Ситуацията с COVID-19 в Сърбия се влошава

Ситуацията с COVID-19 в Сърбия се влошава

Японска компания започва изпитвания върху хора на хапчета срещу коронавируса

Епидемиологич­ната ситуация в Сър­бия се е влошила и ще се влоши още повече, броят на новозаразените се очаква да над­х­върли 300 тази сед­мица. Това заяви сръб­с­кият епидемиолог и член на кризис­ния щаб Пред­раг Кон, цитиран от БГНЕС.

Пред­раг Кон под­черта, че през след­ващите сед­мици със сигур­ност ще има четирициф­рен брой нови инфек­ции на ден. Около 300 души са хос­питализирани в момента, но д-р Кон не очаква натиск върху здрав­ната сис­тема, както беше, когато имаше повече от 9000 хос­питализиран в Сър­бия. На въп­роса кога може да се очаква чет­вър­тата вълна, д-р Кон каза пред телевизия „Пинк“, че въз­ходящата тен­ден­ция ще продължи осем сед­мици, започ­вайки през пос­лед­ната сед­мица на юни и продъл­жавайки през август. Допъл­нителен проб­лем се очаква през сеп­тем­ври, в началото на учеб­ната година, като преди това много хора ще се завър­нат от лет­ните вакан­ции, каза още той.

Вак­синациите са много важен факт, който ще пов­лияе на раз­витието на ситуацията. Ако не бяхме вак­синирани, не би било странно този пос­леден скок да е вър­хът, но ще има четирициф­рен брой заразени всеки ден, това е сигурно“, заяви сръб­с­кият медик.

Япон­с­ката ком­пания Shionogi & Co е започ­нала изпит­вания върху хора на хап­чета срещу COVID-19, съоб­щава американ­с­кото издание “Уол­с­т­рийт джър­нъл“, цитирано от Епицен­тър. Според изпъл­нител­ния дирек­тор на ком­панията Исао Тешироги хап­четата, които трябва да се пият вед­нъж на ден, на теория трябва да неут­рализират вируса за пет дни. Лекар­с­т­вото пов­лиява на ензим, чрез който вирусът се копира в човеш­ките клетки. Тешироги каза, че ком­панията планира да набере 50 до 100 здрави хора за изпитания в Япония. Очаква се Shionogi да започне плацебо-контролното проуч­ване по-късно тази година.

Според изданието тес­товете вероятно ще продъл­жат до след­ващата година. Към нас­тоящия момент не е извес­тно дали лекар­с­т­вото ще може да пред­пазва пациен­тите от услож­нения и дали ще може да предот­в­рати евен­туална хос­питализация.