Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) МАЕ: Глобалните въглеродни емисии ще ударят рекорд през 2023 г.

МАЕ: Глобалните въглеродни емисии ще ударят рекорд през 2023 г.

МАЕ: Глобалните въглеродни емисии ще ударят рекорд през 2023 г.

Само около 380 млн долара са отпуснати за “зелени“ инвестиции

Въг­лерод­ните емисии са на път да дос­тиг­нат рекорд в световен мащаб през 2023 г., тъй като само 2% от сред­с­т­вата за въз­с­тановяване от пан­демията се израз­ход­ват за чиста енер­гия, съобщи Меж­дународ­ната аген­ция по енер­гетика (МАЕ), пише БГНЕС.

МАЕ заяви, че от планираните раз­ходи за въз­с­тановяване от 16 трилиона долара (14 трилиона евро) само около 380 млн. долара са били отпус­нати за “зелени“ инвес­тиции. Плановете за раз­ходи означават, че глобал­ните въг­леродни емисии ще дос­тиг­нат рекор­дни нива през 2023 г., без “да се вижда ясен пик“, се казва в изяв­ление на аген­цията. Ако всички планове за раз­ходи бъдат реализирани, каза меж­дуп­равител­с­т­веният орган, глобал­ните емисии на въг­лерод ще дос­тиг­нат рекор­дни нива през 2023 г. и ще продъл­жат да се увеличават през след­ващите години. Като цяло замър­сяването с въг­лерод ще бъде с 3,5 млрд. т по-високо от сценария, при който икономиките отговарят на целта задър­жането на тем­пературата от 1,5 градуса от Париж­ката климатична сделка.

Откакто избухна кризата с Covid-19, много правител­с­тва говориха за важ­ността на по-доброто изг­раж­дане за по-чисто бъдеще, но много от тях тепърва ще пос­тавят парите си там, където трябва“, каза изпъл­нител­ният дирек­тор на МАЕ Фатих Бирол. ООН казва, че за да се запази целта за увеличаване на тем­пературата с 1,5 градуса, емисиите трябва да падат средно с повече от 7% годишно до 2030 г.

Въп­реки че през миналата година замър­сяванията заради пан­демията и ограниченията за пътуване намалиха за кратко замър­сяването с въг­лерод, кон­цен­т­рациите на затоп­лящи планетите газове в зем­ната атмос­фера все още се увеличават. С рекор­д­ните горещи вълни, поразяващи Северна Америка и части от Северна Европа, потопени в без­п­рецеден­тни навод­нения, въз­дейс­т­вието на изменението на климата засяга дори раз­витите икономики по-силно от всякога. МАЕ заяви, че инвес­тицион­ните мерки, обявени сред страните от Г-20, се очаква да пок­рият 60 % от раз­ходите, необ­ходими за под­дър­жане на тем­ператур­ните цели. Сред раз­виващите се страни това е едва 20 %, тъй като страните, засег­нати от Covid-19, отдават приоритет на спеш­ните раз­ходи за здравеопаз­ване и благосъс­тояние пред устой­чивите инвес­тиции, установява анализът.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие