Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Срещата Путин с Байдън - между скептицизма и реализма

Срещата Путин с Байдън - между скептицизма и реализма

Срещата Путин с Байдън - между скептицизма и реализма

В Женева обаче са възможни стъпки за продължаване на диалога и за търсене на възможности за компромиси в някои области на отношенията между САЩ и Русия

До срещата в Женева на президен­тите на САЩ и Русия остават броени дни. Градът край Женев­с­кото езеро очаква Владимир Путин и Джо Бай­дън с богата история от срещи между лидери на двете страни. През 1985 г. тук са се срещ­нали Роналд Рей­гън и Михаил Гор­бачов. Това ран­деву целяло двамата лидери да се опоз­наят дирек­тно без помощ на помощ­ниците си и лично да преценят въз­мож­нос­тите за продъжаване на диалога между тях. След това през изминалите десетилетия Женева, където е втората цен­т­рала на ООН, често е място за кон­такти и раз­говори на рус­наци и американци по разни въп­роси на американско-руските отношения. За срещата на Путин с Бай­дън в Женева до извес­тна степен може да се каже, че също е опоз­навателна и че и двамата президенти, които са политици и дър­жав­ници с голям опит,

имат желание да раз­берат от първа ръка позициите на против­ната страна.

Мяс­тото на срещата бе изб­рано не само поради традицията руски и американ­ски политици да се срещат в този швей­цар­ски град, а и защото при сегаш­ното нап­рег­нато със­тояние на връз­ките между САЩ и Русия и многото проб­леми между двете страни и лип­сата на под­гот­вени споразумения не е въз­можно Бай­дън и Путин да се видят по време на официални визити във Вашин­г­тон или в Мос­ква. Освен това за Русия Швей­цария е пред­почитана страна, защото тя не учас­тва в кам­панията за САЩ и съюз­ниците им в Европа за налагане на сан­к­ции срещу рус­ката дър­жава по какви ли не безос­нователни обвинения.

По сценария на Белия дом Бай­дън ще раз­говаря с Путин след раз­говорите си с европейс­ките съюз­ници на САЩ и след срещата на Г-7, с което явно се цели да се съз­даде видимост, че американ­с­кият президент преговаря с Русия, отс­тоявайки „групова“ политика на Запада, а не само линията на САЩ.

През март в телевизионно интервю за АВС

Бай­дън изрече най-острите думи, каз­вани някога от западен лидер по адрес на Путин

, наричайки го „човек без душа“ и дори „убиец“. Той зап­лаши Русия, че „ще си плати за намесата в американ­с­ката президен­т­ска кам­пания през 2020 г“., за която впрочем няма никакви доказател­с­тво, освен твър­дения на ФБР. Но по-малко от месец след това в телефонен раз­говор с Путин американ­с­кият президент внезапно му пред­ложи да се срещ­нат и да видят как могат да си сът­руд­ничат. Това всъщ­ност показа, че въп­реки враж­деб­ната политика на Вашин­г­тон към Русия в Белия дом не могат да не отчитат важ­ността на Русия като световна сила, отношенията с която не могат да бъдат под­ценявани на меж­дународ­ната политическа сцена.

Съг­ласието на Путин за срещата в Женева бе мотивирано от неот­мен­ния стремеж на Русия към подоб­ряване на връз­ките със САЩ на основата на взаим­ното уважение и зачитане на интересите и от надеж­дата, че раз­говорите му с Бай­дън все пак биха могли да бъдат кон­с­т­рук­тивна. Това наис­тина е необ­ходимо, защото отношенията между двете страни от дълго време са на много ниско ниво. Глав­ният проб­лем на Русия със САЩ е, че

Вашин­г­тон продъл­жава да оказва натиск със всякакви сред­с­тва, за да сдържа рус­кото раз­витие

, да зат­руд­нява връз­ките на Мос­ква с другите европейски страни и да под­к­репя антирус­ката политика на Украйна, чиито политици всячески се стремят да влязат в НАТО, за да решат съз­дадени от тях самите проб­леми. По всичко обаче личи, че Бай­дън съв­сем не е решил да се откаже от тази так­тика. За това говорят скеп­тич­ните прог­нози на рус­ките дър­жав­ници и комен­татори в навечерието на женев­с­ката среща . Рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров, изк­лючително опитен дип­ломат, предуп­реди, че в Женева не трябва да се очаква пробив в руско-американските отношения. В Мос­ква е всеобщо мнението, че сега американско-руските отношения са по-лоши дори от времето на Кариб­с­ката криза през 60-те години на миналия век, когато при президен­т­с­т­вото на Джон Кенеди в САЩ двете страни са изп­равени пред война. Путин обаче изрази надежда, че двете страни могат да си сът­руд­ничат в области с общи интереси, сред които решението на екологич­ните проб­леми, стратегичес­ката стабил­ност, съв­мес­т­ните дейс­т­вия за раз­решаване на регионални кризи. Вашин­г­тон също не очаква много от пред­с­тоящата среща. Говорител на Белия дом отбеляза отбеляза, че тя е нужна, за да се защитят интересите на САЩ, което прак­тически означава продъл­жаване на досегаш­ната политика на обвинения, натиск и сан­к­ции на Вашин­г­тон срещу Мос­ква.

