Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай е на първо място в света по ръст на индустриалното производство за 11 поредни години

Китай е на първо място в света по ръст на индустриалното производство за 11 поредни години

Китай е на първо място в света по ръст на индустриалното производство за 11 поредни години

Устойчивата икономика, екологичната цивилизация и революционните традиции са акценти в обиколката на Си Дзинпин в Шаанси

От 2010 г. насам Китай е неиз­менно на първо място в света по ръст на индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво, заяви на днеш­ната си прес­кон­ферен­ция минис­търът на промиш­леността и инфор­матизацията Сяо Яцин. По думите му, страната раз­полага с най-усъвършенстваната и завър­шена индус­т­риална сис­тема в света. Китай също така е водеща страна в произ­вод­с­т­вото на над 40% от 500-те главни промиш­лени продукти.

Вчера пред­седателят на КНР Си Дзин­пин посети град Юлин в провин­ция Шаанси, където се запозна с работата на Юлин­с­ката химическа ком­пания към Национал­ната енер­гийна група и моделът ѝ за цялос­тно изпол­з­ване на въг­лищата в зат­ворен цикъл.

Неп­рекъс­натото раз­витие на енер­гий­ната индус­т­рия е необ­ходимо за модер­низацията на дър­жавата. Въг­лищ­ната енер­гия трябва да бъде тран­с­фор­мирана и подоб­рена и да поеме по пътя на екологично и нис­ковъг­леродно раз­витие, тъй като това е ключово за пос­тигане на национал­ните цели за пик на въг­лерод­ните емисии и въг­лероден неут­ралитет, както и за изг­раж­дането на общ­ност на споделена съдба за човечес­т­вото, под­черта Си Дзин­пин пред служители на ком­панията.

След това китайс­кият лидер отпътува за село Гаосигоу, където се запозна с мес­тите мерки за борба срещу ерозията и изг­раж­дането на устой­чив модел за екологично раз­витие, а по-късно той раз­г­леда бив­шата революционна база на ККП в Янд­зягоу.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Земеделие