Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ЕС: Търговията с наркотици се е преместила в Интернет

ЕС: Търговията с наркотици се е преместила в Интернет

Незакон­ното произ­вод­с­тво на нар­котици в Европа се е увеличило миналата година по време на пан­демията от коронавируса, след като каран­тин­ните мерки са накарали продаж­бите да се премес­тят от улиците към кодирани плат­форми в интер­нет, показа оповес­тен вчера док­лад, цитиран от АП.

Според годиш­ния Европейски док­лад за нар­котиците прес­тъп­ните групи са се прис­пособили към ограниченията за пътуване и зат­варянето на граници, като по-малко са раз­читали на хора, служещи като куриери, а вместо това са се ориен­тирали към кон­тей­нери за пренос на стоки и тър­гов­ски снаб­дител­ски вериги, за да извър­ш­ват кон­т­рабан­дата на незакон­ните вещес­тва.

Док­ладът се изготвя всяка година от Европейс­кия цен­тър за наб­людение на нар­котиците и нар­котич­ната зависимост, който събира данни от всички дър­жави членки на Европейс­кия съюз плюс Тур­ция и Нор­вегия. Неговите автори заявиха, че макар строгият лок­даун в повечето страни да е нарушил улич­ната тър­говия с нар­котици, пазарът се е премес­тил към плат­форми за кодирани комуникации и социални медии и към услуги за дос­тавки по домовете.

“Това насочва вниманието към въп­роса дали една дъл­гос­рочна пос­ледица от пан­демията би могла да бъде по-нататъшната циф­ровизация на пазарите за нар­котици“, се казва в док­лада, според който през 2020 г. са отк­рити 46 нови вида нар­котици.

Европейс­кият комисар за вът­реш­ните работи Илва Йохан­сон заяви, че отк­ритите в изс­лед­ваните страни “вещес­тва, притежаващи висока чис­тота и силно дейс­т­вие“, будят особена тревога. Тя предуп­реди, че незакон­ната упот­реба на нар­котични вещес­тва като цяло поражда рис­кове за ЕС по отношение на окол­ната среда, здравеопаз­ването и сигур­ността.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Земеделие