Европа сама си навлече газови главоболия

Европа сама си навлече газови главоболия

“Газпром“ е единственият възможен доставчик за “Северен поток-2“

Алек­сан­дър Собко

Строител­с­т­вото на “Северен поток-2“ прак­тически завърши. Остават само нез­начителни довър­шителни работи. Още тази година, както се очаква, ще тръг­нат пър­вите няколко милиарда кубически метра газ. Остава обаче втората задача — цялос­т­ното запъл­ване на тръбата.

Нека напом­ним: в края на август стана извес­тно, че в резул­тат на поред­ната съдебна тъжба към газоп­ровода ще бъдат приложени правилата на европейс­кия газов пазар, според които 50 процента от неговите мощ­ности трябва да бъдат резер­вирани за раз­лични други газови дос­тав­чици.

Тук извед­нъж се появява огромен пласт юридически задачи: детайли в трак­тов­ката, въз­мож­ности за заобикаляне на нор­мите. С това вероятно ще се занимава “Газ­п­ром“. За въз­ник­ването на този проб­лем беше извес­тно още преди началото на строител­с­т­вото.

Да оставим юридичес­ките въп­роси нас­т­рана. Ако Евросъюзът искаше, той можеше да нап­рави изк­лючение. С други думи, можеше да пос­тъпи така, както нап­рави с Тран­сад­риатичес­кия газоп­ровод (TAP), който е продъл­жение на тур­с­кия TANAP и дос­тавя годишно в Южна Европа 10 млрд. куб. м азер­байджан­ски газ. За него бе нап­равено изк­лючение и му бе дадена въз­мож­ност за 100-процентно натовар­ване. Любопитно е, че докато за “Северен поток-2“ по прин­цип не е въз­можно да се намери дос­тав­чик, който да запълни втората половина от мощ­нос­тите на тръбата и това обез­с­мисля наложените от ЕС ограничения, то в случая с TAP по европейс­ките правила “Газ­п­ром“ юридически има право да претен­дира за учас­тие в изпол­з­ването на този газоп­ровод. Мощ­ността на рус­ките газоп­роводи за дос­тавки в Тур­ция е по-голяма от обема, който Русия изнася за тази страна. Тъй че “излиш­ният“ газ би могло да бъде пус­нат по тръбата на TAP.

Още един важен момент. Както е извес­тно, “Северен поток-1“ също имаше проб­леми с пъл­ното натовар­ване на мощ­нос­тите. Но те бяха свър­зани с ограничения на дос­тав­ките по едно от сухопът­ните раз­к­лонения — газоп­ровода OPAL. След това проб­лемът отпадна — беше пос­т­роено раз­к­лонението EUGAL като продъл­жение вече на “Северен поток-2“. Така на прак­тика бе пос­тиг­ната пълна натовареност на газоп­ровода. По този начин, докато мор­с­ката част на газоп­ровода още не беше завър­шена, EUGAL даде въз­мож­ност за повече дос­тавки по “Северен поток-1“. Сега, когато “вторият поток“ е вече готов, в случай на пъл­ната му натовареност, EUGAL ще се изпол­зва по пър­воначал­ното пред­наз­начение — за дос­тавки, идващи по “Северен поток-2“.

В крайна сметка, за да има ефект от пъл­ната натовареност на новия газоп­ровод, трябва да се реши въп­росът с OPAL. В случай, че двата проб­лема не бъдат решени — непълен дос­тъп до мощ­нос­тите на “Северен поток-2“ и на OPAL, двете слож­ности взаимно ще се ком­пен­сират. Така мак­симал­ните загуби от ограниченията ще със­тавят 27,5 млрд. куб. м, — половината от мощ­ността на “Северен поток-2“, а сумар­ната мощ­ност на двата потока е 110 млрд. куб. м.

Засега пос­лед­ното решение по процеса за OPAL запазва ограниченията благодарение позицията на Полша. Дейс­т­вията на Вар­шава са напълно рационални — ако ограниченията бъдат отменени, тран­зитът през Полша ще намалее. В случай, че на пълна мощ­ност бъдат пус­нати всички “руски потоци“ — двата северни, плюс тур­с­кия и синия потоци, това означава, че Русия може да екс­пор­тира за Европа, включително и Тур­ция, близо 160 млрд. куб. м газ. С други думи, на “Газ­п­ром“ ще са му нужни допъл­нителни обеми за екс­порт — около 40 млрд. куб. м при базов екс­порт 200 млрд. куб. м. Така се появява въз­мож­ност за избор между двата мар­ш­рута — през Полша с капацитет до 36 млрд. куб. м или през Украйна с капацитет 40 млрд. куб м или повече. Тран­зитът през Полша по газоп­ровода “Ямал-Европа“ е по удобен, защото е по-кратък и по-евтин. На цената влияе фак­тът, че до Полша газът стига, преминавайки по територията на Беларус, а този учас­тък е соб­с­т­веност на “Газ­п­ром“.

