Починалите от новия коронавирус в Индия надхвърлиха 200 000

Починалите от новия коронавирус в Индия надхвърлиха 200 000

Най-големият проблем е недостигът на персонал и кислород в болниците

Броят на смър­т­ните случаи от COVID-19 в Индия над­х­върли 200 000 души след рекор­ден брой новозаразени заради недос­тиг на бол­ничен пер­сонал и на медицин­ски кис­лород и други кон­сумативи, предаде Рой­терс.

Втората вълна на зараза в Индия доведе до над 300 000 новозаразени на ден през пос­лед­ната сед­мица, претовар­вайки бол­ниците и крематориумите. През пос­лед­ните 24 часа в страната са регис­т­рирани 360 960 новозаразени, поред­ният световен рекорд по този показател, с което общият брой заразени в Индия стана близо 18 милиона. През миналото денонощие са починали още 3293 души, най-смъртоносният ден досега, като общият им брой по официални данни става 201 187 души. В столицата Делхи линейки чакат с часове на опашка да откарат жер­тви на COVID-19 в имп­ровизирани крематориуми в пар­кове и пар­кинги.

В Делхи започ­наха да прис­тигат от Великоб­ритания дос­тавки на медицин­ски кис­лород и медицин­ско оборуд­ване, включително апарати за обдиш­ване и кис­лородни кон­цен­т­ратори. Подобни дос­тавки се очак­ват и от Ирлан­дия, Гер­мания и Авс­т­ралия.

Меж­дународ­ната общ­ност трябва да помогне на Индия в бор­бата с ковид, пише в редак­ционен материал в. “Дейли телег­раф“. Случ­ващото се в Индия е още едно доказател­с­тво, че най-добрите начини за справяне с пос­ледиците от пан­демията са подоб­ряването на начина на лекуване на коронавируса и пос­тавянето на вак­сини, отбелязва британ­с­кото издание.

Само преди няколко сед­мици Индия като че ли беше започ­нала да излиза от коронавирус­ната пан­демия и стремително се зав­ръщаше към нор­мал­ния живот. Хората се събираха да гледат мачове по крикет, бе възоб­новено провеж­дането на сватби, пог­ребения и религиозни церемонии. Индийс­кият премиер Нарен­дра Моди организираше широкомащабни политически прояви, а големите град­ски бол­ници бяха почти празни. Това беше през фев­руари, отбелязва британ­с­кият “Дейли телег­раф“. Два месеца по-късно в Индия вил­нее нова и по-смъртоносна раз­новид­ност на коронавируса. Тази раз­новид­ност е и изк­лючително заразна, като на ден в страната са регис­т­рирани над 350 хиляди случая на заразяване.

Най-големият проб­лем в Индия е недос­тигът на кис­лород в бол­ниците. Меж­дународ­ната общ­ност полага усилия да дос­тавя повече кис­лород за индийс­ките бол­ници, пише изданието. Пред­вид факта, че подоб­ряването на лечението и пос­тавянето на вак­сини са най-добрите начини за овладяването на пан­демията, Индия следва да пренасочи огром­ните сред­с­тва, които в момента инвес­тира в масово правена на тес­тове за коронавирус, към вак­синационни прог­рами и към подоб­ряване на въз­мож­нос­тите за оказ­ването на медицин­ски грижи, изтъква британ­с­кото издание.

В Индия болестта е нав­сякъде, пише в. “Ню Йорк таймс“. Индия понас­тоящем регис­т­рира повече случаи на заразяване от която и да било друга страна от началото на пан­демията, отбелязва американ­с­кото издание. Столицата Делхи се сблъс­ква с катас­т­рофална вълна от ковид. Поне един от трима души, нап­равили си тест за коронавирус, е с положителна проба. Заразата се раз­п­рос­т­ранява тол­кова бързо, че бол­ниците са препъл­нени. Хиляди хора не получават медицин­ска помощ. Медицината е на привър­ш­ване. На привър­ш­ване е и животос­пасяващият кис­лород.

Ако изпол­з­ваната тол­кова често от здрав­ните служители мисъл, че “никой не е в безопас­ност, докато всички не са в безопас­ност“ е поне малко вярна, то влошаващата се с бързи тем­пове ситуация в Индия значи, че пан­демията от коронавируса далеч не е прик­лючила и че има реална опас­ност от опус­тошителна трета вълна от вируса по света, пише британ­с­кият в. “Индипен­дънт“. Когато една страна с население от 1,4 милиарда души се превърне в основно огнище на заразата, на ней­ното въз­п­роиз­веж­дане и мутация, опас­ността не е само за индийс­кия суб­кон­тинент, а за целия свят.

В рам­ките на втората вълна на коронавирус в Индия семейс­т­вата на пациен­тите са оставени да се справят сами, да се борят за спасението на близ­ките си в една претоварена сис­тема, в която има недос­тиг на линейки, бол­нични легла, кис­лород, медицин­ски грижи и дори на места в крематориумите, пише в. “Вашин­г­тон пост“. Раз­лични страни по света, сред които и САЩ, обещаха да помог­нат на Индия с дос­тавки на лекар­с­тва, кис­лород и суровини за произ­вод­с­т­вото на вак­сини. Индия обаче има нужда от незабавна помощ, а не е ясно колко бързо ще прис­тиг­нат помощите от чуж­бина, обоб­щава американ­с­кото издание.