Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Броят на заразените с COVID-19 в Германия скочи с близо 30 000 за денонощие

Броят на заразените с COVID-19 в Германия скочи с близо 30 000 за денонощие

Броят на заразените с COVID-19 в Германия скочи с близо 30 000 за денонощие

Ангела Меркел е под натиск заради законопроекта за локдаун

Броят на пот­вър­дените случаи на коронавирус в Гер­мания нарасна с 29 426 за пос­лед­ното денонощие до общо 3 073 442 по данни на инс­титута за инфек­циозни болести “Роберт Кох“, предаде Рой­терс. Това е най-високият еднод­невен брой на новозаразени в страната от 8 януари.

Смър­т­ните случаи за денонощието, свър­зани с COVID-19, са 293, с което общият брой на починалите дос­тигна 79 381. Броят на новозаразените на 100 000 души за седем­д­невен период е нарас­нал до 160,1 на ден.

Гер­мания се бори с нов, по-заразен вариант на вируса, пет месеца преди национални избори, в които според прог­нозите кон­сер­ваторите на кан­ц­лер­ката Ангела Мер­кел ще понесат тежки загуби. Мер­кел е разочарована, че някои провин­ции не прилагат по-строги ограничителни мерки въп­реки нарас­т­ването на броя на новозаразените и иска пар­ламен­тът да даде на федерал­ното правител­с­тво временни правомощия да въвежда коронавирусни зат­варяния в райони с висока степен на заразяване. Пред­лага се правител­с­т­вото да налага такива мерки, когато степента на заразяване над­х­върля 100 новозаразени на 100 000 души.

Вчера гер­ман­с­кият минис­тър на здравеопаз­ването Йенс Шпан призова 16-те гер­ман­ски провин­ции бързо да наложат по-строги ограничения, за да се опитат да забавят раз­п­рос­т­ранението на заразата, а не да чакат, докато се приеме федерален закон за общи мерки. Гер­ман­с­ката кан­ц­лерка Ангела Мер­кел се натъкна на силна съп­ротива срещу намерението си да иска допъл­нителни правомощия, за да налага лок­дауни заради коронавируса в райони с висока заболеваемост. Имайки пред­вид авторитар­ното минало на страната, особено критично бе въз­п­риета мяр­ката за налагане на вечерен час. Заради бързо нарас­т­ващата заболеваемост и запъл­ването на бол­нич­ните легла правител­с­т­вото на Мер­кел нас­тоява пар­ламен­тът да приеме изменения в Закона за защита от заразни болести, за да получат федерал­ните власти право да налагат ограничения дори и при съп­ротива от страна на лидерите на провин­циите. Рай­нер Хазелоф, премиер на източ­ната провин­ция Саксония-Анхалт, заяви, че е по-важно хората да бъдат накарани да съдейс­т­ват на влас­тите, за да бъде овладяна заболеваемостта, а не да им се заб­ранява да излизат от дома си вечер.

За раз­лика от Великоб­ритания и Фран­ция Гер­мания не иска да налага драс­тични ограничения върху движението на хората в страна, която ярос­тно защитава демок­ратич­ните свободи заради нацис­т­кото и комунис­тичес­кото си минало. Против­ници на зат­варянето организират протести в цяла Гер­мания, но особено в бив­шата Източна Гер­мания. Там е по-висока под­к­репата за край­нодяс­ната пар­тия “Алтер­натива за Гер­мания“, която раз­к­ритикува ограниченията.

Законът, който пред­с­тои да бъде гласуван от пар­ламента след­ващата сед­мица, пред­вижда да се налагат вечерен час и ограничения върху час­т­ните събирания в региони с над 100 новозаразени на 100 000 души, бройка, който вече е над­х­вър­лена в по-голямата част от Гер­мания. Училищата ще трябва да преминават отново към дис­тан­ционно обучение, ако заболеваемостта дос­тигне над 200 случая на 100 000 души, като Сак­сония и Тюрин­гия вече са над този праг.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие