САЩ - наглост без граници

САЩ - наглост без граници

В своята политико - пропагандна практика Вашингтон и Сие се придържат към принципа „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“

Петър Герасимов

Малко предис­тория

Само до преди няколко години отношенията Китай — САЩ изг­леж­даха почти безоб­лачни. КНР се бе превър­нала във фаб­рика на света, а в Щатите битуваше шеговитата фраза „Вие произ­веж­дате, ние кон­сумираме.“ После предиш­ният президент — аматьор Доналд Тръмп внезапно реши да обяви тър­гов­ска война на огром­ната азиат­ска страна, защото провидя в нея глав­ната причина за икономичес­кия упадък на страната си. Напълно любител­ско и лишено от логика зак­лючение, пренеб­рег­ващо трез­вите предуп­реж­дения на официален Пекин, че подобна стъпка ще причини главно зат­руд­нения и загуби на самите Щати и най– вече на редовия американ­ски данъкоп­латец.

И както се казва „На война, като на война“, Вашин­г­тон побърза да включи в тър­гов­с­ките спреч­к­вания и своята пропаган­дна машина. От политичес­кия гар­дероб бе извадено прокъсаното и прашясало плашило на т.нар. „човешки права“ и започна отново да се раз­вява — както в годините на прос­ловутата „Студена война“ между САЩ и СССР. Отново заработи схемата на небезиз­вес­т­ния нацист Гьобелс, че „лъжа пов­торена сто пъти става истина“.

За съжаление, по времето на новия шеф на Белия дом Джо Бай­дън, въп­рос­ното плашило придоби още по — големи и урод­ливи раз­мери, като в антикитайс­кия хор побър­заха да се включат най — приб­лижените на САЩ, така наречените „прокси“ — обед­нялата род­нина Велика Британия, слабо населената Канада и Авс­т­ралия — все анг­логоворящи страни, зависими до голяма степен от дириген­т­с­ката палка на чичо Сам. Този път прицелите бяха три — мал­цин­с­т­вената група на уйгурите (Син­д­зян — уйгур­ски регион), граж­даните на специал­ния район Хон­конг и на трето място(а може би първо?) — социалис­тически Китай като цяло.

И в трите пропаган­дни пун­кта на Щатите и тех­ните прокси се привиж­даха грубо нарушени човешки права, налагаха се сан­к­ции, приемаха се специални дър­жавни дек­ларации.

В дейс­т­вител­ност — кой е глав­ният нарушител?

Ако пог­лед­нем най — новата история на САЩ, бихме отк­рили фрапиращи примери за най– грубо нарушение и потъп­к­ване на човеш­ките права. Преди всичко фак­тът, че самият стопан­ски „прощъпул­ник“, прохож­дането на многонационал­ната имиг­ран­т­ска дър­жава в Северна Америка, лежи върху кос­тите на милионите чер­нокожи африканци — роби, превоз­вани в течение на векове от източ­ните брегове на Африка до памуч­ните план­тации на Северна Америка — благодарение на пок­ровител­с­т­ваните от Британ­с­ката корона анг­лийски роботър­говци. Отв­ратител­ната, унизителна и смър­тоносна сис­тема на роб­с­т­вото е премах­ната в САЩ едва през 1865 г., само преди век и половина!

Но с това не прекъсва тор­мозът върху американ­ците с черен цвят на кожата. По — въз­рас­т­ните като мен си спом­нят края на 60 — те години на миналия век извес­тни със своите „горещи лета на недовол­с­т­вото“, когато — в резул­тат на мощни акции срещу непоносимия расизъм на белите хора — стотици хиляди афроамериканци влез­наха в отк­рит сблъсък с полиция и Национална гвар­дия, а езиците на огньовете плам­тяха над десетки градове, главно в юга на Щатите. Това беше отговорът на дълго тър­пените над­писи „Вход заб­ранен за негри“, на издевател­с­т­вата на расис­тко — фашис­т­ката организация Ку Клукс клан( в нея членуваха и полицаи ‚и военни), която подаваше сиг­нал с огромен горящ кръст за поредни гаври над чер­нокожите жители, завър­ш­ващи много често с насил­с­т­вена смърт и опожаряване на домове.

Всичко това — в малка или по — голяма степен е история. А какво да кажем за хлад­нок­ръв­ното удушаване с коляно върху шията на пад­налия на земята афроамериканец Джордж Флойд от бял полицай през лятото на миналата година? Убийс­тво раз­палило пожарите на чер­ния гняв из цяла Северна Америка…

Несъм­нено, повечето от нас знаят значението на зловещия тер­мин геноцид — унищожаването на един цял народ. А какво, ако не геноцид е фак­тът, че за някакви си два — три века корен­ните свободни жители на Северна Америка — индиан­ците от над десет милиона са останали само един! В резул­тат на сис­темни избивания, изсел­ване в най — негос­топ­риемни и пус­тинни райони, много чести нарочни заразявания( с изп­ращане на „подаръци“ на индиан­ците — дрехи и завивки на починали от остро заразни заболявания като едра шарка). Да не говорим, че дори в наши дни в американ­с­кия печат се промък­ват съоб­щения за тайни кас­т­рации на млади индиан­ски момичета след „доб­ронамерен“ медицин­ски прег­лед!

И всичко това е велика Америка, светов­ната пазителка и защит­ник на човеш­ките права!

Но лъж­ливата „правомания“ на Белия дом не свър­шва до тук — тя се прос­тира далеч зад границите на САЩ и зад ней­ния проз­рачен параван се водят истин­ски колониални войни с по — малки, по — слаби или инакомис­лещи дър­жави. И говоря за най — новата история, за времето след Втората световна война. В този недълъг период САЩ успяха да водят тригодишна война с Корея, дълга и изтощителна агресия срещу Виет­нам, срещу Ирак и Афганис­тан, срещу социалис­тическа Югос­лавия. Войни водени главно от модер­ната американ­ска авиация, оставили след себе си милиони невинни жер­тви — мъже, жени, деца. Имащи пос­лед­с­т­вия и до ден днешен! Така нап­ример във Виет­нам все още годишно се раж­дат по две хиляди бебета с големи дефекти — резул­тат от небезиз­вес­т­ния химически дефолиант „Ориндж ейджънт“ на иначе невин­ната агротех­ническа фирма от САЩ „Мон­санто“, пред­наз­начен за обез­лис­тяване на тропичес­ката джун­гла. Примерите са стотици…

И ако някой от САЩ (или тех­ните прокси) започне да говори за „човешки права“, не трябва да заб­равяме, че подобни „агитатори“ нямат морал­ното право дори да произ­насят тези хуманни думи.