Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) “Амнести“: Светът не се справи с кризата с COVID-19

“Амнести“: Светът не се справи с кризата с COVID-19

“Амнести“: Светът не се справи с кризата с COVID-19

Нидерландия отваря музеите, зоопарковете и пробно ще пуска публика на футболни мачове

Провозащит­ната организация “Амнести интер­нешънъл“ заяви вчера в годиш­ния си док­лад, че правител­с­т­вата са изпол­з­вали пан­демията от коронавируса като извинение за нарушения на човеш­ките права, независимо дали са имали, или не такова намерение, предаде АП.

Един­с­т­веният начин да се спре вируса и нарушенията свър­зани с него, най-вече по отношение на най-уязвимите социални групи в света, е раз­п­ределянето на вак­сините в глобален мащаб и по справед­лив начин, каза пред АП Аниес Каламар, генерал­ният сек­ретар на правозащит­ната организация. “Установихме, че жер­т­вите на коронавируса, без значение дали това се случва във Великоб­ритания, Фран­ция, САЩ, Индия, Близ­кия изток или Бразилия, са основно сред най-онеправданите и уяз­вими групи“, каза тя и добави:“Като световна общ­ност и като нации се провалихме на теста, пред който ни изп­рави кризата с COVID-19“.

Влас­тите в Нидер­лан­дия ще започ­нат по-късно този месец да отварят музеите и зоопар­ковете, като на входовете ще се пред­лагат тес­тове за коронавирус. Това обяви здрав­ното минис­тер­с­тво, предаде Рой­терс.

Съг­ласно дейс­т­ващите сега мерки е заб­ранено на пуб­лични места да се събират повече от двама души, рес­торан­тите могат да обс­луж­ват клиенти само навън, а има и вечерен час.

Нидер­лан­д­с­ката фут­болна асоциация съобщи, че на мачовете от първа и втора лига от пър­вен­с­т­вото на 2325 април ще бъде пус­кана пуб­лика. Броят на зрителите ще се определя от мес­т­ните власти, посочи Рой­терс. ТАСС цитира съоб­щение на правител­с­т­вото, според което на два мача през април пробно ще бъдат пус­нати зрители — съот­ветно 4000 и 7500 човека. Планирани са един кон­церт и друго масово спор­тно мероп­риятие. Желаещите да присъс­т­ват ще трябва да предявяват на входа отрицателен резул­тат от бърз тест за коронавирус.

От средата на декем­ври в страната беше наложена строга каран­тина, а от 23 януари влезе в сила и вечерен час. В началото на март някои мерки бяха отс­лабени — отвориха врати училищата за начал­ния и сред­ния курс, салоните за красота, както и магазините за стоки не от първа необ­ходимост при някои ограничения.

Новите случаи с коронавирус в страната са намалели със 7 на сто през изминалата сед­мица, когато броят им е бил 48 000, съобщи Инс­титутът за здравеопаз­ване и околна среда. След­ващите дни ще покажат дали това ще се окаже положителна тен­ден­ция, се казва в съоб­щението. Намаляват новите случаи във всички въз­рас­тови групи. През миналата сед­мица новозаразените са били 276 на 100 хиляди жители.

Но положението в бол­ниците не е тол­кова благоп­риятно. През миналата сед­мица са били хос­питализирани само 3 процента по-малко от пред­ход­ната, а броят на нас­танените в интен­зивни отделения се е увеличил с 19 на сто, сочат дан­ните на инс­титута.

(

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...