Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-малък дневен ръст на заразените с коронавирус, но смър­т­ните случаи за изминалото денонощие са над­х­вър­лили 4000, с което общият брой на жер­т­вите на COVID-19 дос­тигна 270 000, по данни на здрав­ното минис­тер­с­тво, предаде Рой­терс.

Смър­т­ните случаи са се увеличили с 4077, а инфек­циите — с 311 170 — най-малкият ръст за денонощие от три сед­мици насам. През изтичащата сед­мица инфек­циите са се увеличили с над два милиона, а смър­т­ните случаи — с близо 28 000. Общият брой на заразените е 24,68 милиона.

Третата вълна от раз­п­рос­т­ранение на вируса в Индия, започ­нала през фев­руари, пос­тави бол­ниците и медиците под огромен натиск. След наложени строги ограничителни мерки в най-силно засег­натите щати като Махаращра и Делхи новите случаи започ­наха трайно да намаляват. В събота федерал­ните здравни власти съоб­щиха, че тази сед­мица процен­тът на положител­ните тес­тове е спад­нал до 19,8 спрямо 21,9 миналата сед­мица, пораж­дайки надежда, че днев­ният ръст на инфек­циите е започ­нал да се стабилизира. Нова вълна на епидемията обаче се наб­людава в сел­с­ките райони след отлива от градовете.

Индия — най-големият произ­водител на вак­сини в света, към днешна дата е вак­синирала напълно малко над 40,4 млн. души, или едва 2,9 % от своето население от 1,35 милиарда. Страната ще раз­полага с 516 млн. дози вак­сини до юли, съобщи здрав­ният минис­тър Харш Вар­д­хан.

Правител­с­т­вото на Великоб­ритания ще решава на 14 юни дали да премине към зак­лючител­ната фаза от премах­ването на ограниченията заради COVID-19, съобщи британ­с­кият здравен минис­тър Мат Хан­кок, цитиран от Рой­терс. В събота Лон­дон обяви, че ще ускори тем­пото на вак­синацията в опит да въз­пре бър­зото раз­п­рос­т­ранение на т.нар. индийски щам на вируса, което може да осуети преот­варянето на икономиката. “Ще вземем окон­чател­ното решение за чет­вър­тата стъпка, която е най-голямата стъпка в нашата пътна карта. Ще вземем окон­чател­ното решение на 14 юни“, каза Хан­кок по “Скай нюз“.

Пос­лед­ният от четирите етапа на премах­ването на ограниченията от лок­даун е засега нас­рочен за 21 юни. Той ще отс­т­рани изцяло изис­к­ването за спаз­ване на физическа дис­тан­ция между хората. Третият етап започва днес — ще бъде раз­решено хората да се прег­ръщат, а баровете и рес­торан­тите ще обс­луж­ват клиен­тите си и в зак­рити помещения. Хан­кок каза още, че според пред­варителни данни от Окс­фор­д­с­кия универ­ситет, вак­сините са ефек­тивни и срещу индийс­кия вариант на коронавируса.

Същев­ременно гръц­кото правител­с­тво се ориен­тира към решението граж­даните, които раз­полагат със сер­тификат за вак­синация, да получат правото да влизат свободно в зак­рити помещения, пише “Епицен­тър“. Планът на кабинета да даде допъл­нителни стимули за по-нататъшното раз­рас­т­ване на вак­синацион­ната кам­пания уточ­нява в. “Катимерини“. Пок­ритието с вак­сини, което се очаква да бъде пос­тиг­нато в отдел­ните въз­рас­тови групи, се оценява като задоволително, но въп­реки това има още какво да се желае.

Как­вито и да било решения в тази насока е невъз­можно да бъдат приложени на този етап, защото не може да се въведе диферен­циация на граж­даните на основата на това дали са вак­синирани или не, ако преди това не бъде осигурен дос­тъп до вак­сини за всички, пише изданието.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Земеделие