Тъкмо затова въл­ненията в дъл­гос­рочна пер­с­пек­тива са свър­зани със съд­бата на украин­с­кия тран­зит. В течение на близ­ките три години “Газ­п­ром“ по сключен вече договор ще дос­тавя на Украйна по 40 млрд. куб. м газ годишно. Следователно, ако през този период новите тръби бъдат напълно натоварени, ще пос­т­рада именно пол­с­кият мар­ш­рут.

На тези фор­мално правилни, а всъщ­ност издевател­ски мерки за ограничено изпол­з­ване мощ­нос­тите на тръбоп­роводите, за които е очевидно, че не може да бъдат запъл­нени от други дос­тав­чици освен руски, “Газ­п­ром“ отговаря симет­рично: ком­панията дос­тавя газ в Украйна само в рам­ките на договор­ните си ангажименти. А това е минимал­ният обем от тран­зита, въп­реки очевид­ния дефицит на гориво, откъдето идват и рекор­д­ните цени три пъти по-високи от “нор­мата“. До сеп­тем­ври “Газ­п­ром“ дос­тавяше в Европа през Украйна около 124 млн. куб. м в денонощие, което е малко повече от поетите задъл­жения. От сеп­тем­ври обемите ще бъдат средно по 108 куб. м в денонощие — точно тол­кова, кол­кото е договорено.

Какво да се прави обаче, ако въп­росът с цялос­т­ната натовареност не бъде решен? Бързи решения не може да се очак­ват, но в сред­нос­рочна пер­с­пек­тива е въз­можен план Б.

Първо, щом по европейс­ките правила дос­тъпът на други произ­водители до тръбите на “Газ­п­ром“ е раз­решен, тогава заяв­ката на “Рос­нефт“ да изнася за Европа 10 млрд. куб. м газ годишно е напълно логична и има юридически основания. В края на август “Рос­нефт“ депозира такава заявка пред европейс­ките инс­титуции. Друг е въп­росът доколко това отговаря на рус­ките национални интереси. Отговорът зависи от много показатели: обеми, срокове, текуща ситуация и от прог­нозите за европейс­кия и световен пазар. Засега “Газ­п­ром“ пред­почита самос­тоятелно да изнася газ. И все пак, ако става дума за 100-процентното запъл­ване на “Северен поток-2“, това също е въз­можен вариант.

Има още един начин за решаване на проб­лема — премес­т­ване на точ­ката на пос­тъп­ване на газа от европейс­ките пун­к­тове на руска територия. В такъв случай по тръбите вече ще тече вече купен, т.е. европейски газ. Раз­бира се, че в такъв случай трябва да се извърши определена юридическа работа, да се препод­пише част от договорите и да се преос­мис­лят условията на тран­с­порта.

Извес­тен опит в това отношение вече има — “Газ­п­ром“ продава газ и на соб­с­т­вената си елек­т­ронна тър­гов­ска плат­форма (ЕТП), но засега пак от европейски точки на дос­тавка. Отначало това ставаше чрез сис­темата от тър­гове, сега — вече с изпол­з­ването на механизми, аналогични на пъл­ноцен­ната бор­сова тър­говия. Така пос­тепенно се раз­вива руски екс­пор­тен бор­сов канал. Ясно е, че не дос­тига онази лик­вид­ност, която имат запад­ните плат­форми. В крайна сметка цените на ЕТП винаги ще съот­вет­с­т­ват на цените на европейс­ките хъбове, а в бъдеще на базата на ЕТП може да се появи соб­с­т­вена екс­пор­тна газова борса и свой газов хъб. Още повече, че в пер­с­пек­тива е въз­можен още един вариант — продажба на газ за рубли. Още през 2019 година “Газ­п­ром“ извърши продажби на газ срещу рус­ката национална валута чрез ЕТП с дос­тавка в Гер­мания.

По този начин се отк­рива въз­мож­ност недос­татъците на Третия енер­гиен пакет на ЕС да се превър­нат в преимущес­тво — да се реши проб­лемът за пъл­ната натовареност на екс­пор­т­ните тръби и еднов­ременно с това Русия да съз­даде соб­с­т­вен газов хъб и газова борса. А в пер­с­пек­тива да започне редовна продажба на синьото гориво за рубли. Кол­кото до ограниченията, те се превър­наха в главоболие за самия Евросъюз.

В очак­ване на газ по “Северен поток-2