Като в приказката за хитрата сврака

Като в приказката за хитрата сврака

Строител­с­т­вото на “Северен поток-2“ бе завър­шено на фона на рекор­д­ния ръст на европейс­ките цени на газа. На 15 сеп­тем­ври те над­х­вър­лиха 970 долара за 1000 куб. м., а вечерта на същия ден падна до 760. Основ­ните причини за този скок са няколко: спадът на соб­с­т­вения добив, недос­татъч­ните запаси в европейс­ките газох­ранилища заради студената миналогодишна зима и пос­лед­ното горещо лято, а също поради намаляването дос­тав­ките на втеч­нен газ. Сега има надежда, че втората северна тръба ще пов­лияе на стремител­ния ръст на цените и ще реши въп­роса с очер­таващия се дефицит на газ. Според авс­т­рийс­кия минис­тър на икономиката в 1015-годишен срок дефицитът в Европа може да нарасне до рекор­д­ните 120 млрд. куб. м.

За галопирането на цените доп­ринася и неоп­ределеността на европейс­ките регулатори по отношение на лицен­зирането и реал­ното пус­кане на “Северен поток-2“ в екс­п­лоатация. Газоп­роводът съот­вет­с­тва на всички изис­к­вания за тех­ничес­ките стан­дарти и за получаване на раз­лични видове раз­решителни, заявиха от прес­служ­бата на Nord Stream 2 AG. Гер­ман­с­ките газови регулаторни органи съоб­щиха във втор­ник, че са започ­нали раз­г­леж­дането на заяв­ката на Nord Stream 2 AG за ней­ната сер­тификация в качес­т­вото й на независим тран­с­пор­тен оператор. За обявяване на решението законът дава срок от 4 месеца, но при желание това може да стане и за две сед­мици.

Дирек­торът на Фонда за национална енер­гийна сигур­ност Кон­с­тан­тин Симонов напомни, че има редица спекулативни и субек­тивни причини за рез­кия скок на цените на газа. Той отбеляза, че в продъл­жение на години ЕС съз­дава нов модел на газовия пазар, в чиято основа залегна отказът от дъл­гос­роч­ните заеми. Целта бе да се избегне въз­мож­ността Мос­ква да печели, когато цените падат. Сега страните, които се изкушиха и въз­п­риеха този модел, и онези, които се отказаха от проекти за нови газоп­роводи, ще плащат високата цена за проявената “хит­рост“. Както се казва, хит­рата сврака — с двата крака.