно планиране за пред­с­тавителите на всички етнически групи, като жителите на градовете могат да имат по две, а на селата по три деца. Семей­ното планиране в Син­д­зян винаги се е осъщес­т­вявало в съот­вет­с­т­вие с национал­ната политика в тази сфера, при зачитане на лич­ната воля и акцен­тирайки върху това, че всеки граж­данин има право да бъде инфор­миран относно методите за кон­т­рацеп­ция. Граж­даните от всички етнически групи, включително уйгурите, избират начините за кон­т­рол на раж­даемостта на базата на инфор­мираност и доб­ровол­ност.     

6. Значител­ното понижаване на естес­т­вения прираст на населението в Син­д­зян от 2015 до 2018 г., което изг­лежда много по-бързо от това за цялата страна

Естес­т­веният прираст на населението в Син­д­зян отбеляза спад през 2018 г. Срав­нен със сред­ния за страната (10.94‰) обаче, коефициен­тът на раж­даемост (10.69‰) е на срав­нително същото ниво. Естес­т­веният прираст (6.13‰) е по-висок от сред­ния за страната (3.81‰).

През 2020 г. Син­д­зян­с­кият универ­ситет проведе проуч­ване по въп­роса и пуб­ликува резул­татите от него. От тях става ясно, че през пос­лед­ните години китайс­кото правител­с­тво е въвело серия от политики и мерки за насър­чаване на равен­с­т­вото между половете и защита на правата и интересите на жените, които са дали въз­мож­ност на пред­с­тавител­ките на етничес­ките мал­цин­с­тва да се въз­пол­з­ват от правата си на образование и работа, както и да имат по-голяма автономия по въп­роса за раж­дането на деца. Бър­зото икономическо и социално раз­витие на Син­д­зян е довело до нова промяна в готов­ността на жените от мал­цин­с­т­вата да раж­дат, изменило е положението с ран­ните бракове и ран­ното раж­дане на деца. Раз­ширяването на образованието е поз­волило на жените да се фокусират в по-голяма степен върху лич­нос­т­ното си раз­витие и да имат мнение по повече въп­роси, като някои от тях съз­нателно забавят съз­даването на семейс­тво и раж­дането на деца. С увеличаване на въз­мож­нос­тите за работа, жените от етничес­ките мал­цин­с­тва, които преди е тряб­вало да стоят вкъщи, заради нис­кото си образователно ниво, са започ­нали да работят, и тех­ния живот вече не се ограничава един­с­т­вено в рам­ките на семейс­т­вото. Чрез работа и учене, те могат да отделят повече внимание на качес­т­вото на образованието на своите деца, вместо на тех­ния брой. 

Тези промени в Син­д­зян са в съот­вет­с­т­вие с тен­ден­циите в китайс­кото социално раз­витие и са сходни с глобал­ните закономер­ности в раж­даемостта сред жените. Всъщ­ност, кон­вер­ген­цията на естес­т­вения прираст на населението в Син­д­зян и този в национален мащаб са важно пос­тижение на политиката на Китай за равен­с­тво между половете и етносите, както и изпъл­нение на ангажимен­тите на страната по Всеоб­щата дек­ларация за правата на човека, Кон­вен­цията за премах­ване на всички форми на дис­к­риминация по отношение на жените и други подобни документи, приети от ООН.       

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...