Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) 15 процента от децата и юношите в Румъния са ваксинирани срещу COVID-19

15 процента от децата и юношите в Румъния са ваксинирани срещу COVID-19

15 процента от децата и юношите в Румъния са ваксинирани срещу COVID-19

Духовници в Кипър, които проповядват против имунизацията, няма да получават заплата

Национал­ният коор­динатор на вак­синацион­ната кам­пания срещу COVID-19 в Румъния д-р Валериу Геор­гица съобщи пред телевизия Диджи 24, че само 15 процента от децата и юношите в Румъния са вак­синирани срещу новия коронавирус. По думите на д-р Геор­гица този процент е “очевидно недос­татъчен“. Той призова родителите и бабите и дядов­ците да се вак­синират, за да избег­нат заразяване и тежки форми на болестта.

“Имаме около 200 000 деца и юноши, на въз­раст между 12 и 19 г., които са получили най-малко една доза вак­сина. Спрямо общия брой деца и юноши, говорим за близо 15 процента вак­синационно пок­ритие с най-малко една доза“, каза Геор­гица. “Ако пог­лед­нем към страните от Западна Европа, където над 50 процента от децата на въз­раст между 12 и 17 години, са получили най-малко една доза вак­сина, е ясно, че нас­тоящите нива са недос­татъчни“, отбеляза той. Той призова за вак­синация, особено на децата с хронични заболявания, и напомни, че зат­лъс­тяването, което се среща все по-често в пос­ледно време, също се свър­зва с повишен риск от тежко протичане на COVID-19. “Също така родителите, бабите и дядов­ците, които живеят на същия адрес, трябва да се вак­синират, защото по този начин предот­в­ратяваме появата на вторични случаи и тежки форми на заболяването“, каза Геор­гица.

Репуб­лика Кипър е пос­тиг­нала европейс­ката цел за вак­синиране на 80 процента от населението срещу COVID-19 поне с една доза от вак­сините, заяви минис­търът на здравеопаз­ването Михалис Хаджипан­телас, цитиран от в. “Филелеф­терос“. Минис­търът изрази задовол­с­тво от хода на вак­синацията и оптимизъм за хода на пан­демията в страната. Той каза, че в след­ващите 23 сед­мици и напълно вак­синираните ще дос­тиг­нат 80 процента.

Същев­ременно бе съоб­щено, че духов­ниците в Кипър, които проповяд­ват против вак­синацията срещу коронавирус, няма да получат зап­лата и дори може да бъдат отс­т­ранени, гласят новите указания в Кипър­с­ката правос­лавна цър­ква. В същото време здрав­ното минис­тер­с­тво алар­мира за огнища на Covid в цър­кви и манас­тири. „В Светия Синод са получени жалби, че духов­ници не спаз­ват решението му в под­к­репа на вак­синацията, взето единодушно миналата сед­мица, и продъл­жават да заб­луж­дават вяр­ващите за нея“, съобщи архиепис­копът на Кипър Хрисос­томос Втори. Тези свещеници ще бъдат призовани „да се извинят както на Синода, така и на общес­т­веността, която са под­вели с фал­шиви проповеди, и да изразят раз­лично мнение”, в противен случай те ще бъдат наказани, предуп­реди главата на Кипър­с­ката цър­ква. “Управ­лението на пан­демията не е нито цър­ковен, нито духовен въп­рос — това е медицин­ски проб­лем“, под­черта архиепис­копът при обявяването на новите цър­ковни мерки.

С коронавирус са 11 от 12-те монахини от манас­тир в област Лар­нака, като 6 от тях са хос­питализирани с тежки сим­п­томи. Всички те не са вак­синирани. В бол­ница в Лимасол в опасно със­тояние са и трима свещеници от цър­кви в града.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...