Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) “Катимерини“: Отстраняването на 5500 неваксинирани от медицинския персонал оказва натиск върху системата

“Катимерини“: Отстраняването на 5500 неваксинирани от медицинския персонал оказва натиск върху системата

“Катимерини“: Отстраняването на 5500 неваксинирани от медицинския персонал оказва натиск върху системата

Във Франция влезе в сила задължителната имунизация за работещите в здравеопазването

Отс­т­раняването от работа на невак­синираните лекари и други здравни работ­ници, което е в сила в Гър­ция от 1 сеп­тем­ври и има за цел да стимулира вак­синацията, доведе до недос­тиг на пер­сонал в дър­жав­ната здравна сис­тема, пише в. “Катимерини“.

Според минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването около 5500 здравни служители и друг пер­сонал в дър­жав­ните бол­ници са временно отс­т­ранени, а на други 1000 им е заб­ранено да работят в цен­т­ровете за пър­вична медицин­ска помощ. Проб­лемите са особено остри на мес­тата, където изначално има малоб­роен здравен пер­сонал, като някои от ост­ровите, посочва проф­съюзът на служителите в дър­жав­ните бол­ници. Нап­ример на о. Нак­сос и двамата хирурзи, един от двамата мик­робиолози, двама от петимата лаборанти и пет от 30-те медицин­ски сес­три са отс­т­ранени. На по-малкия о. Амор­гос четирима от осемте служители не ходят на работа.

Новоназ­наченият здравен минис­тър Танос Плев­рис заяви в отговор на въп­рос на депутат от опозицион­ната СИРИЗА, че очаква тези проб­леми скоро да бъдат решени. “Има определени дис­фун­к­ции, но те са поп­равими“, заяви минис­търът. “Смятаме, че с времето пер­соналът, който се вак­синира, ще възоб­нови дей­ността си и с активирането на тримесеч­ните договори (със служители от сек­тора на час­т­ните здравни услуги) тези дис­фун­к­ции ще бъдат премах­нати“. Всъщ­ност официал­ните пред­с­тавители са дос­татъчно раз­т­ревожени, за да обмис­лят раз­х­лаб­ване на мер­ките за отс­т­раняване, така че да бъде поз­волено на служители, които са получили дори само пър­вата от необ­ходимите две дози вак­сина, да могат да се вър­нат на работа. Окон­чателно решение по този въп­рос все още не е взето, отбелязва “Катимерини“.

Изданието посочва, че проб­лемът със здрав­ните служители насочва вниманието към по-общия въп­рос за нежеланието на хората да се вак­синират. Въп­реки всички стимули и пос­тоян­ните призиви едва 56 % от населението са напълно вак­синирани. Този дял спада до 49 % във въз­рас­товата група 1824 г., които все по-често се раз­боляват от Делта варианта на коронавируса.

Във Фран­ция от вчера влезе в сила задъл­жител­ното вак­синиране срещу коронавирус на хората, работещи в сферата на здравеопаз­ването. Мяр­ката засяга 2,7 млн. души, към които спадат както здрав­ните работ­ници в бол­ниците и домовете за въз­рас­тни хора, така също и медиците на свободна прак­тика и оказ­ващите първа медицин­ска помощ. За да продъл­жат да упраж­няват професията си, от днес те ще трябва да пред­с­тавят доказател­с­тво, че имат пос­тавена поне една доза от вак­сина срещу коронавирус.

Два месеца след като френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон пос­тави ултиматум на здрав­ните работ­ници, част от тях продъл­жават да отказ­ват да се вак­синират. Според пос­лед­ните данни на влас­тите, от 7 сеп­тем­ври, малко над 88 % от здрав­ните работ­ници в бол­ниците и в домовете за въз­рас­тни хора са с пос­тавена поне една доза от вак­сина срещу ковид. Сред медиците на свободна прак­тика процен­тът на тези с една доза е близо 94.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Земеделие