Възстановяването след наводненията в Германия ще отнеме години

Въз­с­тановяването на зоните във федерал­ните провин­ции Рейнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия, засег­нати от опус­тошител­ното навод­нение в Западна Гер­мания, може да отнеме няколко години, предаде Епицен­тър. Ръководителят на Цен­т­рал­ния съюз на гер­ман­с­ката строителна индус­т­рия (ZDB), включ­ващ около 35 000 ком­пании, Райн­хард Кваст, каза, че след навод­нението на Елба през 2002 г. са били необ­ходими около три години за въз­с­тановяване от най-големите поражения.

Мащабът на щетите от бед­с­т­вието в Западна Гер­мания е голям, но точ­ният раз­мер на загубите все още е доста труден за определяне. Строител­ните ком­пании и специалис­тите са в със­тояние да увеличат произ­водител­ността до 120130%“, каза ръководителят на ZDB. В същото време той поясни, че поръч­ките могат да бъдат прераз­п­ределени в полза на засег­натите региони.

Кваст под­черта, че недос­тигът на строителни материали в момента е сериозен проб­лем за въз­с­тановяването на зоната на бед­с­т­вие. Влошената инф­рас­т­рук­тура, включително мос­тове и пътища за дос­тъп, е друг фак­тор, услож­няващ ремонта в засег­натите райони. Щетите, нанесени на желез­ниците на кон­церна Дойче бан и магис­т­ралите в резул­тат на опус­тошител­ното навод­нение в запад­ната част на страната, могат да дос­тиг­нат 2 млрд. евро. От 12 юли в Западна и Югозападна Гер­мания бушуват превалявания, причиняващи опус­тошителни навод­нения. Поради дъж­довете притоците на реки преляха бреговете. Федерал­ните провин­ции Северен Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфалц бяха най-засегнати.