Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен сер­тификат“ за пътуване до ост­ровите, с изк­лючение на Леф­када и Евия, влиза в сила, с лодка или по въз­дух. Тези, които искат да пътуват, трябва да имат сер­тификат за вак­синация (14 дни след втората доза), негативен резул­тат от PCR тест, извър­шен до 72 часа преди пътуването, негативен резул­тат от бърз тест или бърз домашен тест, извър­шен в близ­ките 24 часа, или документ, удос­товеряващ преболедуване от COVID-19. Всички мес­тни и чуж­дес­т­ранни път­ници на въз­раст над 5 години ще бъдат задъл­жени да спаз­ват тези условия.

Рес­торан­тите в страната ще останат без музика през месец май. Дет­с­ките градини ще се отворят на 17 май, лет­ните кина ще отворят на 21 май, а кул­тур­ните прос­т­ран­с­тва на отк­рито — на 28 май. От юни ще бъде поз­волено провеж­дането на сватби и кръщенета на отк­рито с мак­симум 100 присъс­т­ващи.

Над една чет­върт от пъл­нолет­ните граж­дани в ЕС едва ли биха се вак­синирали срещу COVID-19, когато това им бъде пред­ложено, показва пуб­ликувано вчера проуч­ване, цитирано от Рой­терс. Резул­татите от анкетата, проведена от Европейс­ката фон­дация за подоб­ряване на условията на живот и труд (Юрофаунд), също така пред­полагат, че има силна връзка между колебанието към вак­сините и изпол­з­ването на социал­ните медии, особено там, където те са основен източ­ник на инфор­мация.

Според допит­ването бъл­гарите изпит­ват най-голямо нежелание да се вак­синират — 67 процента от пъл­нолет­ните хора в Бъл­гария каз­ват, че е малко вероятно или много малко вероятно да се вак­синират. В Ирлан­дия само 10 % от пъл­нолет­ните граж­дани каз­ват, че не биха се вак­синирали.

Проуч­ването показва раз­деление в наг­ласите между източ­ната и запад­ната част на Европа. Във всички западни дър­жави членки на ЕС, с изк­лючение на Фран­ция и Авс­т­рия, делът на хората, въз­намеряващи да се вак­синират, е над 60 процента, като в север­ните и средизем­номор­с­ките страни, Дания и Ирлан­дия нивото е още по-високо. В източ­ните дър­жави членки делът на хората, които въз­намеряват да се вак­синират, е доста по-малък, като варира от 59 % в Румъния до 33 % в Бъл­гария.

Анкетата сочи, че основна роля за колебанието към вак­сините има времето, прекар­вано в социал­ните мрежи, и вида на изпол­з­ваната медия. Делът на скеп­тично нас­т­роените скача до 40 % сред хората, за които социал­ните медии са основен източ­ник на новини. Сред хората, които изпол­з­ват традиционни медии, вкл. вес­т­ници, радио и телевизия, само 18 % са скеп­тични към вак­сините.

Допит­ването е проведено между фев­руари и март 2021 г. след една пълна година на живот в условията на ограничителни мерки заради COVID-19 в 27-те дър­жави членки на ЕС.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Земеделие