По време на пър­вото и второто си президен­т­с­тво Владимир Путин е имал срещи пос­ледователно с четири американ­ски президенти, пос­лед­ната от която бе с Доналд Тръмп през 2018 г. в Хел­зинки, така че той има голям опит в подобни кон­такти. Пред раз­говорите си с Джо Бай­дън Путин комен­тира, че САЩ вър­вят по пътя на бив­шия Съвет­ски съюз — съз­дават проб­леми, които не могат да раз­решат, като по този начин доп­ринасят за въз­ник­ването на нови проб­леми.

Основ­ният проб­лем не само в отношенията на САЩ с Русия, но и с други дър­жави, като нап­ример Китай, е че Вашин­г­тон продъл­жава да се придържа към претен­цията си, че е лидер в света, който всъщ­ност от дълго време вече е многополярен. Американ­с­ката хегемония, установена след Втората световна война преди 70 години, вече е анах­ронизъм, който пречи не само на света, а и на самите САЩ и усилията им да го устояват ще им съз­дава все повече труд­ности в света.

В кон­тек­ста на геос­т­ратегичес­ката ситуация през пос­лед­ните десетилетия

в американско-руските отношения винаги е присъс­т­вал и фак­торът Китай

, с когото през президен­т­с­т­вото на Доналд Тръмп и пред­п­риетата от него тър­гов­ска война срещу голямата азиат­ска страна и други проб­леми в двус­т­ран­ните отношения нап­режението между Пекин и Вашин­г­тон се повиши значително и сега продъл­жава да се повишава. През 70-те години на миналия век тогаваш­ният американ­ски президент Ричард Ник­сън изпол­зва „пин­к­пон­говата дип­ломация“, за да установи официални отношения на Вашин­г­тон с Пекин и да изпол­зва Китай в страгичес­ката си игра срещу Русия. Анализатори пред­полагат, че може би и сега Бай­дън ще се опита да разиг­рае „китайс­ката карта“, но с цел да изпол­зва евен­туал­ното отс­лаб­ване на нап­режението с Русия като коз срещу Китай. Подобен ход обаче със сигур­ност ще удари на камък. Нас­коро на видео среща с пред­с­тавители на световни аген­ции Путин подерта, че руско-китайските отношения са придобили наис­тина без­п­рецеден­тен харак­тер по качес­тво и ниво на взаимодейс­т­вие, а комуникацията му с китайс­кия президент Си Дзин­пин е много сър­дечна и тясна.

Русия и Китай имат много припок­риващи се интереси

и това е в основата на раз­витието на взаимодейс­т­вието между двете страни, под­черта рус­кият президент. Показателно е, че в края на 2020 г. тър­гов­с­кият оборот между Русия и Китай, въп­реки пан­демията, се под­дър­жаше на ниво от 100 милиарда щат­ски долара и тен­ден­цията е той да нарас­тва. Особено показателно за пер­с­пек­тив­ните доб­росъсед­ски и взаимоиз­годни руско-китайско връзки и икономическо сът­руд­ничес­тво е започ­налото изг­раж­дане в КНР на четири руски ядрени елек­т­роцен­т­рали.

Пан­демията с KOVID-19 нанесе големи щети на цялото човечес­тво, икономиките на страните и светов­ната икономика като цяло едва започ­ват да се измък­ват от труд­ното положение на фона нарас­налите социал­ните проб­леми .В тази критична ситуация е особено необ­ходимо влиятелни дър­жави, като САЩ и Русия, да намалят нап­режението в отношенията си и докол­кото е въз­можно да обединят усилия за стабилизиране на ситуацията в света и за решаване на меж­дународ­ните проб­леми. Русия дава знак на добра воля за подобен обрат.

Въп­реки песимис­тич­ните прог­нози за резул­татите от раз­говорите в Женева между Путин и Бай­дън вероятно от тях ще произ­тече, ако не пробив в американско-руските отношения, поне пер­с­пек­тива за продъл­жаване на диалога, от което и двете страни са заин­тересовани. Въз­мож­ност за движение в тази посока дава ключовият проб­лем за нов договор за стратегичес­ките нападателни оръжия, от намаляването на които и двете страни имат интерес, защото тези оръжия им са повече от дос­татъчни. Би могъл да се появи и двус­т­ранен жест на добра воля за взаимно връщане на отзованите в пос­ледно време руски и американ­ски дип­ломати в посол­с­т­вата им в столиците на двете страни. Същес­т­вено затоп­ляне на връз­ките не може да се очаква, но все пак е по-добре лидерите на двете големи и влиятелни дър­жави да се срещат, да обсъж­дат нат­рупалите се проб­леми и да тър­сят въз­мож­ности за ком­п­ромиси, откол­кото да не го правят. От това е заин­тересован и светът, особено в сегаш­ната критична многок­ризисна пос­т­ковидна ситуация.

Любомир Михай­лов

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие