Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Заразените от COVID-19 в Индия надхвърлиха 20 милиона, опозицията поиска пълен локдаун

Заразените от COVID-19 в Индия надхвърлиха 20 милиона, опозицията поиска пълен локдаун

Заразените от COVID-19 в Индия надхвърлиха 20 милиона, опозицията поиска пълен локдаун

Чехия маха маските, търговците на дребно ще работят от 10 май

Индийс­кият опозиционен лидер Рахул Ганди поиска национално зат­варяне, след като броят на заразените от новия коронавирус в страната вчера над­х­върли 20 млн. души, предаде Рой­терс.

Индия дос­тигна 10 млн. заразени за 10 месеца, но след­ващите 10 милиона бяха регис­т­рирани само за малко над 4 месеца. В момента актив­ните случаи на заразяване в страната са 3,45 млн. души. “Един­с­т­веният начин да се спре раз­п­рос­т­ранението на COVID-19 сега е пълен лок­даун. Без­дейс­т­вието на индийс­кото правител­с­тво убива много невинни хора“, написа в “Туитър“ Ганди, който е депутат от Индийс­кия национален кон­г­рес. Правител­с­т­вото на премиера Нарен­дра Моди не иска да пред­п­риема строги противоепидемични мерки заради вред­ните пос­ледици за икономиката, но редица индийски щати са наложили раз­лични социални ограничения.

Същев­ременно в Чехия всички тър­говци на дребно, ателиета за ремонти, шивашки ателиета, обущар­ски ателиета, студия за татуировки, солариуми ще под­новят работа след­ващата сед­мица, съг­ласно правител­с­т­вено решение. Раз­поред­бите влизат в сила от 10 май и включ­ват и вдигане на изис­к­ването за носене на маски навън. Мас­ките навън ще бъдат задъл­жителни само ако между двама души не може да се осигури безопасна дис­тан­ция. Минис­търът на здравеопаз­ването Петър Арен­бер­гер каза, че път­ниците не трябва да се придър­жат към правилата за тес­т­ване и каран­тиниране, ако могат да пред­с­тавят сер­тификат за пос­тавена вак­сина срещу коронавируса.

Дания обяви вчера нови етапи в отмяната на своите коронавирусни ограничения, благодарение на пос­тавена под кон­т­рол епидемиологична ситуация и с под­к­репата на санитар­ния й пас­порт, един от пър­вите въведени в Европа, предаде АФП. Освен вече обещаното отваряне на киносалоните и теат­рите, от чет­вър­тък отварят и фит­нес залите. Баровете и рес­торан­тите, които вече приемат клиенти при пред­с­тавяне на санитар­ния пас­порт, вече няма да са задъл­жени да приемат клиенти един­с­т­вено с пред­варителна резер­вация. Сред­нош­кол­ците пък вече ще могат да се вър­нат в училище, показва планът за новите раз­х­лаб­вания, който беше договорен през изминалата нощ в дат­с­кия пар­ламент.

От 21 май е пред­видено на събитията на отк­рито да могат да присъс­т­ват вече до 2000 души, половината студенти ще след­ват присъс­т­вено, а при час­т­ните събирания вече ще се раз­решават до 50 учас­т­ници на зак­рито и 100 на отк­рито. За европейс­кото пър­вен­с­тво по фут­бол, в което четири мача ще се играят в Копен­хаген, ще се допус­кат до 16 000 зрители. От 1 август пък на прояви на отк­рито ще могат да присъс­т­ват до 5000 души.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие