МВнР на Русия: САЩ и „Ислямска държава“ са си сътрудничили в Афганистан

Русия е получавала инфор­мация за кон­к­ретни факти на сът­руд­ничес­тво между чуж­дес­т­ран­ния кон­тин­гент начело със САЩ и терорис­тич­ната групировка „Ислям­ска дър­жава“ в Афганис­тан. Това съобщи във втор­ник специал­ният пред­с­тавител на Мос­ква за сред­ноазиат­с­ката дър­жава Замир Кабулов в хода на онлайн дис­кусия в рам­ките на дис­кусион­ния клуб „Вал­дай“, предава ТАСС.

Сигурен съм, че е имало такова взаимодейс­т­вие. Но ние не започ­нахме да говорим за това просто така. Започ­нахме да получаваме много кон­к­ретна инфор­мация за такива факти за сът­руд­ничес­тво. Факти за предаване[на оръжия] от хеликоп­тери“, каза той. „Получихме го от мес­т­ните афганис­танци, включително мес­тни лидери, които са били в недоумение защо хеликоп­терите дос­тавят оръжие и боеп­рипаси в районите, окупирани от ИДИЛ“.

Според Кабулов това далеч не е един­с­т­веният факт. В тази връзка той припомни случая, когато движението „Талибан“ в север­ната част на Афганис­тан, в провин­ция Фаряб, блокира голям отряд на ИДИЛ. „Всички тези хора от ИДИЛ вече са изведени с хеликоп­тери с иден­тификационни знаци, както пър­воначално изг­леж­даше, в неиз­вес­тна посока, но след това в района на авиобазата Баг­рам и след това изчез­наха някъде“, добави дип­ломатът.