Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Байдън ще получи топъл прием от успокоени, но предпазливи съюзници

Байдън ще получи топъл прием от успокоени, но предпазливи съюзници

Байдън ще получи топъл прием от успокоени, но предпазливи съюзници

Експерт: Вече е време президентът да покаже, че е нещо повече от това да не е Тръмп

Когато американ­с­кият президент Джо Бай­дън излети за Европа тази сед­мица, той ще отк­рие привет­ливи, но пред­паз­ливи домакини. Неговият пред­шес­т­веник Доналд Тръмп може и да си е отишъл, но е оставил дълга сянка, пише Джулия Лолес от АП.

Пър­вото зад­г­ранично пътуване на Бай­дън като президент започна вчера и включва среща на групата седемте богати дър­жави в Югозападна Анг­лия, среща на върха на НАТО, среща с ръководителите на ЕС и после среща на четири очи в Женева с неговия руски колега и против­ник Владимир Путин.

За повечето съюз­ници на Америка Бай­дън е

облек­чение

Тръмп често сееше хаос, обвинявайки воен­ния съюз НАТО, че живее на гърба на САЩ, обиж­дайки Европейс­кия съюз и шумно напус­кайки срещата на високо рав­нище на Г-7 в Канада през 2018 г. За раз­лика от него Бай­дън под­чер­тава под­к­репата си за меж­дународ­ната дип­ломация и изтъкна “под­новения ангажимент на Америка към нашите съюз­ници и пар­т­ньори“ в неот­дав­нашна статия във в. “Вашин­г­тон пост“.

“Мисля, че можем да очак­ваме да видим много риторика и много положителни пос­лания по време на пър­вата визита на Бай­дън в Европа“, каза Рената Дуон, зам.-директор на отдела по меж­дународни въп­роси в британ­с­кия мозъч­ния тръст “Чатъм хаус“ (Крал­с­кия инс­титут за меж­дународни отношения). Тя обаче добави, че пет месеца след началото на ман­дата на Бай­дън, “вече е време да си нещо повече от това да не си Тръмп“.

Бай­дън вече поп­рави някои отношения със съюз­ниците на Америка. САЩ се вър­наха в париж­кото споразумение за климата, което Тръмп изос­тави, спря мини тър­гов­ска война с ЕС за съпер­ничес­т­вото в авиацията и под­к­репя усилията за съживяване на сделка, целяща да ограничи ядрените амбиции на Иран, от която Тръмп се отказа.

“Америка се зав­ръща. Рад­ваме се, че се зав­ръщате“, каза през март на Бай­дън пред­седателят на Европейс­кия съвет Шарл Мишел, когато президен­тът се присъедини към видео среща на върха на лидерите на ЕС.

Въп­реки това

не всичко е гладко и равно

особено за британ­с­кия премиер Борис Джон­сън, който през уикенда ще е домакин на пър­вата среща на Г-7 от две години в курорта Кар­бис бей в Кор­нуол. Джон­сън иска да изпол­зва британ­с­кото пред­седател­с­тво на Г-7, за да внесе нова цел в клуба на богатите дър­жави — под­копан от еднос­т­ран­ния под­ход на Тръмп и ударен от пан­демията от коронавирус — както и да излъска меж­дународ­ния имидж на “глобална Британия“ след Брек­зит.

Той е доволен, че Бай­дън се ангажира да се бори срещу климатич­ните промени, което трябва да даде тласък на глобал­ната среща на високо рав­нище за климата СОР26 през ноем­ври в Шот­лан­дия. А обещанието на Бай­дън да започне да споделя ковид вак­сини с по-бедни дър­жави — нещо, което хуманитар­ните аген­ции каз­ват, че е тряб­вало да се случи по-рано — е в съз­вучие с призива на Джон­сън лидерите на Г-7 да гаран­тират, че до края на 2022 г. цялото световно население ще бъде вак­синирано.

Британ­с­кият лидер се надява, че Бай­дън ще се съг­ласи със съз­даването на тран­сат­лан­тически коридор за пътувания, за да помогне на биз­неса и туризма да се въз­с­тановят от пан­демията. Той се стреми и към британско-американско тър­гов­ско споразумение, което британ­с­кото правител­с­тво шумно рек­ламира като щедра икономичес­ката наг­рада след Брек­зит. Но той трябва да преодолее някои препят­с­т­вия. Тър­гов­ска сделка не е приоритет за Бай­дън и Джон­сън ще трябва да се пос­тарае, за да очарова президент, който вед­нъж нарече министър-председателя “физически и емоционален клонинг“ на Тръмп. споразумение.

Налице са също нап­режение и раз­личия между САЩ и другите им съюз­ници. Бай­дън започна да гради наново връз­ките с НАТО. Великоб­ритания и политиците от ЕС като цяло под­к­репят призива на Бай­дън за “стабилна и пред­видима“ връзка с Русия, но нямат големи очак­вания за пробив на неговата среща с Путин. САЩ обаче все още искат европейс­ките членове на НАТО и Канада

да хар­чат повече за отб­рана

нещо, което Тръмп пос­тоянно пов­таряше, подето сега от Бай­дън, макар и по-приглушено.

Същес­т­вува и продъл­жаващо тър­кане между САЩ и Европа заради тръбоп­ровода “Северен поток-2“, който пренася газ от Русия за Гер­мания по дъното на Бал­тийско море. Пос­тоянен драз­нител между САЩ и Гер­мания през годините на Тръмп, срещу тръбоп­ровода все още се противопос­тавят и двете американ­ски пар­тии, поради опасения, че той прави Европа по-зависима от Русия, въп­реки че Бай­дън се опита донякъде да успокои нещата.

Освен това, европейс­ките дър­жави са по-предпазливи от САЩ към кон­ф­рон­тацията и обуз­даването на все по-напористия и икономически надигащ се Китай. Дуон каза, че европейс­ките дър­жави се опит­ват “да не бъдат прик­лещени в нап­режение между два полюса. Европа знае какво означава това“.

Томас Гифт, дирек­тор на Цен­търа за американ­ска политика в Юнивър­сити колидж в Лон­дон, казва, че независимо от потока от топли думи на Бай­дън към съюз­ниците, неговите приоритети остават у дома: преодоляване на пан­демията чрез вак­синиране на американ­с­кото население, съживяване на пос­т­радалата от ковид икономика и под­новяване на зас­таряващата инф­рас­т­рук­тура на САЩ. “Той до голяма степен управ­лява като домашен президент“, каза Гифт.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие