Германия запазва ограниченията по границите с Австрия и Чехия

Гер­мания заяви, че ще запази пос­лед­ните ограничения по границите си, наложени с цел ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на новите щамове на коронавируса, отх­вър­ляйки призивите на Европейс­ката комисия, Авс­т­рия и Чехия, предаде Рой­терс.

Миналата сед­мица ЕК призова Гер­мания и още пет страни да облек­чат наложените еднос­т­ранни ограничения на движението на хора и стоки, като заяви, че те са “стиг­нали прекалено далеч“ и зат­руд­няват фун­к­ционирането на един­ния пазар. Но в писмо от 1 март гер­ман­с­кият пред­с­тавител в ЕС заявява, че “трябва да запазим мер­ките, наложени на вът­реш­ните граници, в името на здравеопаз­ването“

Миналият месец Гер­мания наложи по-строги проверки по обик­новено отворените граници с Чехия и Авс­т­рия. И в двете страни беше отбелязано рязко повишаване на броя на случаите на по-заразните щамове на коронавируса. На някои от гранич­ните пун­к­тове се появиха дълги опашки от камиони, които са очевиден пример за затрудненията,които изпитва ЕС в под­дър­жането на общ под­ход за борба с епидемията, отбелязва Рой­терс.

Бел­гия, която беше порицана от ЕК заради заб­раната си на всички неналожителни пътувания в и извън страната, също отказа да облекчи наложените ограничения.